APLM102 Антропология на етничността

Анотация:

• Запознаване на студентите с основните термини и концепции, свързани с етничното, нацията, националната държава и процесите на тяхното конструиране, идеологизиране и управление

• Дискутиране на основни публикации и концепции в антропологията за етничността, нациите и национализма

• Дискутиране и анализ на етнични процеси, конфликти и националистични проекти в конкретни случаи в страни от Европа

• Трениране на практически умения за теренно антроположко изследване чрез участие на студентите в конкретен микропроект (микроизследване на актуален проблем, който се конкретизира всяка година)

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• терминологията и базисната литература в антропологията и социалните науки, свързани с етничното, нациите, национализма, управляването на културните различия

• спецификата на етно-националните процеси в страните от Централна и Източна Европа по времето на държавния социализъм и в годините на преход

• как се организира и провежда антропологическо изследване върху проблеми на етничното и национализма

2) могат:

• да четат критически литература по проблематиката на курса

• да анализират актуални етно-национални процеси и политически практики, свързани с културните различия

• да реализират изследователска работа по проблем, свързан с тематиката на курса


Предварителни изисквания:
• Основни знания за методите на теренно антропологическо изследване

• Основни знания по история на антропологиятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Теории за етничното: примордиализъм, инструментализъм, транзакционализъм, символни теории за етничността

2. Видове етнични общности. Конструиране на етничната идентичност

3. Етнични класификации и стереотипи. Етнични предубеждения. Етничност и социална стратификация

4. Произход на нацията. За етничните корени на нацията (А.Смит). От империи към национални държави. Нацията и модерното общество (Е.Гелнър, Е.Хобсбаум, Л.Холи, М.Хрох, Д.Лобера).

5. Нацията като въобразена общност (Б.Андерсън). Културно конструиране на националната идентичност (семинар)

6. Митовете и конструирането на нациите (А.Смит, Д.Шьофлин)

7. Класически и либерален национализъм. Национализъм, патриотизъм, шовинизъм. Нация и религия. Религиозен национализъм

8. Нация и културно многообразие. Малцинство и мнозинство. Сегрегация, асимилация и интеграция

9. Миграция и културна идентичност. Диаспори. Мултикултурализъм и политики на културното многообразие

10. Тест върху основните термини и концепции, дискутирани до момента

11. Социализъм и национализъм: комунистическите национални идеи и политика спрямо етничните и религиозните малцинства в Югоизточна Европа (семинар)

12. Национализмът в посткомунистическа Централна и Източна Европа (семинар)

13. Мит и идентичност на Балканите: сблъсъкът Изток/Запад (М.Бакич-Хейдън, М.Тодорова). Митове и конфликти на Балканите – националните въпроси и етничните конфликти в бивша Югославия (Босна, Косово, Македония) (семинар)

14. Обсъждане на курсовите работи, представящи резултатите от извънаудиторно микроизследване по актуален проблем, чиято тема се формулира всяка година. Примерни изследователски теми: Етничност и социален конфликт – положението на ромите в съвременното българско общество; Социалният дебат в България за изборния туризъм; Трансгранична миграция и преструктуриране на локалните общности.

15. Представяне на резултатите от изследването на семинар

Литература по темите:

Задължителна литература:

Андерсън, Б. Въобразените нации. С., 1999

Гелнър, Е. Нации и национализъм. С., 2001

Смит, А. Етничните корени на нацията. С., 2004

Barth, F. 1969. Ethnic Groups and Boundaries. Boston: Little, Brown and Co.

Допълнителна литература:

Байчинска, К. (ред.). Преходът в България през погледа на социалните науки. С., 1997

Бочков, П. “Родината” в дискурса на сравнението – В: Антропологични изследвания, том 3, 2002:

57-76.

Гелнър, Е. Срещи с национализма. С., 2005

Евтимов, И. Изселникът.- В: Ловци на умове ІІ, София, НБУ, 2003, 126-135.

Живков, Т.Ив. Етничният синдром. С., 1994

Образът на другия на Балканите. С., 1995

Кръстева, А. (ред.). Общности и идентичности. С., 1998

Кръстева, А. (ред.). Общности и идентичности в България. С., 1998

Стоянов, В. Турското население в България между полюсите на етническата политика. София, ЛИК, 1998

Фотев, Г. Другият етнос. С., 1994

Balakrishnan, G. (ed.). Mapping the Nation. Verso, 1996

Bringa, T. 1995. Being Muslim the Bosnian Way. Identity and Community in a Central Bosnian Village. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Cowan, J. (ed). 2000 Macedonia. The Politics of Identity and Difference. Pluto Press, London – Sterling, Virginia

Danford, L. The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in a Transnational World. Princeton UP, 1995

Dijk, T.A.van. Prejudice in Discourse. An Analysis of Ethnic Prejudice in Cognition and Conversation, 1994

Elchinova, M. 2001. “Ethnic Discourse and Group Presentation in Modern Bulgarian Society”.

Development and Society 30/1: 51-78.

Eriksen, T.H. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. Pluto Press, 1993

Friedman, J. The Past in the Future: History and the Politics of Identity – Amer. Anthropologist. 1992. Vol.94, N4, 837-859

Gellner, E. Culture, Identity and Politics. Cambridge University Press. 1993

Hoskinsg, G., G.Schopflin (eds.). Modernity and Identity. Blackwell, 1996

Hoskinsg, G., G.Schopflin (eds.). Myths and the Nationhood. Hurst&Company, London 1997

Hutchinson, J., A.D.Smith (eds.). Ethnicity. Oxford University Press, 1996

Hutnik, N. Ethnic Minority Identity. Clarendon Press, Oxford, 1991

Guibernau, M., J.Rex (eds.). The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration. Polity Press, 1997

Hertzfeld, M. Cultural Intimacy, Social Poetics in the Nation-State, Routledge, 1997

Karakasidou, A. 1997 Fields of Wheat, Hills of Blood. The University of Chicago Press. Chicago & London

Lash, S., J.Friedman (eds.). Modernity and Identity. Blackwell, 1996

Miscevic, N. Nationalism and Beyond. CEU.2001

Modood, T. and P.Werbner. The Politics of Multiculturalism in the New Europe: Racism, Identity and Community. Zed Books Ltd., 1997

Poulton, H. and S.Taji-Farouki (eds). Muslim Identity and the Balkan State. Hurst & Company, London, 1997

Poulton, H. Who Are the Macedonians? Indiana University Press

Shadid, W.A.R.and P.S.van Koningsveld (eds.). Muslims in the Margin: Political Responses to the Presence of Islam in Western Europe. KOK Pharos Publishing House, 1997

Sollors, W. (ed.). The Invention of Ethnicity. Oxford University Press, 1989

Sollors, W. (ed.). Theories of Ethnicity. A Classical Reader. The Ipswich Book Company Ltd., 1996

Verdery, K.. What Was Socialism and What Comes Next? Princeton University Press, 1996

Vermeulen, H., C.Govers (eds.). The Antropology of Ethnicity. Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’. Het Spinhuis, 1994 W.Sollors (

Средства за оценяване:

1. Курсова работа по предварително зададена тема

2. Тест

3. Семинарно участие