EEKM117 Семинар: Анализ и контрол на атмосферата

Анотация:

Целта на самостоятелната работа е чрез е чрез разглеждане и обсъждане на отделни научни факти и зависимости, както и дискусии по проблеми, да запознаят студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми при събирането и обработката на мониторингови данни за състоянието на атмисферния въздух.

Усвояването на този специфичен подход за работа с web-базирани бази данни се подготви студентите за решаването на други подобни задачи. Обърнато е достатъчно внимание на принципи и методи, характерни за всички видове научни и инженерни дейности.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите семинара студенти:

- Ще знаят основните физични явления, фактори и процеси, формиращи замърсеността на атмосферния въздух в местен, регионален и глобален мащаб.

- Ще могат да правят мониторингови наблюдения и изчисления, свързани с атмосферната циркулация,топлообмена и влагообмена в атмосферата.

- Ще имат доизградено физическо мислене и научен светоглед, както и нагласа за по-нататъшно природо-научно и/или инженерно образование.


Предварителни изисквания:
Основни знания от курсовете по магематика, физика, химия и метеорология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план за избор на подходящо задание за семинара:

1. Метеорологична информация и носители на времето

2. Климат и климато-образуващи фактори

3. Климат и климатични области в България

4. Изменения на климата. Еволюция на климата на Земята.

5. Емисии на вредни вещества във въздуха, мониторингови данни за 2015 г. Анализ на данните от ИАОС.

6. Качеството на атмосферния въздух в страната през 2015 г. Анализ на данните от ИАОС.

7. Емисии на вредни вещества във въздуха, мониторингови данни за 2014 г. Анализ на данните от ИАОС.

8. Качеството на атмосферния въздух в страната през 2014 г. Анализ на данните от ИАОС

9. Тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда в Република България за 2016 г. Сравнителна характерстика на състоянието на атмосферния въздух и Радиационно състояние на околната среда за 2016 г. Анализ на данните от ИАОС.

10. Тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда в Република България за 2016 г. Сравнителна характерстика на състоянието на атмосферния въздух и Радиационно състояние на околната среда за 2015 г. Анализ на данните от ИАОС.

11. Тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда в Република България за 2016 г. Сравнителна характерстика на състоянието на атмосферния въздух и Радиационно състояние на околната среда за 2014 г. Анализ на данните от ИАОС.

12. Регионален доклад за състоянието на атмосферния въдух за една година, избрана в периода 2016-2012 г. в община Варна

13. Регионален доклад за състоянието на атмосферния въдух за една година, избрана в периода 2016-2012 г. в община Пловдив

14. Регионален доклад за състоянието на атмосферния въдух за една година, избрана в периода 2016-2012 г. в община Смолян

15. Регионален доклад за състоянието на атмосферния въдух за една година, избрана в периода 2016-2012 г. в община Хасково

Литература по темите:

Литература:

Диана Кюркчиева, Метеорология, Издат. Шуменски университет, 2005 (Библиотека НБУ)

Бистра Векилска, Обща климатология, Унив.издат СУ, 2004; (Библиотека НБУ)

Васил Захариев, Блага Райкова, Климатология и хидрология, Част 1 , Климатология; Издат. НБУ, 1998; (Библиотека НБУ)

On-line източници на информация:

http://eea.government.bg/bg/soer/2015

http://www.riosv-varna.org/?p=302

http://www.plovdiv.riosv.com/main.php#

http://www.smolyan.riosv.com/main.php

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=content&cnt_id=1

Moodle:

Записки на преподавателя в електронен вид, учебници,

Указания на преподавателя

Средства за оценяване:

Реферат - 55 %

Презентация - 45 %