COMM713 Електронни медии

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и запознава студентите със същността, организацията, структурата и програмирането на радиото, телевизията и уеб базираните им еквиваленти. Разпределение:

• теоретично представяне – 22 часа;

• семинари и дискусии – 8 часа (изискват конкретна активност от страна на студентите и предполагат предварителна писмено подготвена тема в конспектиран вид, участие в дебат по време на семинара).

прочети още
Журналистика и ПР

Преподавател(и):

проф. Михаил Мелтев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Формите на организация и функции на електронните медии;

• Програмните стратегии и прилагането им;

• Програмното осигуряване и отговорност.

2) могат:

• да вземат решение;

• да оценяват ситуации и да се ориентират в динамично менящи се ситуации;

• да провеждат медийна политика;

• да боравят с управленски инструментариум.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по комуникация

• за създаване на медийното съдържание

• в основни аналитични техникиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Видове електронни медии.

2. Структура на традиционната телевизионна индустрия.

3. Радиоиндустрия. Уеб-базирани еквиваленти.

4. Управленска и производствена структура.

5. Планиране, организация, влияние и контрол в медиите.

6. Статут и условия за функциониране на електронни и уеб базирани медии.

7. Програмиране.

8. Радио и телевизионни програми.

9. Програмиране в радиото.

10. Програмиране в телевизията.

11. Програмно осигуряване и програмни фактори.

12. Програма и власт.

13. Продажба на електронни медийни продукти.

14. Измерване на аудиторията.

15. Промоция на програмата. Обобщение.

Литература по темите:

• Мелтев, Михаил, “Кино и електронни медии”, НБУ,София, 2014

• Joseph R. Dominic - The Dynamics of Mass Communication - McGraw-Hill,Inc.1990

• Case Study in Organizational Communication. Guilford Press, NY.2011

Средства за оценяване:

Тест, доклади и презентации, практически задачи.