Електронен каталог

проф. д-р Цветанка Чолова

Академична длъжност:
професор
Департамент:
История
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Приложение 2

Творческа автобиография на преподавателя

Europass

автобиография Приложете снимка при необходимост. (вж. Инструкциите)

Лична информация

Име Фамилно, Лично, Бащино

Чолова Цветана Благоева

Телефон 02 8110 276

E-mail tcholova@nbu.bg

Националност българска

Пол женски

Предпочитана длъжност /

Сфера на работа история, средновековна история, история на България през средните векове, история на културата, история на науката и техниката

Трудов стаж

Дати

2014 - професор към Нов български университет

1998- доцент към Нов български университет

2001 – доцент към Нов български университет

2012 - ръководител на департамент “История” към Нов български университет

1987 - старши научен сътрудник II ст. - научно звание към ВАК. Институт по история при БАН,

Заемана длъжност професор, д-р

Основни дейности и отговорности

професор, д-р

Име и адрес на работодателя Нов български университет, София, 1618, ул. Монтевидео 21

Вид на дейността или сферата на работа

образование

Дати

2001 – доцент към Нов български университет

2007 - ръководител на департамент “История” към Нов български университет

1995 – 2003 - курсове лекции по история средните векове и външната политика на България ч. I във Варненски свободен университет.

2001 - директор на програма "История" към Факултет за базово образование към Нов български университет, 2001 - 2004 - директор на програма “Исторически науки” към Нов български университет.

1995 - директор на програма "История" (от 1997 г. "История - история на Балканите и Европа") към Бакалавърски факултет на Нов български университет

1989 - 2001 - научен секретар на Института по история при БАН.

Заемана длъжност професор, д-р

Основни дейности и отговорности професор, д-р

Име и адрес на работодателя Нов български университет, София, 1618, ул. Монтевидео 21

Вид на дейността или сферата на работа образование

Образование и обучение

Висше образование - Софийски университет, “Св. Климент Охридски, Исторически факултет. Специалност “История”, специализация “Стара и средновековна обща история”. Втора специалност “Философия”.

Редовен аспирант в Института по история при БАН, Секция “Средновековна история на България”

Докторска дисертация на тема “Шестодневът на Йоан Екзарх Български като извор за историята на България”

Наименование на придобитата квалификация

Професор, доктор по история

Основни предмети/застъпени професионални умения Средновековна история, история на науката, старобългаристика

Име и вид на обучаващата или образователната организация Нов български университет

Ниво по националната класификация Попълва се при необходимост. (вж. Инструкциите)

Лични умения и компетенции

Социални умения и компетенции преподавател в университет

Организационни умения и компетенции

Заместник-ръководител на секция “Средновековна история на България” към Института по история при БАН.

Научен секретар на Института по история при БАН.

Директор на програма "История" (от 1997 г. "История - история на Балканите и Европа") към Бакалавърски факултет на Нов български университет

Директор на програма "История" към Факултет за базово образование към Нов български университет,

Директор на програма “Исторически науки” към Нов български университет.

Ръководител на департамент “История” към Нов български университет.

Технически умения и компетенции

Компютърни умения и компетенции свободно

Артистични умения и компетенции

Други умения и компетенции

Свидетелство за управление на МПС не

Допълнителна информация

Членство в научни организации:

Българско историческо дружество

Съюз на учените в България

Национална асоциация на византолозите в България


Публикации:


Естественонаучните знания в средновековна България. Изд. на БАН, 1988, (монография), 401 с.

The Medieval sciense in Balkan countries - Еtudes balkaniques, 2000, 2, 112-126

Другото християнство - дуалистичната църква в средновековна Европа – В: Реформацията – история и съвременни измерения. Сборник , НБУ, София, 2007, 39-59

Християнската paideia и образователните традиции в българското средновековие – Годишник на департамент “История”, Нов български университет, Т. I, 2006, С., 2007, 9-33

Късноантични итинерарии и периплуси в средновековна България. - В: Пътуване към България. Сб. Статии. Шуменски университет, Филиал на АИМ, Община Шумен, Шумен, 2009

Държава, църква и култура в Югоизточна Европа през средните векове – В: Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа. - Сб. в чест на 70-годишнината от рождението на проф. Цветана Георгиева. НБУ, 2009

Византийското интелектуално и научно наследство в средновековна България – В: Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания “Проф. Ив.Дуйчев”, Т. 97 (16\

История и цивилизация. Учебник за 8 клас. (в съавторство с Румяна Кушева). С., 2009

Образованието в средновековна България. С., 2013, (монография) 316 с.

Курсове от текущия семестър: