BCRM103 Културологични основи на комуникацията

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа във формата на лекции и интерактивни семинари. Изисква се активност от страна на студентите и се предполага самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие по време на семинарите.

Курсът се чете на български език.

Аспекти при формиране на оценката:

- участие в дебат по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

- резултат от тест, проведен по време на семестъра;

- изпитен резултат.

Основната цел на курса е да формира у студентите социокултурна компетентност, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникации, за реализация им в сферата на бизнеса.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• културните измерения на комуникацията, необходими за водене на международни преговори и участие в интернационални екипи;

• културните сходства и различия при осъществяването на международна стопанска дейност и управление на смесени фирми и транснационални корпорации.

2) могат:

• да идентифицират културните сходства и различия;

• да си формират собствена концепция за културната конвергенция и културната дивергенция;

• да третират културните различия като конкурентни предимства.


Предварителни изисквания:
Не се изисква специална предварителна подготовка

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Културни измерения на комуникациите. Понятие за култура.

2 Корпоративна култура. Отражение на различията в националните култури върху комуникациите.

3 Междукултурно общуване. Култури с висок и нисък информационен контекст. Пречки за ефективно общуване в различна културна среда. Насоки за ефективно муждукултурно общуване.

4 Междукултурна среда за водене на преговорите. Дистрибутивен и интегративен стил на водене на международни преговори.

5 Управление на конфликти в междукултурна среда.

6 Влияние на националните културни различия върху лидерството. Особености в поведението на лидери от Европа, Азия и Арабския свят. Конвергенция и интеграция в стила на лидерите.

7 Управление на международни екипи. Особености на международните екипи. Развитие на екипа в интернационална среда.

8 Презентации по курса: Бизнес средата в различни страни.

Литература по темите:

1. Боева Б. Фирмено управление в международния бизнес. УИ Стопанство, 1995.

2. Василева А.- Комуникации в международния бизнес. Консулт Аг. 2002.

3. Мадъкс Р. Как се създава екип. Инсико, 1992.

4. Панайотов Д.Психология на бизнеса. Сиела, 2001.

5. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

6. Godard A., V.Lenhardt Transformational Leadership. Shared dreams to success. Palgrave, NY, 2000.

7. Vlamis A., Smart Leadership. Publications Devision, N.Y., 1999.

8. R. Moran, Ph. Harris, S. Moran. Managing Cultural Differences: Global Leadership Strate-gies for the 21st Century. 7th Edition - Elsevier, 2007. – 725 p.

Средства за оценяване:

100 % текущо оценяване / 25 % - присъствие и участие, 50 % - презентация, 25 % - тест/.