KNIM808 Текстът - образ и смисъл

Анотация:

Курсът разглежда отношението между взуалната страна на текста и неговата смислова страна.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще могат по-задълбочено да коментират структурата на текста.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Що е текст?

2. Текстът на модерната литература - съотношение между визулна и смислова чест.

3. Късноят Маларме.

4. Визуална и смислова част на Яворовите текстове.

5. Визуална и смислова част на тестовее на Маяковски.

6. Постмодерният литературен текст.

7. Визуалната поезия.

Литература по темите:

Лотман, Ю., Поетика. Типология на културата. Прев. от рус. Татяна Танчева. С.: Народна култура, 1990.

Meillassoux Quentin, Le Nombre et la Sirène, Paris, Fayard, 2011.

Средства за оценяване:

Дискусия - 20%, Курсова работа - 80%