MBAM936 Проект: Финансови пазари

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Основна цел на курса е студента да покаже аналитични умения, познавайки основните теоретични постановки по основни теми, които характеризират сложния характер на финансовит пазари и търгуваните на тях инструменти.

В обхвата на курсовия проект могат да бъдат основни теоретико-методологични въпроси, като акцентите следва да бъдат върху методико-практически проблеми на инвестициите на паричнит и капиталови пазари, инфраструктурата на организираните пазари на ценни книжа, съвременните аспекти на връзката риск-възвращемост, спецификите на инвестрането в колективни инвестиионни схеми, различните подходи на инвестиционен анлиз и др. За постигането на тази цел е необходимо събиране, обработка и анализ на емпирични данни, с които се обосновават изводите от разработвания проект.

Основните цели на учебния курс са, както следва:

• Анализ на практически проблеми в сферата на инвестициите във финансови активи в съвременната икономика;

• Задълбочаване на познанията в областта на процеса на вземане на решения на инвестиране на финансовите пазари;

• Развиване на способността на студентите за научно-изследователска работа, грамотно излагане на собствена оценка, изводи, обобщения и препоръки;

• Придобиване на умения за писмено изложение на логиката на изследваната проблематика, аналитично и критично мислене;

• Придобиване на умения за ползване на специализирана икономическа литература и интернет източници по проблематиката.

• Формиране на умения за инвестиционен анализ.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

• Как на практика се прилагат основни теоретични постановки за същността и за видовете финансови инструменти;

• Кои са етапите на първичното предлагане на ценни книжа;

• Кои са ъвременните аспекти на технологията на осъществяване на сделки с ценни книжа;

• Каква е ролята и начина на формиране на отделнте видовете пазарни индикатори;

• Какви са основните инструменти на фундаменталния и на техническия анализи;

2) могат:

• Да анализират спецификата на прилаганите финансови инструменти на паричния и капиталов пазар;

• Да разграничават изискванията към първичния и вторичния пазар на ценни книжа;

• Да дискутират особеностите на вторичната търговия с различни финансови инструменти.

• Да разпознават индикаторите на финансовите пазари;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите да имат знания и/или умения: по макроикономика, микроикономика и корпоративни финансиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разработване на проект

Процесът на изготвяне на разработката включва следните етапи:

1. Избор на тема в рамките на приложения списък от напавления след съгласуване с преподавателя;

2. Обзор на специализираната литература интернет източници, имащи отношение към предмета и обекта на изследването;

3. Изготвяне на разработката в съответствие с приложените изисквания относно оформлението й;

4. Презентиране на разработката.

Оформяне на проекта:

• титулна страница;

• съдържание с отбелязване на автора на всеки раздел;

• списък на съкрашенията, таблиците и фигурите;

• въведение – формулиране на обекта на изследването, конкретизиране на целите и задачите които си поставят разработчиците;

• структурирано изложение – теоретично и методическо представяне на проблема, обзор на използваните информационни източници и аналитични разсъждения;

• списък на използваната литература, представени според стандартите за научна литература;

• обзор на интернет ресурсите по темата;

• приложения – графики, данни, документи, и др. таблици (приложенията трябва да бъдат цитирани в изложението).

• стилът на шрифта на буквите е “Times New Roman”;

• размерът на шрифта на буквите (font) е 12 (дванадесет);

• разстоянието между редовете е 1,5 lines;

Изискванията за обем на проекта са в зависимост от темата в границите от 10 до 15 страници. Разработката се качва на електоронната платформа MOODLE.

Разработката се представя чрез Power Point презентация. След презентацията авторите трябва да отговарят на поставени от колегите им въпроси. В деня на презентацията всеки екип предава на преподавателя магнитен носител с текста на разработката и презентацията й.

Оценяването на разработката е комплексно и се основава на:

 дълбочината и пълнотата на разглеждане на изследвания проблем;

 логиката на изложението;

 наличието на собствени възгледи и предложения при поднасянето на разработката;

 способността за стегнато и атрактивно излагане на същността, обобщенията и изводите.

Примерни направления, в рамките на които се конкретизират отделни теми:

1. Търговия на регулираните пазари на ценни книжа- обхват, видове сделки.

2. Подходи при регулацията и надзора на финансовите пазари.

3. Приложимост на фундаменталния анализ – съдържание, ограничения, резултатност.

4. Технически анализ – съдържание, техники, приложимост.

5. Индикатори за състоянието на финансовите пазари.

6. Колективните инвестиционни схеми – същност, форми, предпоставки за възходящото им развитие в съвремието.

7. Деривати – характеристика и приложение.

С цел избягване на дублирането на темите изборът на конкретна тема в рамките на посочените направления се съгласува с преподавателя.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература

1. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

2. Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

3.Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

4. Стоянов, С. Фючърси, опции и синтетични ценни книжа, София, 1999

5. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

6. Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012

Допълнителна литература

1.Китанов, Н. Нова книга за акциите и борсата.С.,2000

2.Калайджиев, А., Димитров, В. и др. Коментар на Закона за публичното предлагане за ценни книжа.С., 2000

3.Попов,Д. Акции и фондови борси.С.,1997

5.Първанов, Хр. и Св.Божилкова. Борси и борсови операции. С.,1999

Интернет страници