PHIM061 Практикум - езици на идентичността

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с един от най-острите проблеми проблем на съвременността – колективната памет – в контекста на мултидисципплинарен подход, свързващ историята, психологията, философията, социологията, антропологията. Акцентът се поставя върху антиномия „памет/безпаметство” като главна историко-културна особеност на модерността . Колективната идентичност се проблематизира в контекста на тази антиномия като фрагментаризация и размиване на идентичностите на фона на мощните публични практики за производство на идентичностите в рамките на модерността и днес.

прочети още
Съвременни културни политики

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

опит за провеждане на самостоятелното качествено изследване


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Практикумът протича на три етапа:

-ориентация в проблема, създаване на въпросника-тематичен план на интервюто, подбор на реципиентите;

-провеждане на фокус-групата;

-анализ на събрания материал и оформяне на основните изводи (обясняващи хипотези)

Литература по темите:

Дмитрий Варзоновцев Феноменология на града,1992

Качествени методи в социалните науки, С.,2008

Средства за оценяване:

Самостоятелно изследване

Зачет