BCRM105 Управление на събития

Анотация:

• Да запознае студентите с ролята на специалните събития е новата медиийна и технологична среда

• Да запознае студените с процеса на планиране и реализиране на специални събития

• Да запознае студентите със спецификата на медийните специални събития

• Да подготви студените за реализиране на медийни специални събития

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· теорията в областта на специалните събития

· спецификата на функциите на мениджъра на специални събития

· новите тенденции в специалните събития

2) могат:

да планират специални събития

· да поставят реални и измерими цели и задачи в своята работа

· да подготвят стратегии и да избират най-подходящите тактики

· да измерват и оценяват ефекта от специалните събития


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• В сферата на управление на масовите комуникацииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Заглавие на темата

Въведение в глобалния събитиен мениджмънт и модели на практикуване на глобалния събитиен мениджмънт. Разработване и реализиране на план за специални събития.

Управление на човешките ресурси и времето. Администрация на финансите, разглеждане на типични бюджети за събития.

Лидерство в събитийния мениджмънт – различните стилове на управление, характеристики на хора, успели в професията. Управление на договорите с подизпълнители

Управление на мястото на събитието – изготвяне на график на производството, управление на аудио, видео и т.н услуги.

Семинарно занятие: Местата за специални събития у нас – традиционни събития и корпоративни събития. Представяне на големите изложбени и експозиционни центрове у нас.

Интегрираните маркетингови комуникации в сферата на специалните събития –ролята на комуникациите за успеха на специалното събитие.

Правила за икономически изгодно спонсорство на специални събития. Анализ на чуждия опит и българската практика. Подходи за намиране на спонсори. Решаване на казуси

Специални събития и Интернет – събития оживяват в световната мрежа – стратегии за създаване на събития онлайн и/или продължаване на съществуващи събития в Мрежата.

Ролята на специалните събития в медиите – как медиите интегрират специалните събития в своята програмна схема.

Спортни специални събития и ролята им за развитието на медиите

Подготовка на специални събития за медийно отразаване – съобразяване на специалните събития със спецификите на отделните медии

Семинарно занятие: Новите тенденции с сферата на събитийния маректинг и приложението им в българската практика

Управление на риска – неотменна част от управлението на събития през 21. век. Основни характеристики и специфика на управленеито на риска.

Оценяване на специалните събития – различни методи и практики за оценяване успеха на специалните събития

Бъдещето на специалните събития за развитието на медиите в глобалния свят

Литература по темите:

д-р Джо Голдблат Специални събития, София, 2006

Литература на английски език

Twenty-First Century Global Event Management(The Wiley Event Management Series) by Joe Goldblatt

Events Management (Events Management S.) by Glenn Bowdin, Johnny Allen, William O'Toole, Rob Harris, Ian McDonnell.

Периодични издания на английски език Special Events

Средства за оценяване:

писмена и устна