MBAM416 Счетоводство на предприятието

Анотация:

Курсът по „Счетоводство на предприятието” включва теми, свързани със счетоводното отчитане на операциите и процесите, протичащи в нефинансовите предприятия. Неговата цел е да осигури знания за особеностите и проблемите при текущото счетоводно отчитане и при изготвянето на годишния финансов отчет в отчетно обособените структури, основани на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС. Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя три основни цели:

• да разясни задълбочено и достъпно особеностите и проблемите при счетоводното отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в нефинансовите предприятия;

• да осигури знания за особеностите при изготвянето на годишния финансов отчет;

• да създаде умения за успешното прилагане на придобитите по време на курса знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и одитинг

Преподавател(и):

 Ива Андреева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да аргументират необходимостта от създаването на счетоводна информация;

• да създават счетоводна информация за дейността на стопанските организации;

• да представят информацията от текущото счетоводно отчитане в отделните структурни части на финансовия отчет.

2)могат:

• да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

• да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

• да признават приходите и разходите в съответствие с принципа „съпоставимост между приходите и разходите”

• да обобщават и представят информацията от текущото счетоводно отчитане във финансовия отчет.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по счетоводството

• по методи на счетоводствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Информационни възможности на счетоводството - Лекции

Тема 2. Особености при счетоводното отчитане на капитала - Лекции, казуси и задачи

Тема 3. Особености при счетоводното отчитане на нетекущите (дълготрайните) активи - Лекции, казуси и задачи

Тема 4. Особености при счетоводното отчитане на текущите (краткотрайните) активи - Лекции, казуси и задачи

Тема 5. Особености при счетоводното отчитане на разчетите -Лекции, казуси и задачи

Тема 6. Особености при счетоводното отчитане на разходите и приходите -Лекции, казуси и задачи

Тема 7. Особености при изготвянето на годишния финансов отчет -Лекции, казуси и задачи

Литература по темите:

• Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

• Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство „Ценов”, 2009.

• Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2008 г.

• Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

„Форком”, 2006 г.

• Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

• Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

• Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

• Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б консулт”, 2004 г.

• Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

• Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

• Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). – В. Търново, Фабер, 2010 г.

• Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ “Ценов”, 2006 г.

• Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието. (сборник със задачи и казуси). – София, НБУ, 2014 г.

Средства за оценяване:

Предвидени са две форми на текущо оценяване с подбрани практически казуси и задачи от дейността на нефинансовите предприятия. При оформяне на крайната оценка се взема предвид участието в семинари 20% и правилното решаване на казусите и задачите 80%.