MBAM419 Самостоятелна работа: Счетоводство на предприятието

Анотация:

Курсът „Самостоятелна работа: Счетоводство на предприятието” осигурява практическото прилагане на знанията за текущото счетоводно отчитане и за изготвянето на годишния финансов отчет на отчетнообособените структури. Неговата цел е за подготви студентите за извършването на счетоводна работа в близки до реалните условия. Той има практическа ориентация и е насочен към изпълнението на две основни функции:

• да осигурява правилно прилагане на знанията, свързани с текущото счетоводно отчитане и с представянето на информацията за активите, капитала, приходите и разходите, паричните потоци и финансовите резултати във финансовия отчет на нефинансовите предприятия;

• да подпомага създаването на умения за вземането на решения за организиране на текущото счетоводно отчитане и за изготвяне на финансовия отчет на предприятията.

При интерпретирането на включения в курса материал се предвижда използването, както на традиционни, така и на съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството. Целта е да се отговори на съвременните изисквания за широко обхватна и задълбочена практическа подготовка на студентите в областта на счетоводството и счетоводния мениджмънт.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и одитинг

Преподавател(и):

 Ива Андреева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• възможностите за създаване на счетоводна информация за дейността на предприятията;

• да представят информацията от текущото счетоводно отчитане в отделните структурни части на финансовия отчет;

• особеностите на организирането и извършването на годишното счетоводно приключване.

2) могат:

• да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

• да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

• да признават приходите и разходите в съответствие с принципа „съпоставимост между приходите и разходите”

• да обобщават и представят информацията от текущото счетоводно отчитане във финансов отчет;

• да организират и извършват годишно счетоводно приключване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по основи на счетоводството

• счетоводство на предприятиетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В курса „Самостоятелна работа: Счетоводство на предприятието” е предвидено самостоятелното решаване на задача, включваща различни казуси от дейността на нефинансовите предприятия. Тя се актуализира ежегодно и се представя на студентите преди началото на семестъра.

Критерии за оценка на самостоятелната работа

1 Последователност при представяне на решението 10 %

2 Пълнота на решението 20 %

3 Вярност на решението 60 %

4 Стил и оформление на работата 10 %

ОБЩО 100 %

Литература по темите:

• Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

• Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство „Ценов”, 2009.

• Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2008 г.

• Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

„Форком”, 2006 г.

• Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

• Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

• Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

• Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б консулт”, 2004 г.

• Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

• Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

• Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). – В. Търново, Фабер, 2010 г.

• Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ “Ценов”, 2006 г.

• Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник с решени и нерешени задачи и казуси). София, Авангард Прима, 2013 г.

• Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието. (сборник от решени и нерешени задачи и казуси). – София, НБУ, 2014 г.

Средства за оценяване:

самостоятелна работа, включваща 5 практически казуси, за част от които се изготвят и документи.