EEKM105 Контрол на замърсяване на въздуха

Анотация:

Целта на курса е чрез разглеждане и обсъждане на отделни научни факти и зависимости, дискусии по проблеми, и др. да запознаят студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и др.

При отбора на учебния материал е заложно ядро от установени научни факти, закони и теории, представянето на които е илюстрирано с примери, а усвояването се контролира чрез подходящи въпроси и задачи. При това е обърнато достатъчно внимание на принципи и методи за изследвания, характерни за всички видове научни и инженерни дейности. Обърнато е внимание на нерешени научни проблеми.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: замърсителите на въздуха и въздействието им върху екосистемите

2) могат:да осъществяват контрол


Предварителни изисквания:
Основни знания по физика, химия и метеорология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Атмосфера - състав, строеж

2 Замърсяване, видове замърсители

3 Видове замърсители

4 Методи за изследване замърсяването на въздуха

5 Тест - текущ контрол

6 Апаратура за контрол

7 Апаратура за контрол

8 Изменението на климата и въздухът

9 Качество на въздуха в затворени помещения

10 Тест - текущ контрол

11 Нормативни документи - Европейско законодателство

12 Нормативни документи в България

13 Практически занятия

14 Практически занятия

15 Дискусия

Литература по темите:

(1) Записки на преподавателя в електронен вид, текстове,

въпроси, задачи, теми и указания за реферати.

(2) Метеорология, Диана Кюркчиева, Издат. Шуменски университет, 2005

Главr II, III; VIII, IX

(3) Замърсяване на атмосферния въздух и въздействие върху екосистемите,

Васил Захариев, Издат. НБУ, 2000 - Moodle

(4) Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух

Нина Николова,Пенофт, 2008, Библиотека НБУ

(5) Екологичен мониторинг, Ботьо Захаринов, Янчо. Найденов,

Издат. НБУ, 2015, Глави IV, V, “Мониторинг на въздуха“, Moodle

6) Обща климатология, Бистра Векилска, учебник за Геолого-географския

факуртет на СУ, Унив.издат СУ, 2012

Средства за оценяване:

Тестове - 60 %

Рефераг и презентация - 40 %