KNIM803 Дизайн на печатни материали

Анотация:

Развива и усъвършенства творческото мислене, богато въображение и обща графична култура.

Изгражда основни познания за графична композиция, приложно мислене, цветова хармония, художествена изобретателност, аналитично мислене и синтезиран графичен изказ.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

гл. ас. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: Творчески да анализират. Владеят графичен език и синтезиран художествен изказ.

МОГАТ: Да създават художествен продукт за графичен дизайн и визуална комуникация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания по рисуване придобито в базовите курсове.

• Да владеят компютърните програми за предпечат.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Увод - Въведение в тематиката на курса. Историческо развитие на списанията. Поставяне на семестриални задачи.

2. Пропорции и структуриране.

3. Формоизграждане на списание и каталог.

4. Формообразуване на списание и каталог.

5. Формат на списанието.

6. Шрифт и кегел на набора. Избор на кегел на шрифта.

7. Вид на хартията. Маса на хартията. Видове хартии.

8. Композиционни похвати. Видове композиции.

9. Текущо оценяване - Конферанс.

10. Цвят и цветови стойности.

11. Цветоизграждане и психология на цвета

12. Оформление на корица на списание.

13. Оформление на рекламна страница.

14. Оформление на рекламно каре.

15. Окончателно оценяване. Конферанс

Литература по темите:

Справочник по полиграфия. Б. Алашки и колектив. И.К. „Техника“. 1984.

Наръчник по предпечат. Иво Ников. Светлин Милев. И.К. „Фотоника“. 1998. ISBN 954-9616-03-7.

Професионален дизайн в рекламата. Роджър Паркър. И.К. „Софтпрес“. 1999. ISBN 954-685-078-0.

Техническо редактиране на книгата. Текла Малиновска, Людвиг Сита. Д.И. „Техника“. 1986.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване – Семестриални проекти.

Конферанс върху цялостната творческа работа през семестъра.