BCRM115 Модели и инструменти на бизнес комуникациите

Анотация:

- Да получат основни знания за бизнес комуникациите и ролята им в съвременния туризъм

- Да се запознаят ефективните инструменти на ефективната устна и писмена комуникация

- Да се запознаят с добри практики при комуникациите с външните и вътрешните публики

- Да получат основни знания за вербалните и невербалните комуникации

- Да научат правилата на деловата кореспонденция, изискванията и особеностите на онлайн комуникациите

- Да могат да използват силните страни на информацията в интернет пространството (туристически web сайтове, социални мрежи, туристически блогове, мобилни приложения и др.)

- Да познават посланията на езика на тялото,изискванията на дрескода в туристическия бизнес, да са запознати с междукултурните различия и изискванията при интеркултурните комуникации в бизнеса

- Да се запознаят с основните етапи на бизнес преговорите, с основните модели на бизнес преговорите

- Да научат основните правила за говоренето, слушането при бизнес комуникациите

- Да познават изискванията при комуникиране по време на криза в туризма

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните термини и понятия в бизнес комуникациите и спецификата на вербалните и невербалните комуникации в бизнеса

• да комуникират добре устно, да познават вербалните и невербалните символи

• етапите на бизнес преговорите и различните модели в съвременния бизнес, същността на корпоративната социална отговорност

• изискванията за ефективни комуникации с вътрешните и външните публики и спецификата на онлайн комуникациите в туризма

2) могат:

• да изготвят бизнес кореспонденция, да използват ефективно онлайн общуването, блогосферата, социалните мрежи и др.

• да използват най-силните страни на вербалните и невербалните комуникации

• да разбират езика на тялото, да познават дрескода в туристическия бизнес

• да използват динамиката на новите медии и спецификата на туристическите web сайтове, туристическите блогове, социалните мрежи и др. в бизнеса


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по туризъм (въведение в туризма, видове туризъм)

• първоначални знания по рекламаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Общуване – въведение, основни понятия, основни модели на процеса на общуване.Създаване на съобщение, изисквания към ефективните съобщения

2. Човешкият фактор в процеса на общуване. Индивидуални и групови модели на общуване. Бизнес етика

3. Осъществяване на деловото общуване чрез система от словесни и несловесни сигнали. Активно и пасивно слушане – видове и функции на слушането.Ефективно слушане

4. Модели на бизнес комуникациите. Вътрешнофирмени и външнофирмени бизнес комуникации. Анализ на случаи

5. Ключови стъпки при комуникациите в външните и вътрешните публики. Анализ на случаи

6. Роля на вербалните комуникации в туризма – ефективни инструменти;умение да говорим. Устна и писмена реч. Основни характеристики на говоренето

7. Кратък преглед на невербалните комуникации - правилно тълкуване на езика на тялото – елементи, основни функции.Значение на израза на лицето, жестовете

8. Културата в процеса на общуване. Модели на междукултурно общуване Многообразие на културните различия в бизнеса. Анализ на случаи

9. Същност, значение и основни елементи на фирмената култура.Традиции, обичаи и ценности на фирмената култура. Значение на КСО

10. Онлайн комуникации в туризма. Блогосфера. Социалните мрежи - интегрирана среда за общуване. Динамика на процесите при общуването във виртуалното пространство

11. Модели на бизнес комуникациите в деловите преговори. Правила за водене на преговори. Анализ на случаи

12. Основни етапи при преговорите - стратегии и тактики. Основни модели и ситуации на общуване. Отстояване на позиции и аргументиране. Преговори и конфликти. Анализ на случаи

13. Бизнес кореспонденция. Видове писмено общуване. Създаване на документи онлайн

14. Комуникации в бизнеса при проблемни и кризисни ситуации. Анализ на случаи

15. Изкуството на бизнес комуникациите и бизнес етикецията

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Монографии и учебници:

Алексиева, С., Бизнес комуникации, изд. НБУ, С., 2011

Алексиева, С., Мултимедиен учебник по бизнес комуникации, изд. НБУ - ФДЕПО, С., 2014

Алексиева, С. Кризисни комуникации в туризма – В: сб. „Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза” (съст. и редактор Соня Алексиева), изд. НБУ, С., 2011

Алексиева, С. Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, изд. НБУ, С., 2016.

Бондиков, В., Методи за изследване на комуникацията в интернет, изд. Холотера, С., 2016

Брекенридж, Д.,PR.2.0, изд. Сиела, С., 2009

Георгиева, Е., Комуникациите и организацията в 21.век, изд. Рой Комюникейшън, С., 2012

Доганов, Д, Дуранкев, Б., Катранджиев, Хр., Интегрирани маркетингови комуникации. УИ „Стопанство”, С., 2002.

Доулинг, Г., Създаване на корпоративна репутация: идентичност, имидж и представяне, изд. Рой Комюникейшън, С., 2005

Дуранкев, Б., Комуникационна политика, изд.комплекс УНСС, С., 2014

Котлър, Ф. Маркетинг 3.0, изд. Locus, 2010

Котлър, Ф., Картаджая, Х., Сетиаван, А., Маркетинг 3.0 – от продуктите към клиентите на човешкия дух, С., 2010

Котлър, Лий, Н., Корпоративна социална отговорност: Най-доброто за вашата компания и вашата кауза, изд. Рой Комюникейшън, С., 2011

Котлър, Ф., Маркетингови ходове, С., 2015

Лъкет, О., Кейси, М., Социалният организъм, изд. Кръгозор, С., 2017

Маринов, Р., Интерактивни стратегически комуникации, изд. НБУ, 2012

Маринов, С., Мениджмънт на туристическата дестинация, изд. Наука и икономика – ИУ-Варна, 2015

Пачева, В. Кризата под контрол, изд. М-8-М, С., 2009

Рийд, Дж.В крак с онлайн маркетинга, С.,2012

Руменчев, В., Невербалните комуникации в публичната

реч и деловото общуване, С., 2006

Русев, П. Властта на хората. Новият маркетинг, С., 2011

Сб. Лидерството – време е за промени (съст. и редактор Димитър Панайотов), изд. НБУ, С., 2015

Сб. Човешкият капитал – методология, измерения, практики (съст. и редактор Димитър Панайотов), изд. НБУ, С., 2015

Сотирова, Д., Бизнес етика, изд. НБУ, С., 2009

Томс, Ж., Георгиева, К. Инструменти за социални мрежи, С., 2011

Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч., Да се носиш по вълните на културата, С., 2004

Интернет източници:

http://ebox.nbu.bg/

http://www.newmedia21.eu/

http://rhetoric.bg/

http://media-journal.info/

Средства за оценяване:

Текущото оценяване включва предаване на три писмени работи през семестъра и подготовка и предаване на самостоятелно подготвена курсова работа.

При получена оценка среден (3) или слаб (2) на курсовата работа, студентът не може да бъде освободен с текуща оценка и се явява на изпит в рамките на сесията.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

- предаване на 3 писмени работи през семестъра: писмено изложение, казус, представяне на презентация и др. за текущо оценяване

- явяване на изпит през сесията - двукомпонентен (тест и отговор на въпрос по тема от тематичния план)

Консултации:

всяка сряда: 14.00 - 16.00 ч. в библиотеката.

е-mail: pr@pr-bg.eu

salexieva@nbu.bg