CCPM005 Съвременното българско образование - проблеми и решения

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с главните проблеми, които стоят пред българското образование след политическите промени през 1989-90, както и с досегашните опити за тяхното решаване. В курса се проследяват някои от дългосрочните тенденции, определящи облика на българското образование като напр. влиянието на демографските и миграционни процеси върху състоянието на училищната мрежа, увеличаването на относителния дял на децата, чийто майчин език не е български в българското училище и произтичащите от това проблеми, увеличаването на дела на завършващите средно образование, които продължават образованието си във висши училища, интернационализацията на българското висше образование и пр. Изучават се основните законодателни документи, на които се базира практиката на съвременното българско образование и опитите за тяхното усъвършенстване. Изучават се и основните институции и процедури в съвременното българско образование.

прочети още
Съвременни културни политики

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са дългосрочните тенденции, определящи облика на българското образование

• кои са основните законодателни документи, на които се базира практиката на съвременното българско образование

• кои са основните институции и процедури в съвременното българско образование

2) могат:

• да формулират и осмислят главните проблеми, които стоят пред българското образование през последните две десетилетия;

• да анализират и оценяват опитите и предложенията за реформи в сферата на образованието в България


Предварителни изисквания:
Студентите да са придобили бакалавърска степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Съдържание, смисъл и цел на политическите промени от 1989-90 г. Лекция 2

2 Конституцията на Република България от 1991 г. и мястото на образованието в нея. Дискусия 2

3 Деиделогизация и деполитизация на средното и висшето образование в България Лекция 2

4 Частни институции в средното и висшето образование. Лекция 2

5 Законодателни и структурни промени в системата на българското средно образование през 90-те години на ХХ век Лекция 2

6 Законодателни и структурни промени в системата на българското висше образование през 90-те години на ХХ век Лекция 2

7 Интернационализация на висшето образование в България. Болонски процес. Лекция 2

8 Промени в българското средно образование след 2000 г. Въвеждане на държавни образователни изисквания и на матури. Лекция 2

9 Текущ контрол Практическо занимание 2

10 Демографските и миграционните процеси и системата на българското средно образование. Лекция 2

11 Учителската професия в България. Синдикати и синдикална дейност. Дискусия 2

12 Масовизиране на висшето образование. Лекция 2

13 Академични кариери и развитие на академичния състав. Лекция 2

14 Оценка на качеството на средното образование – международните сравнителни изследвания PISA. Лекция 2

15 Оценка на качеството на висшето образование. Акредитация на висшите училища от НАОА. Лекция 2

Литература по темите:

Лий, Лоис, Каролин Хайтмайър. „Образование, образование, образование.Три идеи за качеството на висшетообразование в Англия и Уелс“ – в: сп. „Критика и хуманизъм“, кн. 36/ 2011.

Стоянов,Красимир. „Смисли и функциинауниверситетското образование междуХумболт и Болоня“ – в: сп. „Критика и хуманизъм“, кн. 36/ 2011.

Ферара, Антонио. „Качеството на висшето образование и университетските реформи – италианският случай в дългосрочна перспектива“ – в: сп. „Критика и хуманизъм“, кн. 36/ 2011.

Curren, Randal.“Coercion and the ethics of grading and testing” – In: “Critique & Humanism“, Vol. 26 2008.

Dill, David D. “Academic AccountabilityandUniversityAdaptation: TheArchitecture of anAcademicLearningOrganization” – In: “HigherEducation”, Vol. 38, No. 2, “ChangesinHigherEducationandItsSocietalContexts a ChallengeforFutureResearch (II)” (Sep., 1999), pp. 127-154.

Hakala, Johanna. “TheFuture of theAcademicCalling? JuniorResearchersintheEntrepreneurialUniversity” – In: “HigherEducation”, Vol. 57, No. 2 (Feb., 2009), pp. 173-190.

Hemlin, Sven, SørenBarleboRasmussen. “TheShiftinAcademic Quality Control” – In: “Science, Technology, & Human Values”, Vol. 31, No. 2 (Mar., 2006), pp. 173-198.

Hodson, Peter, Harold Thomas. “Quality Assurance in Higher Education: Fit for the New Millennium or Simply Year 2000 Compliant?” – In: “Higher Education”, Vol. 45, No. 3 (Apr., 2003), pp. 375-387.

Loomis, Steven, Jacob Rodriguez. “Institutional Change and Higher Education” – In:

“Higher Education”, Vol. 58, No. 4 (Oct., 2009), pp. 475-489.

Malcolm, Tight. „The Organisation of Academic Knowledge: A Comparative Perspective“ – In: Higher Education, Vol. 46, No. 4 (Dec., 2003), pp. 389-410.

Nayebpour, Mohamad R., Daryl Koehn. “The Ethics of Quality: Problems and Preconditions” – In: “Journal of Business Ethics”, Vol. 44, No. 1.

Patrick, William J.,Elizabeth C. Stanley. “Assessment of Research Quality” – In: “Research in Higher Education”, Vol. 37, No. 1, AIR Forum Issue (Feb., 1996), pp. 23-42.

RauWilliam, Ann Durand. “The Academic Ethic and College Grades: Does Hard Work Help Students to "Make the Grade"?” – In: “Sociology of Education”, Vol. 73, No. 1 (Jan., 2000), pp. 19-38

Standish,Paul.“The nature and purposes of education“– In: “Critique & Humanism“, Vol. 26 2008.

Williams, Ross and Nina Van Dyke.„Measuringthe International Standing of UniversitieswithanApplication to AustralianUniversities“ – In: “HigherEducation”, Vol. 53, No. 6 (Jun., 2007), pp. 819-841.

Средства за оценяване:

Тест - 30%

Писмена задача - 50%

Участие в дискусии - 20%