HISM158 Самостоятелна работа: Раждането на средновековна Европа

Анотация:

• Самостоятелната работа има за цел да задълбочи познанията по определена тема. Запознаване с детайли и подробности свързани с историческо събитие или проблем.

• Създаване на интерес към научно-изследователска работа.

• Формиране на основни навици и умения за извършването и.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

проф. Цветанка Чолова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите познават историята на античната наука и култура и тяхното съхраняване, подбор и пренасяне в средновековна Европа.

• Късноантичните философски школи и направления и тяхното влияние върху формирането на християнството.

• Отците на църквата и подбора на античните ценности в християнското учение.

• Християнизираните антични основи и философия на образованието през Средните векове.

• Възникването на западноевропейските университети и ролята на арабската и византийска наука за началото на европейския Ренесанс.

2) могат:

• Да анализират критично писмени извори, да познават историческата литература и да разграничават основните концепции и тези на отделните автори и школи.

• Да изградят умения за изследователска работа по зададена или избрана проблематика.

• ……………………………………………..


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите се избират от студентаи се съгласуват с преподавателя. Те са свързани с проблематиката на курса HISM 104.

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

Аристотел. Политика. С., 2000

Aurelius Augustinus. De civitate dei. Lipsiae, 1909

Платон. Държавата. С.,1987

Цицерон, За държавата. За законите. С., 1997

Прокл. Первоосновы теологии. М., 1993

Corpus iuris civilis. Vol. II Codex Iustinianus, rec. P. Krueger, III, Novellae, rec. R. Schoell-Kroll. Berolini.

Андреев, М. Римско частно право. С., 1996

Браун, П. Авторитетът и свещеното. Аспекти на християнизацията на римския свят. С., 2000

Бакалов, Г. Византия. Културно-политически очерци. С., 1993

Божилов, Ив. Византийският свят. С., 2008

Виллемс, П. Римское государственное право. Перев. с фр.. М., 1890

Гримм, Э. Исследования по истории развития римской императорской власти, Т. I - II. СПб., 1900 –1901

Дагрон, Ж. Императорът и свещенникът. С., 2006

Е.Жилсон, Ф.Бьонер. Християнската философия. С., 199

Жак Льо Гоф. Цивилизацията на средновековния Запад. С., 1997

Караянопулос, Й. Политическа теория на византийците. С., 1992

Каприев, Г. Аврелий Августин: историята като метафизика. С., 1990

Колесницкий, Н. “Священная Римская империя” – притязания и действительность. М., 1977

Майендорф, Й.Византийско богословие.С., 1995

Оболенски, Д. Византийската общност. С., 2001

Томов, Т. Византия. Позната и непозната.С., 2012

Фр. Шатле, О.Дюамел, Е.Пизие. История на политическите идеи. С., 1998

Чуждоезична литература

Ahrweiler, H. L’ideologie politique de l’empire byzantin, Paris, 1975.

Beck, H.G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. Munchen, 1959

Ellul, J. Histoire des institutions. 1-3, Paris, 1980-1982

Folz, R. La naissance du Saint empire. Paris, 1967

Goez, W. Translatio imperii. Tubingen, 1958

Lopez, R. Naissance de l’Europe. Paris, 1987

Mango, C. Byzantium. The Empire of New Rome. Lnd., 1980

Roma-Constantinopoli-Mosca. Da Roma alla terza Roma. Documenti e studii, 1. Roma, 1983

Средства за оценяване:

Курсова работа - 60%

Събеседване - 40%