CSTM103 Методи за интегриране на мултимедийни среди

Анотация:

Основна задача на курса e усвояване на фундамантални понятия за използуване на интегрирани мултимедийни системи и придобиване на навици за създаване на смесени мултимедийни приложения в конкретна среда. Формират ce понятия за съвместно действие на TOOLBOOK, DIRECTOR, AUTHORWARE и други мултимедийни среди и начина на представяне на информацията с тях. Дават ce необходимите сведения за някои основни класове алгоритми и структури данни. Разглеждат ce основните принципи на обектно ориентирано програмиране и реализацията им със средствата на езици от високо ниво (OPENSCRIPT, LINGO и др.). Обръща се специално внимание на моделирането, методиката и се създaвaт познания зa caмocтoятeлно изграждане на интерактивен сценарий и неговата реализация.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да използуват на мултимедийните системи и как да създават мултимедийни приложения в среда WINDOWS; как да работят с TOOLBOOK, DIRECTOR, AUTHORWARE и други мултимедийни среди;

• кои са и как да използват основни класове алгоритми и структури данни; основните принципи на обектно ориентираното програмиране и реализацията им със средствата на езици от високо ниво (OPENSCRIPT, LINGO);как самостоятелно да изграждат и реализират интерактивен сценарий.

2) могат:

• да проектират и реализират интерактивни мултимедийни приложения, включвайки анимации, текст, графичен, аудио и видео материал; да предвиждат възможната реакция на потребителя и да направят избор за най-подходящите средства за навигация в приложението; самостоятелно да разработват на проблеми с езици от високо ниво; да разработват приложения с обучителна цел, включващи тестов контрол на придобитите в приложението знания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За работа в среда на WINDOWS, познания в областта на компютърните мрежи

• Познания и умения по обектно ориентирано програмиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Основни характеристики на авторските среди за създаване на мултимедийни приложения. Необходимост от интеграция.

2.Сравнителен анализ TOOLBOOK, DIRECTOR, АUTHORWARE. Интегрирани мулти- и хипермедийни технологии

3.Базови технологични подходи при реализацията на мултимедийните приложения.

4.Въведение в DIRECTOR, АUTHORWARE. Основни понятия. Организация и архитектура.

5.Работа с основните менюта, опции. Управление на средите.

6.Обекти и техните свойства. Системни обекти

7.Обекти на потребителя и свойствата им.

8.Създаване на текстови полета, кутии и менюта. Работа с текст и горещи думи.

9.Програмиране в интегрирани среди – OPENSCRIPT, LINGO и др.). Tипове данни.

10.Управляващи процедури и използването им.

11.Работа със структурни данни, функции.

12.Работа с програмна библиотека и DLL.

13.Работа със звук, видео и анимирана графика.

14.Ефективност на интегрираните мулти- и хипермедийни среди.

15.Моделиране на процеси, услуги и ситуации с оглед внедряване на интегрирани мултимедийни технологии

Литература по темите:

1. Дамянова Т. - Мултимедия., Из-во “Информа”, София, 1996;

2. Желев Г. Ж. - Пpилoжениe нa Видеокомпютърните системи в образованието., Из-во Texникa, София, 1988;

3. Попов П. и др. - Памети с оптични дискове, Из-во Техника, 1988 г., С;

4. Желев Г. Ж. - Методика за създаване на видеофилми с компютърна графика и анимация, Из-во ТУ- София, 1992 С;

5. Мюлер А. - Мултимедия и компютри Из-во “Техника”1995,С.;

6. Рачев Б., Йорданова С., Наумов В. - Мултимедия и компресия на информация, Из-во МТ-МТ Прес, Варна, 1995;

7. Христов П., Карагьозов В. - Интернет за всеки, Из-во “Експрес”,1996, С.;

8. Иларионов Р. - Компютърна периферия, Из-во “АлмаМатер”, Габрово, 1997 г,;

9. Вернер Ингенблек - Все о мультимедии, Из-во ‘BHV’, Киев, 1996г.;

10. Burger J. - The Desktop Multimedia Bible, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA,1993;

11. Tway L. - Multimedia In Action, AP Profesional, London,1996;

12. Nielsen J. - Multimedia And Hypertext, The Internet and Beyond, AP Profesional, London,1996.

13. Tay Vaughan – Multimedia: Making It Work, Osborn McGraw Hill, Barkley, California, 1966, Third Edition.

14. Тей Воген – Мултимедия, практическое руководство, Попурри, Киев, 1997.

Допълнителна литература:

Multimedia Toolbook - User Guide

Аutorware Profesional- User Guide

MicroMedia Director- User Guide

Средства за оценяване:

Тест - 50%

Тест - 50%