COMM714 Работодателски брандинг

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът запознава детайлно студентите с важността на вътрешноорганизационните комуникации за постигане на общите комуникационни цели на организациите. Има за цел да предостави на студентите знания за това как да работят успешно с вътрешните публики и да изгради практически умения при дефиниране на вътрешни публики и работа с тях.

прочети още
Журналистика и ПР

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

1) знаят:

• Какви са спецификите на вътрешните комуникации и как да осъществяват тяхното планиране и програмиране в контекста на общите комуникационни цели на организациите.

2) могат:

• Да планират стратегически комуникациите към вътрешните публики, да поставят комуникационни цели и задачи и да използват разнообразни тактики за постигането на заложените цели по отношение на вътрешните публики.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основни принципи на ПР и комуникационните процесиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие

Заглавие на темата

Форма на преподаване

Брой часове

1

Работодателски брандинг.Организационни комуникации. Външни и вътрешни комуникации. Увод в темата на курса.

Лекция

2

2

Вътрешни публики. Миниатюрни, малки, средни, големи, гигантски комуникации

Лекция

2

3

Глобализация, локализация и глокализация

Лекция

2

4

България в ЕС и четирите основни свободи. Предпоставки за усложнение на вътрешните комуникации

Лекция

2

5

Семинар: Директива 2002/14/ЕС за информиране и консултиране на служителите. Бяла книга на комуникациите. Европа 2020.

Практическо занимание

2

6

Организационна структура. Мястото на комуникациите в организацията.

Лекция

2

7

Място на вътрешните комуникации в организацията. ПР и ЧР отдели, финансисти и юристи

Лекция

2

8

Функции на вътрешните комуникации. Ролята на обратната връзка за цялата организация

Лекция

2

9

Съдържателни аспекти на вътрешните комуникации. Комуникационни теории

Лекция

2

10

Мотивация и работа в екип. Динамика на групите

Лекция

2

11

Класически инструменти (тактики)

Дискусия

2

12

Нови високо-технологични инструменти (тактики)

Дискусия

2

13

Вътрешни комуникации в България. Изследвания, тенденции

Лекция

2

14

Семинар: Вътрешно-комуникационен план за българска компания

Практическо занимание

2

15

Семинар: Вътрешно-комуникационен план за чужда/смесена компания

Практическо занимание

2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Smith, Lynn and Maunter, Pamela (2008), Effective Internal Communication (PR In Practice), Kogan Page.

2. Broom, Glen M. Cutlip and Center (2009) Effective Public Relations, Prentice Hall.

3. Holtz, Shel (2004), Corporate conversations. A guide to crafting Effective and Appropriate Internal Communications. Amacom Publishing, New York.

4. Smith, Lyn (2010), Effective Internal Communication, Kogan Page, London.

5. Goldblatt, Joe (2005) Special Events. John Wiley & Sons.

6. Glenn Bowdin, Johnny Allen, William O'Toole, Rob Harris, Ian McDonnell (2011) Events Management Series. Elsevier Butterworth-Heinemann.

7. Quirke, Bill. (2008) Making the connections. Using Internal Communications to turn strategy into action. Gower Publishing.

8. Wright, Mark (2009) Gower Handbook of Internal Communications. Gower Publishing.

9. Ragusa, Antonio (2010) Internal Communication Management. Ventus Publishing.

10. Verghese, Aniisu K. (2012) Internal Communications. SAGE Publications.

Средства за оценяване:

Практическа задача, писмени задачи