HISM108 Европейски измерения на модерните политически идеи в България ХІХ-ХХ в.

Анотация:

Курсът има за цел да представи на студентите възможността да интепретират върху връзката и влиянието на политическите идеи.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

да знаят за възникването и утвърждаването на парламентарната демокрация в последната четвърт на ХІХ и началото на ХХ век.;

да могат да интерпретират политическите идеи - тяхната връзка и влияние
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. "За духа на законите" на Монтескьо и дефинирането на основните понятия в съвременната политика.

2. Семинар върху текстове на Монтескьо.

3. "Размисли върху Френската революция" на Едмънд Бърк и възникването на консервативната политическа философия.

4. Семинар върху текстове на Бърк.

5. "Обществения договор" на Ж.Ж. Русо.

6. Семинар върху текстовете на Русо.

7. Пайсии Хилендарски - създател на първата българска национална доктрина.

8. Политическите идеи на българската национална революция и нейните водачи - Раковски, Каравелов, Ботев.

9. Семинар върху текстове на Раковски, Каравелов и Ботев.

10. Васил Левски - идеолог на модерната българска политика.

11. Семинар върху текстовете на Левски.

12. Учредителното събрание - възникването на българския конституционализъм.

13. Търновската конституция - европейско влияние и българска политическа култура.

14. Семинар върху текстове от Учредителното събрание и Търновската конституция.

15. Конституционните промени и техния идеен профил 1879-1911 г.

Средства за оценяване:

реферат и участие в дискусии