HISM125 История на социалните и икономическите идеи

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с развитието на социалните и икономическите идеи във времето – от древността до наши дни. Фокусирайки се върху основни автори и виждания и комбинирайки хронологичния с тематично-проблемен подход, курсът представя най-значимите идеи, теории и школи и техните най-ярки експоненти. Наред с придобиване на конкретни знания за някои от различните начини за разкриване и интерпретиране на социалните и икономическите процеси и явления, курсът цели да формира у студентите разбиране за многовариантността в тълкуването на социалната и икономическа действителност, отвореност към нови подходи и интерпретации, както и да им създаде умения да се ориентират в бързо променящия се съвременен изследователски контекст. Очаквани резултати от курса са студентите да могат да разпознават и представят основни тези, идеи, методи, школи и автори и да формира диалогичност и нагласа да възприемат (критично) различни съвременни интерпретации на социалната и икономическата действителност.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват конкретни знания за еволюцията на социалната и икономическата мисъл през вековете в лицето на най-представителните й автори и школи. Въз основа на придобитите конкретни знания, студентите формират умения за идентификация, критично възприемане и анализ на различни виждания, школи, теории, методи и интерпретации от областта на социалните и икономическите идеи и за тяхното писмено и устно представяне.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Социални и икономически идеи през Античността и Средновековието.

2. Основни социални и икономически идеи в епохата на Ренесанса и Реформацията.

3. Социалните идеи на Просвещението и развитието на френската класическа икономическа теория.

4. Социалните и икономически идеи в края на 18 и началото на 19 в. Английската класическа икономическа теория.

5. Социалните и икономически идеи в края на 18 и началото на 19 в. Немската историческа школа. Първите „социолози” Конт и Спенсър.

6. Социални и икономически идеи в марксизма – история и съвременност.

7. Маржинализмът и появата на неокласическото направление в социално-икономическата мисъл (Алфред Маршал).

8. Социалните и икономическите възгледи на Макс Вебер. (Семинар)

9. Неокласическото направление в социално-икономическата мисъл до Втората световна война. Тест.

10. Кейнсианската революция. Икономическите възгледи на Кейнс. Еволюция на кейнсианството – неокейнсианство, посткейнсианство и ново кейнсианство.

11. Френската школа „Анали”. Микроисторическият подход в изследването на социалната и икономическата действителност.

12. Съвременни социални и икономически теории. Теория за модернизацията. Теория за зависимостта.

13. Съвременни социални и икономически теории. Теория за модерната световна система.

14. Семинар – презентация и дискусия на писмени работи.

15. Семинар – презентация и дискусия на писмени работи.

Литература по темите:

Афанасиев, Ю. Н. Историзмът срещу еклектиката. С., 1982.

Блок, М. Апология на историята или занаятът на историка. С., 1997.

Бродел, Ф. Материална цивилизация, икономика и капитализъм ХV–ХVIII век. Т. 1. Структурите на всекидневието: Възможното и невъзможното. С., 2000.

Бродел, Ф. Материална цивилизация, икономика и капитализъм ХV–ХVIII век. Т. 2. Игрите на размяната. С., 2002.

Бродел, Ф. Световното време. С., 2005.

Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II. Кн. 1. С., 1998; Кн. 2. С., 2000.

Вебер, М. Протестантската етика и духът на капитализма. С., 1993.

Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. С., 1992.

Кейнс, Д. М. Обща теория на заетостта, лихвата и парите. С., 1993.

Кьосева, Н. Икономически теории. С., 2009.

Малинов, С. (съст.) Модерната демократична идея. С., 2003.

Малинов, С. (съст.) Консерватизмът. Т. 1-2. С., 1999.

Тодорова, М. (съст.) Историци за историята. С., 1988.

Шумпетер, Й. История на икономическия анализ. С., 1998.

Amin, S. Le developpement inegal. Essai sur les formations sociales du capitalisme peripherique. Paris, 1973.

Bornschier, V. Western society in transition. Nеw Jersey, 1996.

Chase-Dunn, Ch. K. The Effects of International Economic Dependence on Development and Inequality: a Cross - national Study. – American Sociological Review, 40, 1975, 720–738.

Chase-Dunn, Ch. K. Global Formation: Structures of the World Economy. London, Oxford and New York, 1991.

Marshall, A. Principles of economics. London, 1920.

Revel, J. Jeux d’echelles. La micro-analyse a l’experience. Paris, 1996.

Rostow, W. W. The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto, Cambridge, 1960, 1990.

Rostow, W. W. The World Economy: History and prospect. Austin, Texas, 1978.

Rostow, W. W. Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present, Oxford, New York, Toronto, 1992.

Wallerstein, I. The Modern World-System. vol. I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York/London (Academic Press), 1974; The Modern World-System, vol. II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. New York (Academic Press), 1980; The Modern World-System, vol. III. The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's. San Diego (Academic Press), 1989.Wallerstein, I. World-Systems Analysis: An Introduction. North Carolina: Duke University Press, 2004.

Средства за оценяване:

тест – 30%; семинари – 35%; писмена работа – 35%