APLM130 Практика: Теренно проучване

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел подготовката и усъвършенстването на уменията на студентите за провеждане на теренно антропологическо изследване.

Предвижда се всеки студент в рамките на тази практика да проведе основната част от теренното наблюдение за избраната от него/ нея тема за дипломна работа. Като алтернатива на студентите може да се предложи и екипна работа по групов проект, определян всяка година.

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р
проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите разширяват познанията си върху различните методи и техники на теренно антропологическо изследване.

Подобряват уменията си в цялостното провеждане на теренна работа: планиране, разработване на работен план, прилагане на различни изследователски методи, водене на теренни бележки и дневник, обработване и дешифриране на записания материал, подготовка на етнографско описание, аналитиз на наблюденията, представяне на резултатите от теренната работа пред публика.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават основни компетенции върху антропологическата теория и теренна работа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите, по които се работи, варират. Най-често това е темата за дипломнаработа на конкретния студент.

Литература по темите:

M.Agar. The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography. San Diego: Academic Press, 1996

American Anthropological Association. Code of Ethics of the American Anthropological Association. http://www.ameranthassn.org/ethcode.htm, 1997

N.Denzin and Y.Lincoln (eds.). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks& Sage Publications, 1994

R.Behar. The Vulnerable Observer: Anthropology that Breaks Your Heart. Boston:Beacon Press, 1996

D.Bell, P.Caplan, and W.J.Karim (eds.). Gendered Fields: Women, Men and Ethnography. London:Routledge, 1993

P.Bock. Culture Shock: A Reader in Modern Cultural Anthropology. New York:Knopf, 1970

H.Russell Bernard. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Walnut Creak:AltaMira Press, 1994

H. Russell Bernard (ed.). Handbook of Methods in Cultural Anthropology. AltamiraPress, Walnut Creel-London-New Delhi, 1998

Антропологични изследвания, том 1, 2000, том 2, 2001, том 3, 2002, том 4, 2003, том 5, 2004, том 6, 2005

И.Бокова (съст.) Автобиографичният подход. Български фолклор, №6, 1996

В.Гарнизов. Група на терен, терен в групата. Екипът като инструмент в теренното антропологическо изследване – В: Антропологични изследвания, том 4, 2003, 171-193

М.Елчинова. Предизвикателствата на включеното наблюдение – В: П.Бочков, О.Тодоров (съст.). Ловци на умове. С., 2002, 150-163

М.Елчинова, О.Тодоров (съст.). Ловци на умове – ІІ. С., 2003

М.Елчинова, П.Бочков, И.Тодорова-Пиргова (съст.). Език–Дискурс–Култура. Български фолклор, №3, 1993

Значими имена в антропологията. Съст. М.Елчинова и Цв. Лазова. С., 2004

Т.Ив.Живков. Увод в етнологията. Пловдив: Издателство на ПУ, 2000

Средства за оценяване:

Курсов проект