HISM169 Самостоятелна работа: История на социалните и икономическите идеи

Анотация:

Самостоятелната работа цели да задълбочи познанията на студентите в областта на историята на социалните и икономическите идеи и появата и развитието на различни изследователски школи и направления в социалната и икономическата мисъл, да развие уменията им за самостоятелно разработване на писмени работи, както и за представяне, обосноваване и защитаване на изложените тези.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Чрез работа с допълнителна специализирана литература студентите задълбочават познанията си в сферата на развитието на социалните и икономическите идеи и се запознават с актуални школи и техните основни експоненти. Студентите усъвършенстват уменията си за разработка на самостоятелни писмени работи и тяхното представяне.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Неокласическото направление в социално-икономическата мисъл и появата маржинализма

2. Основни идеи и изследователски подходи в школата „Анали”

3. Теорията за модернизацията и нейните основни експоненти

4. Теорията за зависимостта и нейните съвременни привърженици

5. Кейнсианството – основни идеи и представители

6. И. Уолърстейн и теорията за модерната световна икономическа система

Литература по темите:

Блок, М. Апология на историята или занаятът на историка. С., 1997.

Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II. Кн. 1. С., 1998; Кн. 2. С., 2000.

Бродел, Ф. Световното време. С., 2005.

Кейнс, Д. М. Обща теория на заетостта, лихвата и парите. С., 1993.

Amin, S. Le developpement inegal. Essai sur les formations sociales du capitalisme peripherique. Paris, 1973.

Chase-Dunn, Ch. K. The Effects of International Economic Dependence on Development and Inequality: a Cross - national Study. – American Sociological Review, 40, 1975, 720–738.

Marshall, A. Principles of economics. London, 1920.

Wallerstein, I. The Modern World-System. vol. I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York/London (Academic Press), 1974.

Wallerstein, I. The Modern World-System, vol. II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. New York (Academic Press), 1980.

Wallerstein, I. The Modern World-System, vol. III. The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's. San Diego (Academic Press), 1989.

Wallerstein, I. World-Systems Analysis: An Introduction. North Carolina: Duke University Press, 2004.

Средства за оценяване:

Писмена курсова работа - 60%

Презентация на писмената курсова работа - 40%