CSTM155 Самостоятелна работа: Художествено проектиране и оформление

Анотация:

• Усвояване на знания и умения в сферата на приложната печатна графика като средство за създаване на корпоративен графичен дизайн. Теоретична и практическа подготовка със средствата на рисунката и компютърната техника и технологии на дизайна като графичен език

• Усвояване на етапите на формиране на идеята до реализацията на графичния проект

• Усвоявани на изобразителните средства за визуална реклама и създаване на комбинаторни варианти. Знака и знаковата информация като средство за визуална комуникация

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

 Лилия Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• На практика как да създават идейни проекти за запазен фирмен знак, да проектират и реализират рекламна графика, корпоративен дизайн в графичното оформление на фирмена кореспондентска и рекламна графика

• Да проектират художествени дизайн продукти – фирмена марка,( лого) фирмени материали като визитка, бланка, фирмен плик,, печат, опаковъчна хартия, рекламна папка, брошура, календар, рекламен търговски плик, плакат, билборд, рекламен фирмен подарък или всичко което обхваща корпоративния дизайн


Предварителни изисквания:
художествени умения и компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Цели и средства на рекламния графичен език

• Графичен знак:

• Видове графични знаци – пиктограма, търговска марка, логотип

• Графичен знак – история, хералдика, емблеми и гербове

• Специфика на фирмения знак като средство за идентификация и реклама

• Корпоративен дизайн – значение на единния графичен език като изобразително средство и авторски почерк

• Значение на фирмения шрифт и запазен фирмен цвят за композиционното единство на фирмената графика

• Разнообразие на изобразителните средства за визуална информация и реклама: рекламна папка, плик-торбичка, фирмен календар, листовка, брошура, опаковъчна хартия, поздравителен адрес и др.

• Линия, щрих, петно и цвят, фактура и текстура като количествени и качествени изразни средства на художествения проект

• Динамичност и статичност на графичната информация в рекламата

• Видове графична реклама: плакат, афиш, билборд, като средства и носители на информация

• Рекламата като подтекст при ознаменуване на празнични събития

• Фирмения подарък и неговото значение

• ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПО САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

• Създаване на лого,визитка,плик,бланка,папка и печат на фирма

• Създаване на графични рекламни материали за фирма с търговска дейност

• Създаване на графични рекламни материали за културна институция

• Създаване на графични рекламни материали за различни учереждения

• Създаване на графични рекламни материали за спортна дейност

• Създаване и на друти графични рекламни материали по избор на студента

Литература по темите:

• Йончев,В., Шрифтът през вековете БХ София, 1964

• Макуейд,Д. Професионален дизайн на бизнес материали Изд. СофтПрес ООД, 2007

• Михайлов,И.,Предпечатна подготовка на Изд.”Асеневци” София 2010

• Райън,У., Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ Изд. Дуо Дизайн ООД София 2002

Средства за оценяване:

Ако студента има текущи оценки ие изпълнил всички поставини задачи по самостоятилна равота на студента се освобождава от финален изпит