MBAM101 Международен бизнес

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината Международна икономика. Темите са разположени в два раздела: “Международна търговия” и “Международни финанси”.

В първия раздел се разглеждат основните теории за международната търговия, етапите и инструментите в еволюцията на протекционизма, теорията на митата, глобалният и регионалният подходи в либерализацията на световната търговия, дейността на многонационалните корпорации, номиналната и реална конвергенция на икономиката на страните от Централна и Източна Европа и по-специално на Р. България към икономиката на страните от ЕС.

Във втория раздел се разглеждат системата и принципите на функциониране на валутния пазар, видовете арбитражни сделки, съдържанието и структурата на платежния баланс, концепциите и подходите за обясняване колебанията на валутните курсове, проблемите на уравновесяването на платежния баланс в условията на фиксиран валутно-курсов режим, развитието на международната валутна система, еволюцията на валутната система на Р. България с акцент върху функционирането на валутния борд.

Целта е:

- Изграждане на комплексни знания за основните процеси и тенденции в развитието на съвременната международна търговия и валутно-финансови отношения;

- Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курсовете по Макроикономика и Микроикономика, чрез тяхното проектиране в сферата на търговските и валутно-финансови отношения между националните стопанства;

- Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите тенденции в съвременната глобална икономика и тяхното проявление в специфичната среда на обединения европейски пазар.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат систематизирани и задълбочени знания за:

- състоянието и тенденции в развитието на съвременната международна търговия и финанси;

- закономерностите в глобализацията на световната икономика и за същността и особеностите на нейната сегашна, трета вълна;

- съдържанието и принципите не функциониране на пазарните отношения в световната икономика, за инструментите на търговската политика и тяхното въздействие върху националната бизнес среда и поведението на стопанските субекти в националното стопанство;

2) могат:

- бързо да се ориентират в сложната проблематика на международните икономически отношения и да приемат и реализират ефективни решения на макроикономическо и фирмено равнище;

- адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите на реалната и номинална конвергенция на българската икономика в системата на Европейския съюз и световното стопанство като цяло.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- Микроикономика

- МакроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Раздел I. Международна търговия

1. Теория за международната търговия – предмет, етапи на развитие, основни икономически школи. Концепции за абсолютните и за сравнителните предимства. Производствени и потребителски изгоди от международната търговия.

2. Показателят “Условия на търговията” като измерител на нейната ефективност. Концепция за динамичните сравнителни предимства: индустриална политика и тристранно сътрудничество.

3. Концепцията на Майкъл Портър за конкурентното предимство на нациите. Проблемът за глобализацията на съвременното световно стопанство.

4. Еволюция на протекционизма в световното стопанство след Втората световна война – традиционен и нов протекционизъм. Теория за митата: видове мита; номинална и реална защита на местните производители; тарифна ескалация.

5. Статични ефекти на митата в модела на малката икономика – приходоносен, защитен, потребителски, преразпределителен. Отражение на митата върху износителите. Свободни безмитни зони.

6. Статични ефекти на митата в модела на голямата икономика.

7. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство. Вносни квоти – статични ефекти. Сравнение на протекционистичните възможности на митата и квотите.

8. Нетарифни търговски ограничения: доброволни износни ограничения – същност, ефекти, особености, значение; изисквания за местно участие в производството; политика на държавните покупки.

9. Нетарифни търговски ограничения: вътрешни и износни субсидии и тяхното отражение върху националната икономика и международната търговия.

10. Дъмпинг в международната търговия – определение, видове, предпоставки за неговото осъществяване. Антидъмпингово регулиране.

11. Дилемата “протекционизъм или свободна търговия” – неикономически, невалидни и потенциално валидни аргументи в полза на протекционизма.

12. Глобален подход в либерализацията на световната търговия - Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и Световната търговска организация.

13. Регионален подход в либерализацията на световната търговия. Преференциални търговски споразумения - зона за свободна търговия, митнически съюз и др. Статични и динамични ефекти на митническия съюз. Основни етапи в развитието на икономическа интеграция в Европа.

14. Многонационални корпорации – определение, структура, видове. МНК като източник на преки чуждестранни инвестиции и тяхната роля в съвременното световно стопанство. Международни съвместни предприятия (джоинт венчърз).

15. Външнотърговска политика – опитът на страните с пазарна икономика. Вътрешно-ориентирана и външно-ориентирана търговски стратегии – същност и критерии за тяхното разграничаване; последствия от прилагането им.

16. Проблемът за конкурентността на националната икономика в условията на прехода към пазарно стопанство в България.

Раздел II. Международни финанси

17. Валутен пазар – определение, структура. Преки, косвени и кръстосани котировки. Валутен арбитраж и неговото значение. Сделки “спот”, “форуърд” и “суап”. Застрахователни и спекулативни мотиви на участниците. Форуърдна премия и форуърден дисконт.

18. Непокрит и покрит лихвен арбитраж. Условие на непокрития и на покрития лихвен паритет. Определяне на форуърдния валутен курс чрез условието за покрития лихвен паритет.

19. Видове валутни курсове - номинален, ефективен и реален: определение, начини за изчисляване, предназначение,.

20. Платежен баланс – съдържание, структура. Кредитни и дебитни сметки. Двустранното счетоводство и проблемът за активите и пасивите на платежния баланс.

21. Концепции и подходи за обясняване колебанията на валутния курс – платежно-балансов подход; теория за абсолютния и за относителния паритет на покупателните способности и нейното значение.

22. Платежният баланс в условията на фиксиран валутен курс: механизъм за автоматично приспособяване – чрез изменения на цените, на лихвеното равнище и на доходите.

23. Държавна политика за уравновесяване на платежния баланс: девалвация и ревалвация на валутата. Ефекти на девалвацията – подход на еластичността (условие “Маршал-Лернер”) и подход на абсорбцията. Макроикономическа политика – модел на всеобщото равновесие.

24. Развитие на международната валутна система – златен стандарт, Бретън-Уудска валутна система. Система на управлявано плаващите валутни курсове - стерилизирани и нестерилизирани интервенции на валутния пазар.

25. Валутна система на Европейския съюз. Необходимост, механизми и критерии за преминаване към ІІІ етап на икономическия и валутен съюз.

26. Валутен режим и валутни отношения на Р. България. Валутна конвертируемост – същност и видове. Възможности и начини за присъединяване на България към зоната на еврото: изпълнение на критериите в Договора от Маастрихт – сравнителен анализ на постигнатите резултати.

27. Системата на валутния съвет – същност и начин на функциониране. Валутният съвет като автоматичен стабилизатор на икономиката.

Литература по темите:

I. Основна

Стефанов, Ст. “Международна икономика”, София 1998 г.

Стефанов, Ст. Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика – особености и последствия. Сп. “Икономическа мисъл”, № 4, 2003 г.

Стефанов, Ст. Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността. Сп. “Икономическа мисъл”, № 1, 2002 г.

Стефанов, Ст. Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз. Сп. “Международни отношения”, бр. 4, 2001 г.

Стефанов, Ст. Теорията на М. Портър за конкурентните предимства на нациите (кратък обзор).

ІI. Допълнителна

Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld International Economics: Theory and Policy. Addison Wesley, 7 edition, 2005.

Robert J. Carbaugh. International Economics. Tenth Edition. Wadsworth Publishing Company, USA, 2004.

Peter B. Kenen. The International Economy. Second Edition. Prentice-Hall, USA, 1989.

Charles W.L. Hill. Global Business Today. Second Edition, 2003, McGraw-Hill Higher Education, USA.

Стоядин Савов и др. Световна икономика. Издателство „Стопанство”, София, 2006.

ІІI. Адреси в интернет

Официална страница на Европейския съюз: http://europa.eu.int/

Европейска комисия: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Европейска централна банка: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

Делегация на европейската комисия в България: http://www.evropa.bg/

Световна търговска организация: www.wto.org.

Международен валутен фонд: www.imf.org

Световна банка - www.worldbank.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

Конференция на ООН за търговия и развитие: www.unctad.org

Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

Българска народна банка: www.bnb.bg

Национален статистически институт: www.nsi.bg

Агенция „Митници”: www.customs.bg

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез следните форми:

участие и активност на студентите по време на занятията;

- курсова работа;

- оценка от писмен изпит (тест) по време на семестриалните занятия;

- оценка от изпит по време на изпитната сесия.

Дата на провеждане на текущия контрол:

- участие и активност на студентите по време на занятията - постоянно;

- предаване на курсовата работа – последното семестриално занятие;

- писмен изпит (тест) – по темите от І раздел на конспекта – в средата на семестъра; по темите от ІІ раздел на конспекта – в края на семестъра.

Студентите, които не са се възползвали от възможността за участие в текущия контрол или не са удовлетворени от получената оценка, се явяват на писмен изпит в периода редовната сесия.