COMM153 Самостоятелна работа: Анализ на нови техники за вътрешноорганизационни комуникации

Анотация:

Курсът има за цел да задълбочи познанията на студентите в сферата на вътрешнофирмените комуникации и приложението на новите техники и технологии и да им създаде практически умения за приложение на нови техники към функцията на вътрешноорганизационните комуникации.

прочети още
Журналистика и ПР

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Каква е устойчиво управление на вътрешнофирмените комуникации

Как се планират и управляват вътрешнофирмените комуникации

Как да измерват и оценяват ефективността на вътрешнофирмените комуникации

2) могат:

Анализират ефективността на вътрешнофирмените комуникации

Да планират и управляват програми, свързани с комуникацията вътре в организациите

Да провеждат измервания и оценки на ефектовността на вътрешнофирмените комуникации


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Записан курс СОММ117Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

.

Литература по темите:

На български език

1. Каменов, К., Хаджиев, К. и Маринова, Н. Управленският процес и екипната дейност, София, Издателство на НБУ, 2005

2. Маринов, Руси. Комуникационни стратегии. София, Издателство на НБУ, 2004

3. Сборник „Връзки с обществеността и изграждане на доверие”. Катедра ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, СУ „Св. Климент Охридски”, 1996 г.

4. Годишници на департамент „Масови комуникации”

5. Сборници от лятна школа по ПР, НБУ

На английски език

1. Argenti, Paul A., Corporate communication, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2009

2. Cornelissen,Joep, Corporate communication. A Guide to Theory and Practice. London, 2008

3. Cornelissen,Joep, Corporate communication. A Guide to Theory and Practice. London, 2008

Средства за оценяване:

Практическа задача, участие в семинари