Електронен каталог

гл. ас. д-р Полина Михова

гл. ас. д-р Полина Михова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
02/8110-280
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 9:30-11:30 213 II Корпус
Сряда 9:30-11:15 213 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование

o Доктор на НБУ

o Магистър по Компютърни технологии в биомедицината;

o CISCO Academy

o Асистент по код 02.21.10 Приложение принципите на кибернетиката в различни области на науката – медицина, биомедицина

o School of conservation biology – Croatia - 2005г.

o Училище по Телемедицина, Донецк, Украйна със сертификат - 2007г.

o Училище по Телемедицина, Лвьов, Украйна със сертификат - 2007г.

o ECDL сертификат № BG 000463 / 8 май 2013 г. Syllabus Version 5.0 : Module Word Processing, Module Spreadsheets, Module Presentation

o ECDL skill card № BG 001231

o CCNA Exploration: Network Fundamentals – сертификат за завършен курс

o CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts – сертификат за завършен курс

o CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless – сертификат за завършен курс

o CCNA Exploration: Accessing the WAN – сертификат за завършен курс

o Health Information Networking – сертификат за завършен курс

Административна длъжност

o Директор на Програмен съвет към Департамент Здравеопазване и социална работа

Членства

? 2017г. – Член на Балканско медицинско сдружение

? 2017г. – Член на Български център на жените в технологиите

? 2017г. - International Association of CyberPsychology, Training, and Rehabilitation (iACToR)

? 2017г. – Член на АISfTeH

? 2017г. – Член на НПО „ВИВА ПУЛС"

? 2017г. - Член на Editorial Council на Russian edition - per-reviwed open-access "Journal of Telemedicine and eHealth" http://jtelemed.ru/

Сфери на интерес

1.Принципи и развитие на Телемедицина

2.Компютърни бази данни в медицината и здравеопазването

3.Медицинска терминология – речници, интерактивни версии на учебни пособия и помагала, разработка на мини-терминологични речници

4.Проучване на стандарти в медицинската информатика

5. Стратегии за моделиране в медицината

6. Електронно здравеопазване


Публикации:


2013

[48]. Pendzurov I., P.Mihova, G.Bocheva, “Conceptual model for digital scheduling system for Medical Military Academy“, Bulgaria, , "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 11, №1, 2013

[49]. Vinarova J., Mihova P, The doctor online – requirements for specific competencies and skills, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 11, №1, 2013

[50]. Mihova P., J.Vinarova, I.Pendzhurov, S.Ranchev, Working hypothesis modeling for development of Computer Ensured Commmunication in selected medical measurements, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 11, №2, 2013

[51]. Pendzurov I., P.Mihova, J.Vimarova, “Medical Decision Support System for COPD and Asthma Screening”, International Journal on Biomedicine and Healthcare, ISSN 1805-8698, Volume 1, 2013

[52]. Пенджуров И., П. Михова, МИС „СМП-13”, Обучителен семинар на стопанско-административния персонал на ЦСМП София – Област, Боровец, 18-19 май 2013

[53]. Михова П., И.Пенджуров,”Видове информационни системи”, Обучителен семинар на стопанско-административния персонал на ЦСМП София – Област, Боровец, 18-19 май 2013

[54]. Mihova P., I. Pendzhurov, The role of telemedicine in assessment and therapy in developmental disorder, lecture in INTENSIVE PROGRAMME: SPECIAL ABILITIES AND TALENTS - PATTERNS OF COGNITIVE PROCESSES IN PEOPLE WITH DISABILITIES, 24.06 -05.07.2013, Oreshak, Bulgaria, Contract № 2012- ERA-IP-7

[55]. Pendzhurov I.,P. Mihova, Information technologies and development disorders, lecture in INTENSIVE PROGRAMME: SPECIAL ABILITIES AND TALENTS - PATTERNS OF COGNITIVE PROCESSES IN PEOPLE WITH DISABILITIES, 24.06 -05.07.2013, Oreshak, Bulgaria, Contract № 2012- ERA-IP-7

[56]. Винарова Ж., П. Михова, “Избрани теоретични и приложни аспекти на eHealth”, Просидинги към I–ва Студентска конференция „Промоция на здравето в света на електроннотоздравеопазване”, Департамент “Здравеопазване и социална работа”, съставител и редактор: Полина Михова, ISBN 978-954-535-778-6, НБУ, София, 2013 - 7стр.

[57]. Пенджуров И., Г.Бочева, П. Михова, Е.Белоконски Информационна система за организиране и менажиране работните графици на медицинския персонал във ВМА, сп.Военна медицина, ISSN 1313-2746,бр.3-4, 2013

[58]. Михова П., И.Пенджуров, М. Пенева, Телерехабилитацията – исторически аспекти и принципи на работа, CD „Специални особености и таланти при хора с увреждания“, съставителство и научна редакция: М.Станкова, П.Михова, ISBN 978-954-535-789-3, НБУ, София, 2013

[59]. Михова П.,М. Пенева, SWOT анализ на телерехабилитационните решения, CD „Специални особености и таланти при хора с увреждания“, съставителство и научна редакция: М.Станкова, П.Михова, ISBN 978-954-535-789-3, НБУ, София, 2013

За учебната 2013/2014

[1]. Станчева А., П.Михова, Здравният риск за населението при експозиция на радиочестотни полета с ниски нива, Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 16-18.10.2013, Национален Военен Университет “Васил Левски”, Велико Търново

[2]. Станчева А., П.Михова, Изследвания и анализ на СЗО документация за санитарните норми на ЕМ замърсяване и оценки за здравния риск при експозиция на радиочестотни полета с ниски нива, сп.Военна медицина, ISSN 1313-2746

[3]. Винарова Ж., П. Михова, С. Жекова ЦИФРОВИЗАЦИЯ IN VIVO, сп. „Bulgarian Journal for Public Health“, ISNN 1313BGOX, том5, кн.4, http://ncphp.government.bg/files/spisanie/BG_JOURNAL_Of_PH_4_2013.pdf

[4]. Pendzhurov I., P. Mihova, A.Dashovski, Computerized model for aphasia assessment, based on Kertezs test, KEBIDH Varna, 7-9 July, 2014, International Journal "Information Models and Analyses" Volume 3, Number 3, 2014, ISSN 1314-6416 (printed) ISSN 1314-6432 (Online)

[5]. Михова П., М. Станкова, И. Пенджуров, Приложни аспекти на информационни и комуникационни технологии в областта на психологията и рехабилитацията, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”, Организирана от Катедра Психологияпри ЮЗУ „Неофит Рилски”в партньорство с Аристотелов университет, Солун 9–10.11. 2013 г.Благоевград, Университетски център „Бачиново”, Vol 1., 2013, ISSN 1314-9792, 159-166

[6]. Stancheva A, P.Tzvetkov, P.Mihova, International research projects - justification for introduction of lower exposure limits for emf with low intensity, CD „Годишник, том 1/ 2014, Департамент Здравеопазване и социална работа, редколегия: В.Боянова, Ж.Винарова, П.Михова, ISSN 1313-7875 , изд. НБУ, София, 2014,

[7]. Mihova P., I. Pendzhurov, Liteature review of standards in medical and health informatics, CD „Годишник, том 1/ 2014, Департамент Здравеопазване и социална работа, редколегия: В.Боянова, Ж.Винарова, П.Михова, ISSN 1313-7875 , изд. НБУ, София, 2014,

[8]. Михова П., М.Станкова, Ж.Винарова, Психологически бариери при употреба на компютърни технологии в терапевтичната практика, „Конференция "Психология и общество" - ПУ "П. Хилендарски", Пловдив, 9-10 май 2014

[9]. Винарова Ж., П.,Михова Психологически промени в двойката „Болен / Лекар“ като следствие от реорганизацията при виртуалното им общуване, „Конференция "Психология и общество" - ПУ "П. Хилендарски", Пловдив, 9-10 май 2014

[10]. Mihova P., I. Pendzhurov, The role of softwares and telemedical solutions in assessment, rehabilitation and therapy in developmental disorder, lecture in INTENSIVE PROGRAMME: SPECIAL ABILITIES AND TALENTS - PATTERNS OF COGNITIVE PROCESSES IN PEOPLE WITH DISABILITIES, 30.06 -15.07.2014, Oreshak, Bulgaria, Contract № № 2013- ERA-IP-9

[11]. Pendzhurov I.,P. Mihova, Information systems, communication technologies and mobile applications, assisting development disorders, lecture in INTENSIVE PROGRAMME: SPECIAL ABILITIES AND TALENTS - PATTERNS OF COGNITIVE PROCESSES IN PEOPLE WITH DISABILITIES, 30.06 -15.07.2014, Oreshak, Bulgaria, Contract № 2013- ERA-IP-9

[12]. Станкова М., П.Михова, И.Пенджуров, „Обзор на софтуерни решения за деца със специални образователни потребности, “ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС “РАННА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“, Варна (България), 5-7 септември 2014 г.

[13]. Пенджуров И., П.Михова, Смяната на часовото време - анализ влиянието върху здравето въз основа статистически резултати от здравна база данни, XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2014, Созопол, 7-10 септември 2014

[14]. Михова П., Г.Петров, Софтуерни системи за цифрова обработка и анализ на ЕМГ сигнали с LabView, XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”, Созопол, 7-10 септември 2014,

За учебната 2014/2015

[2]. VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-2.11.2014, Статия „Софтуерни решения за изследване креативността в детска възраст“,Автори: П.Михова, М.Станкова, И.Пенджуров,: http://ncp2014.wordpress.com/2014/04/05/abstracts-submission/

[3]. Vinarova J., P.Mihova, Conceptual model for integration of Electronic Health Record with mobile components, 33rd edition of the Balcanic Medical Union’s Week and the Military Emergency Hospital Days, co-organized by the Romanian Department of the Balcanic Medical Union, Bucharest Military Emergency Hospital, 8-11 october 2014, http://www.zilelemedicale.ro/umbalk/

[4]. Vinarova J., P.Mihova, Healthcare as scientific creativity and information industry, 33rd edition of the Balcanic Medical Union’s Week and the Military Emergency Hospital Days, co-organized by the Romanian Department of the Balcanic Medical Union, Bucharest Military Emergency Hospital, 8-11 october 2014, http://www.zilelemedicale.ro/umbalk/

[5]. Mihova P., Historical overview of telemedical solutions at the Balkans, 33rd edition of the Balcanic Medical Union’s Week and the Military Emergency Hospital Days, co-organized by the Romanian Department of the Balcanic Medical Union, Bucharest Military Emergency Hospital, 8-11 october 2014, http://www.zilelemedicale.ro/umbalk/

[6]. Неделчев И., Михова П., Спортът като средство за терапия на деца с комуникативни нарушения и поведенчески разстройства, Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2015, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015, стр.64-68

[7]. Михова П., И. Неделчев, Модели на спортна рехабилитация за деца с отклонения ваутистичния спектър, Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2015, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015 стр.69-73

[8]. Станкова М.,П. Михова, Хранителни разстройства и аутизъм, Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2015, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015

[9]. Винарова Ж., П.Михова, „Big Data в медицината Ще предизвикат ли „големите данни“ пренареждане в сектора на здравеопазването?“, CIO, бр1,2015, http://cio.bg/6909_big_data_v_medicinata

[10]. Михова П., Г.Петров, Ф.Андонов, Приложение на софтурени библиотеки с отворен код за обработка на специализирани медицински изображения, сп. „Bulgarian Journal for Public Health“, ISNN 1313BGOX, том5, кн.4, http://ncphp.government.bg/files/spisanie/BG_JOURNAL_Of_PH_1_2015.pdf - (Приложение 91)

[11]. Михова П., СМП 13 – ефективната мениджърска комбинация между спешна медицина и информатика, III международна конференция "Техника.Технологии.Образование.Сигурност", 28 - 29 май 2015, Велико Търново, PROCEEDINGS VOLUME 2 INFORMATION TECHNOLOGIES, NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCES ISSN: 1310 – 3946

[12]. Жекова С., П.Михова, Cloud based solution in dental practice – authors model, III международна конференция "Техника.Технологии.Образование.Сигурност", 28 - 29 май 2015, PROCEEDINGS VOLUME 2 INFORMATION TECHNOLOGIES, NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCES ISSN: 1310 – 3946

[13]. Mihova P., A.Iolova, Experimental study on medical information systems user`s interface adoption in Bulgarian medical practice, XXV Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2015", 7-11 септември 2015, Созопол, http://www.metrology-bg.org/

[14]. Petrov G., A. Slavinski, P. Mihova, I. Bogomilov, The “broadband trinity” for innovation in ICT education, XIII-th International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st CenturyImage Challenges in Higher Education and Research

УЧАСТИЕ В КОНГРЕСИ

1. Vinarova J, Mihova P,”The health information as a social regulator”, XXXII Balkan Medical weeks 21-23 September 2012 Nis, Serbia

2. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON MECHANICS (MECH2012), November 19th - 22nd, 2012

3. Телемедицина - опит и перспективи, Украйна 2013 със сертификати за проведено обучение и участие в коференция

4. Data and Knowledge for Medical Decision Support”, Prague, Czech Republic, April 17th – 19th 2013 - http://www.stc2013.org/

5. Сертификат за проведено обучение по Телемедицина, София – Украйна, 1-5 април 2013

За учебната 2013/2014

1. Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 16-18.10.2013, Национален Военен Университет “Васил Левски”, Велико Търново

2. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ“ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ” Организирана от Катедра Психологияпри ЮЗУ „Неофит Рилски”в партньорство с Аристотелов университет, Солун 9–10.11. 2013 г.Благоевград, Университетски център „Бачиново”

3. Участие в работен семинар с Асоциация "Телекомуникации" 13.11.2013 г, сряда от 10:00 часа, Мултиплекс — заседателна зала, София 1618, ул. Крушовски връх № 1

4. Участие в конференция Пловдив с 2 доклада

5. Участие в ЕРАЗЪМ школа, Орешак 30.06-15.07

6. Участие в първа международна конференция по медrцинска информатика KEBIDH, Варна

7. Участие с 2 доклада на конференция по Метрология 2014, Созопол

8. Четвърти международен конгрес “Ранна превенция и диагностика на вербалните комуникативни нарушения в детска възраст“

За учебната 2014/2015

1. Х Национална конференция „МНОГО ЕЗИЦИ, МНОГО КУЛТУРИ – ЕДНА КОМУНИКАЦИЯ” „ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ”

2. VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 31.10-2.11.2014

3. 33rd edition of the Balcanic Medical Union’s Week, Bukuresht, Romania, 8-11 October 2014

4. Научна конференция КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ, НБУ, София, 12-14 декември 2014

5. III международна конференция "Техника.Технологии.Образование.Сигурност", 28 - 29 май 2015, Велико Търново

6. XXV Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2015", 7-11 септември 2015, Созопол, http://www.metrology-bg.org/

7. XIII-th International Conference "Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century", http://elfe.tu-sofia.bg/cher21/index.php?nact=5000

За учебната 2015/2016

[1]. Участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-10.10.2015 г. 70 години традиции и иновации, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – РУСЕ

[2]. КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ` 2016 ВИСОКОСКОРОСТНИТЕ МРЕЖИ - ГРЪБНАК НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА София, 15 април 2016 г. Представителство на Европейската комисия в България, ул. "Г.С. Раковски" № 124

[3]. IV международна конференция "Техника.Технологии.Образование.Сигурност", 1 - 3 юни 2016, Велико Търново

[4]. 15-ТА СВЕТОВНА РАДИОКОНФЕРЕНЦИЯ И БЪДЕЩИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ София, 14 юни 2016 година конферентна зала на Мултиплекс ЕООД 1618 София, ул. "Крушовски връх" № 1

За учебната 2016/2017

1. Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие 06 – 09 октомври 2016 г

2. 34 th BALKAN MEDICAL WEEK organized by the Romanian Section of the Balkan Medical Union, BUCHAREST, Romania, 7-8 October 2016

3. МНК’16 Интелигентната специализация- иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Русе, 28-29.10.2016

4. IV Национална конференция „Биоетика и Биоправо – модерни практики и политики на бъдещето“ 21-22.10.2016г., София

5. Научна конференция с международно участие „Интердисциплинарни логопедични практики”, НБУ, 04-06.11.2016

6. Telemedicine experience – barriers and challenges in Bulgaria, NATO meeting Benchmarking Telemedicine: Improving Health Security in the Balkans, Skopje, 15-17 November 2016

7. Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia

8. Тринаесеттата международна конференция под названието „THE TEACHER OF THE FUTURE“, 26 до 28 май 2017 г.в гр. Budva, Montenegro

9. International Health Conference St Hugh's College, Oxford, 29th June - 1st July 2017

За учебната 2017/2018

1. 25-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, ТЕЛЕКОМ 2017, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ ВЧЕРА, ДНЕС, ВИНАГИ

2. Fifteenth International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, 15th - 17th of December, 2017 Bansko, Republic of Bulgaria,

3. ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО МОДЕЛИРАНЕ НА ЖИВОТА: БИОЕТИЧНИ И БИОПРАВНИ ХОРИЗОНТИ НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА И ТЕХНОЛОГИИ

4. МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "КЛИМЕНТОВИ ДНИ" FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education, 16 - 17 ноември 2017 год.

5. Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”, 23-25 март 2018, София, НБУ

6. ICSS XV - Leuven, Conference Registration and Publishing, 13-14 July 2018

За учебната 2018/2019

1. Научна конференция ПСИХОЛОГИЯТА С ЛИЦЕ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, 22-23 ноември 2018 година София, България

2. ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Участие в проекти учебната 2012 - 2013

1. Съавтор на проект пред Фонд Учебни програми, МФ за учебно помагало за РСМ 212

2. Автор на проект за видеоконферентен курс пред ЦФСР 2013

3. Автор на проект за видеокоферентен курс пред Фонд Учебни програми, БФ 2013

4. Участник в проект за коннферентно участие в Прага пред ЦФСР 2013

5. Участие в проект № ДФНИ-Б01/0017 от 27.11.2012 Участие като лектор в INTENSIVE PROGRAMME: SPECIAL ABILITIES AND TALENTS - PATTERNS OF COGNITIVE PROCESSES IN PEOPLE WITH DISABILITIES, 24.06 -05.07.2013, Oreshak, Bulgaria, Contract № 2011- ERA-IP-3

Участие в проекти учебната 2013 - 2014

[1]. Участие в проект BG051PO001 - 3.3.07-0002 „Студентски практики”

[2]. „Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони“ - № ДФНИ-Б01/0017 от 27.11.2012

[3]. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви ”Проект № BG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

[4]. Intensive programme: special abilities and talents - patterns of cognitive processes in people with disabilities, 24.06 -05.07.2013, Oreshak, Bulgaria, Contract № 2012- ERA-IP-7

[5]. Съавтор и инициатор на 2 проекта пред БФ и МФ относно Закупуване на стандартизирана софтуерна библиотека и сензорни модули за компютърна регистрация, визуализация и цифрова обработка на биомедицински сигнали (Vernier Bioinstrumentation Sensor Kit & NI LabVIEW Biomedical Toolkit)

[6]. Автор на проект за БИС пред ЦФСР

[7]. Проектът Медии

[8]. Проект БИС – Библиотека НБУ

[9]. Проект Виртуална есенна школа

[10]. “Компетентна и висококвалифицирана администрация – Регионална здравна инспекция – Софийска област”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14-22-11/01.10.2014г., подписан между Регионална здравна инспекция – Софийска област и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“.

Участие в проекти учебната 2016 - 2017

[1]. “Участие в практическо обучение: „Комуникативни нарушения при деца с билингвизъм – методи за оценка“, NTNU, Trondheim, Norway, Language Acquisition and Language Processing Lab Програма BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП“, , Номер на споразумение: N: ДОЗ-431, 16-19 декември 2016

[2]. Академичен наставник към BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, посочван по-долу като проекта, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Участие в проекти учебната 2017 - 2018

[1]. Академичен наставник към BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, посочван по-долу като проекта, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

[2]. „Развитие на онлайн обучителна среда за Електронно здравеопазване“, Проект по Програма „ЕРАЗЪМ+“1 с повече от един бенефициент, ДОГОВОР НОМЕР – 2017-1-BG01-KA203-036310

[3]. „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучаване за работа със СИСТЕМАТА“

[4]. Програма: Иновативни методи в образованието – как да използваме интерактивните методи на преподаване. Одобрена със заповед № РД09-392 / 21.01.2017 на Министъра на образованието и науката

[5]. Програма: Иновативни технологии за продуктивна работа в клас, Одобрена със заповед № РД 09-2812 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката

[6]. Програма: Информационни технологии- основи и развитие в образованието, Одобрена със заповед № РД09-445 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката

[7]. Програма: Киберкултура, Одобрена със заповед № РД09-439 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката

ДИДАКТИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ПОМАГАЛА

2015

[1]. П.Михова, МОНОГРАФИЯ Софтуерни решения в медицината и здравеопазването, Бг-Книга, София, 2015, ISBN 978-619-7198-16-4,

[2]. Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2014, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015

[3]. Михова П., Ж.Винарова, Учебно помагало към Модул I "Регламенти и стандарти в здравеопазването" към Проект "Компетентна и висококвалифицирана администрация - Регионална здравна инспекция - Софийска област" финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет, съфинансирана от Европейски... , ISBN 978-619-90398-1-6 издател: Евро Консулт Груп, София, 2015

[4]. Михова П., Ж.Винарова, Учебно помагало към Модул II "Медицинска документална система" към Проект "Компетентна и висококвалифицирана администрация - Регионална здравна инспекция - Софийска област" финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет, съфинансирана от Европейски... , ISBN 978-619-90398-2-3 издател: Евро Консулт Груп, София, 2015

[5]. Ставру С., П.Михова, Учебно помагало към Модул III “Последни промени в нормативната уредба, регулираща системата на здравеопазването” към Проект "Компетентна и висококвалифицирана администрация - Регионална здравна инспекция - Софийска област" финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет, съфинансирана от Европейски... , ISBN ISBN 978-619-90398-3-0 издател: Евро Консулт Груп, София, 2015

[6]. CD “Workshop Компютърни приложения в системата на логопедичната практика”, научна редакция: П.Михова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-871-5, НБУ,София, 2015

[7]. CD „История на българската секция на Балканския медицински съюз като част от историята на здравната и медицинска култура“, Ж. Винарова, П.Михова, Я. Манева, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-881-4 НБУ,София, 2015

2017

[1]. Просидинги „Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ, София“, научна редакция: М.Станкова, П.Михова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, том 2,НБУ, София, 2017

[2]. Сборник доклади от IV Национална конференция „БИОЕТИКА И БИОПРАВО – МОДЕРНИ ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ НА БЪДЕЩЕТО“, 21 – 22 Октомври 2016 г., Том 1, ISBN 978-954-535-960-6, София, 2017г.

[3]. Дончева Ю и др., ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА РАЗВИВАЩИ КОМПЛЕКСИ ОТ ТВОРЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КРЕАТИВНОСТТА НА УЧАЩИТЕ, Монография, ISBN 978-619-7242-31-7, Примакс, Русе, 2017

[4]. Дончева Ю и др., ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА РАЗВИВАЩИ КОМПЛЕКСИ ОТ ТВОРЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КРЕАТИВНОСТТА НА УЧАЩИТЕ, Монография, ISBN 978-619-7242-32-4, Примакс, Русе, 2017, еbook

2018

[1]. Просидинги Международна научна конференция „“, 23 – 25 март 2017г., НБУ, София“, научна редакция: М.Станкова, П.Михова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, том 3,НБУ, София, 2017

[2]. Сборник доклади от V Национална конференция „ ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО МОДЕЛИРАНЕ НА ЖИВОТА: БИОЕТИЧНИ И БИОПРАВНИ ХОРИЗОНТИ НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА И ТЕХНОЛОГИИ,17 ноември Октомври 2017 г., Том 2, ISBN 978-954-535-960-6, София, 2018г.

Курсове от текущия семестър: