COMM527 Проект: Изготвяне на видео съдържание за уеб

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и да развие изследователските им умения. За целта са разработени три варианта на изследователски проект в областта на новите медии, от които студентите избират един и го изпълняват по време на текущия семестър.

прочети още
Журналистика и ПР

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще развият практически умения в анализирането и систематизирането на знания в сферата на масовите комуникации.
Предварителни изисквания:
Да са записали COMM 212 Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Виж COMM 212 Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми

Литература по темите:

Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателски център на НБУ, 2012

Мелтев, Михаил. Телевизията – културна индустрия. С.: Титра, 2007.

Иво Драганов. Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст, Издателски център на НБУ, 2012

Петков, Стойко. Аудио-визията. Производство, разпространение, показване. С.: Рой Комюникеишънс, 2017

Средства за оценяване:

проект за аудио-визуален материал