BCRM116 Проект "Фирмената култура в различни страни"

Анотация:

Курсът представлява запознанство с фирмената култура в различни страни .

Основната цел на курса е да формира у студентите социокултурна компетентност, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникации, за реализация им в сферата на бизнеса.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1.Знаят :

- основните концепции и методики на сравнителния анализ.

2.Могат да:

- разбират ролята на сравнителния анализ в изучаването на културните феномени;

- разбират, че базовото знание за същността на културните феномени в крайна сметка се установява само в сравнителното им изучаване и в широк социокултурен контекст;

- ценят отечествената култура и да уважават културата на други народи


Предварителни изисквания:
Не се изисква специална предварителна подготовка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Понятие за фирмената култура.

2 Принципи и методи за сравнителното изучаване на културите и цивилизациите. Обекти за изучаване: културата като цяло, отделните й феномени, социокултурните процеси, “култулната менталност”. Методи на сравнителното изучаване: сравнително-исторически и генетичен, диахронно-типологически и синхронно-типологически. Трудовете на А.Н.Веселовски, В.М.Жирмунски, В.Пропп, Р.О.Якобсон. Сравнително изучаване на мотиви, сюжети, образи и култури на различни народи.

3 Изучаване на взаимодействието на културите като раздел на сравнителната културология.

Типове взаимодействия: слаби взаимодействия, неутрални отношения, контакти, “среща на културите”, диалог; силни взаимодействия, влияния двустранни и едностранни, плодотворни и разрушителни, целенасочени и стихийни. Понятие за “другия” и “чуждия” – извън и в “своя” културен свят. Взаимодействие на европейските култури като пример за многообразните, структурно и съдържателно сложните и плодотворни типове взаимодействия.

4 Социокултурни аспекти на сравнителната културология.

Съпоставка на социално-историческите условия и ролята им в развитието на културите. Религия и култура: сравняване на различни форми взаимовлияние. Сравняване на християнските култури. Полилог на култури в световното съобщество. Сравнително изучаване на субкултури в етноса или цивилизацията. Мултикултуризъм в американската културна антропология.

5 Сравнително изучаване на езиковите картини на света.

“Езикова картина на света”. Синхронно-типологически съпоставки на езиковите картини на света като ефективен начин за изучаване на връзката между езика и националния манталитет.

6 Западното влияние върху руската култура и влиянието на руската култура върху културата на Запада; общи проблеми.

Рус и Русия в зоната на влиянието на западната цивилизация. Европеизация на различните сфери творческа дейност. Запазване на цивилизационното ядро.

7 Италианската и руската култури; контакти и взаимодействие.

Руско-италианските контакти в областта на художественото творчество. Принос на италианските архитекти за културата на Русия. Италианската музика, живопис, поезия в духовния свят на руснаците. Данте, Петрарка, Рафаел, Росини в културата на Русия. Дейци на руската култура в Италия. Рим, Флоренция, Венеция, Неапол в творчеството на руските писатели, художници, музиканти, мислители. “Италиански образи” в руската култура.

8 Немската и руската култури; контакти и взаимодействия.

Митопоетичната дълбочина и жизнената енергия на “германския дух”. Немците в Русия през ХVІ – ХІХ векове. Съдбата на Руската империя в светлината на династичните бракове през ХVІІІ-ХІХ векове. Възприятие на немската култура в Русия. Гьоте в Русия. Немският романтизъм в Русия. Немската и австрийската музика в Русия. Идеите на немските философи в Русия. Руските философи и художници за Германия. Руснаците в Германия. Двете световни войни през ХХ век и последствията им за световната цивилизация.

9 Френската и руската култури; контакти и взаимодействие.

Културните, духовните и социално-политическите контакти между френския свят и руския. Френската философия в Русия. Б.Паскал в руската култура и религиозен живот. Идеите на Френското Просвещение на руска почва. Френските скулптори и архитекти в Русия. Френският език и френската литература в Русия. Наполеоновото нашествие: сблъсък на цивилизации. Руснаците във Франция. Образи на Франция в руската култура. Париж в живота на Франция и в живота на световната цивилизация. “Руският Париж.”

10 Културата на Великобритания и руската култура; контакти и взаимодействие.

Контакти на британците с руснаците. Разширяване на британското влияние на руския свят във втората половина на ХVІІІ – началото на ХІХ век. Англомания. Възприятие на янглийската литература в Русия. Шекспир и руската култура. Дикенс и руските писатели.

Литература по темите:

Библиография по темите. /Дава се индивидуално на всеки студент/.

Средства за оценяване:

100 % текущо оценяване.