KNIM806 Книгата в България (19-21 век) - 1 част

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към историята на българската литература и българските книги. Целта му е да запознае студентите с най-важните заглавия от българската литература през 19 и 20 в., със знакови автори и произведения, проявени в тяхната процесуалност от приемственост и разриви. Студентите овладяват умения за изграждане на текст по различни проблеми на българската литература.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  д-р
доц. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• най-важните книги и основни и проблемни места от историята на българската литература;

2) могат:

• да изграждат текстове върху книги и проблеми от история на българската литература.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания в областта на литературата;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Увод в българската книга лекция 2

2 Възрожденската книга - 1 лекция 2

3 Възрожденската книга - 2 дискусия 2

4 Песни и стихотворения от Ботев и Стамболов лекция 2

5 Книгата след Освобождението (до началото на 20 в.) - 1 лекция 2

6 Книгата след Освобождението (до началото на 20 в.) - 2 лекция 2

7 Книгоиздателите на следосвобожденска България - 1 лекция 2

8 Книгоиздателите на следосвобожденска България - 2 лекция 2

9 Високата литература: Примерът на сп. «Мисъл» и сп. «Художник» дискусия 2

10 «На острова на блажените» - история на издаването и възприемането лекция 2

11 «Подир сенките на облаците» – история на издаването и възприемането лекция 2

12 Издателски практики до Първата световна война дискусия 2

13 Издателството на Александър Паскалев лекция 2

14 Книгите през епохата на войните дискусия 2

15 Българската книга след войните - 1 лекция 2

Литература по темите:

Бенбасат, Алберт. По въпроса за книгата, С., 2008.

Бенбасат, Алберт. Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и масово книгоиздаване, С., 2011.

Боров, Тодор. Книги. Библиотеки. Библиография, С., 1947.

Българска книга: енциклопедия, съст. А. Гергова, С., 2004.

Българският канон?, съст. А. Кьосев, С., 1998.

Далчев, Атанас. Съчинения. Бележки, фрагменти, статии. Том 2, С., 1984.

Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. Част 1. Част 2, С., 2007.

Дойнов, Пламен. Бъргарският соцреализъм: 1956, 1968, 1989. С., 2011.

Жечев, Тончо. Въведение в новата българска литература, С., 1995.

Игов, Светлозар. История на българската литература. 1878-1944, С., 1991.

История на книгата. Книгата в историята, С., 2001.

Кирова, Милена. Критика на прелома, С., 2002.

Марков, Георги. Задочни репортажи за България, С., 1990.

Неделчев, Михаил. Социални стилове, критически сюжети, С., 1987.

Неделчев, Михаил. Личности на българската литература, С., 1999.

Неделчев, Михаил. Цензурираните класици, С., 2011.

Тодоров, Илия. Различният Ботев, С., 1999.

Средства за оценяване:

1. Дискусия

2. Курсова работа.