COMM712 Организация на арт проекти

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които съдържат различни форми на учебна натовареност:

• теоретична постановка на различни аспекти на управлението в сферата на театрално-сценичните изкуства – 20 часа.

• практически упражнения върху зададени теми и обща дискусия за резултатите от индивидуалните и колективните разработки – 8 часа.

• обзор върху работата през семестъра – 2 часа.

Лекционният курс “Организация на артпроекти” е съобразен със степента на подготовка по общите и специални предмети, които студентите с по-трайни интереси в областта на театъра се предполага, че имат. Курсът предвижда и цели запознаване със структурата и организацията на театралната система у нас, с начините и средствата за функциониране на отделните театрално-сценични субекти според начина на тяхното създаване и финансиране. Предвижда се в отделни лекции да бъдат осветлени и практически разяснени различни аспекти на управлението и организацията на театралния процес: Планиране, финансиране, производство, реализация на продукцията, рекламни стратегии. Отделено е внимание и на художествената политика, както и на продуцентската функция - както в субсидирания с държавни и общински средства театрален институт, така и в частните формации.

прочети още
Журналистика и ПР

Преподавател(и):

доц. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

Като цяло курсът си поставя за задача да подготви студентите за среща с практиката на функциониращата днес театрална система и системите на организация в останалите изкуства.

2. могат:

Предвиждат се и занятия с чисто практическа насоченост – изготвяне и попълване на различни видове проекти, на типови модели за кандидатстване пред донорски организации. В края на курса всички студенти ще представят като курсова работа цялостен идеен проект на отделен театрално-сценичен форум: фестивал, конкурс, конференция.


Предварителни изисквания:
Компетентност на бакалавърско ниво в областта на организацията на артистичния производствен процес

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Изкуства и политика: какви са проблемите на театрите, киното, литературата и изобразителните изкуства, свързани с политически решения?

2. Кои театри знаете? Как се финансират театрите в България? Видове и жанрове в драматургията.

3. Театрални професии. Избор на пиеса – опишете ми пътя. Кои български театрални режисьори знаете, с какво ги свързвате?

4. Колко продължава работата по един спектакъл? Какво включва, в каква последователност? Как програмирате един спектакъл? Как го разпространявате?

5. Защо да гледаме филм в киносалон? Как се разпространяват филмите в България? Как се разпространяват българските филми? Как ще го програмирате?

6. Видове кино. Начини на финансиране. От идеята до екрана – етапи. Кои български режисьори знаете, с какво ги свързвате?

7. ПР кампания на филм. ПР кампания на фестивал. филмови награди.

8. Видове литература. Тиражи, издаване, начини на финансиране.

9. Литературни награди. Кампания "Голямото четене".

10. Галерии в България. Части и държавни (конкретно). Колекции, които знаете.

Литература по темите:

1. Николова, К. „Театърът на границата на ХХ и ХХI век”, „Фигура”, С., 2007

2. „Българската културна политика в състояние на преход”, Национален доклад, Институт по културознание”, С., 1997

3. Ландри, Ч. „Културната политика в България” (Доклад на Европейски експертен екип), С., 1997

4. Знеполски, Ив. „Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003

5. Дракър, П. „Управление на организации с идеална цел”, Фондация „София”, 1997

6. Върбанова, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997

7. Томова, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003

8. „Стъпки в управлението на проекти”, издание на Фондация „Ресурсен център”

Средства за оценяване:

1. Описание на организацията на един спектакъл.

2. Идеен проект на отделен театрално-сценичен форум: фестивал, конкурс, конференция.