Електронен каталог

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Димитър Трендафилов е доктор на НБУ в областта на развитието на търговските марки, създаването на стойност на съвременните пазари и особеностите на комерсиалната комуникация. През 2005 г. се дипломира като магистър-юрист в правния факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". В последствие завършва магистърската програма “Бизнес администрация” в Нов български университет със специализация в управлението на маркетинга и брандинга, защитавайки магистърска теза върху позиционирането на търговската марка (дек. 2009 г.). Практическият му опит се формира като служител в маркетингови отдели на две компании и като консултант в сферата на стратегическия брандинг, управлението на маркетинга и пазарните изследвания. В тази си роля е вземал участие в изготвянето и изпълнението на различни продуктови, дистрибуционни и комуникационни стратегии и проекти. От 2009 г. до 2013 г. е редовен докторант в Югоизточно-европейския център за семиотични изследвания на НБУ с фокус на изследване върху произхода, развитието и възприятието на търговската марка в икономическа и семиотична перспектива. До момента е организирал в НБУ над 70 семинара с гости от практиката на бранд мениджмънта, рекламата и връзките с обществеността, координирал е проекти с участие на студенти като конкурса на деликатесната марка “Маестро Соларис” (от портфолиото на «Белла България» АД) за изготвяне на вайръл-клип, проекта "Fashion Brands" за комуникационен одит на българския моден пазар (декември 2010 г.), конкурса "Мастър Инициатива" на "Рено-Нисан България" (март 2012 г.), както и по международния проект "Култура и комуникация на храната" (2017-2020 г.), включващ и участието на ученици.

В средата на 2013 г. работи по обмен в британската изследователска агенция "Space Doctors", а през месец май 2014 г. защитава дисертация на тема "Семиотични изследвания на търговската марка". Автор е над 20 статии, студии и части от сборници у нас и в чужбина в областта на бранд мениджмънта, комерсиалната комуникация и културологията. Учебникът му "Ритейл маркетинг и мениджмънт" (2017) е достъпен отлайн през сайта на НБУ.

От есента на 2015 г. е главен асистент и програмен консултант на бакалавърската програма "Маркетинг" и магистърската програма "Маркетинг мениджмънт" към Департамент "Икономика", а от месец април 2018 г. е помощник-ректор по международната дейност на НБУ.

Списъкът с активните му курсове включва Основи на маркетинга, Маркетингова среда, Бранд и Маркетинг мениджмънт, Изследвания на пазара, Културен маркетинг и Семиотични изследвания на търговската марка.


Публикации:


1. Chasing the Myth: A Harley-Davidson Story(telling), in “Semiotica”, № 204 (April), Walter De Gruyter, pp. 315-339, 2015.

2. Мем, бранд и поп-култура, в сп. Диалог - Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (гр. Свищов), № 1, стр. 9-26, март 2015 г.

3. The Brand as an Economic Value and Sign. Positioning as an Instrument for Creating Market Distinction, in "International Handbook of Semiotics", Trifonas, Peter (ed.), Toronto/New York: Springer, pp. 341-368, 2015.

4. Когнитивният процес в рекламната комуникация, в “Психология и лингвистика”, юбилеен сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов (Ю. Стоянова и Хр. Кючуков - съст.), изд. „Просвета”, стр. 352-364, 2011 г.

5. Brand Sense or Sensitive to Brand?, on "RW Connect", онлайн издание на ESOMAR, 11 декември 2014 г.

6. Предизвикателството „търговска марка“, онлайн списание MixMedia.bg, year I, 04 септ., 2012 г.

7. Rituals of Consumption. A Semiotic Approach to Typology of Night Life, with Milena Hristova-Markova, в "Lexia" (University of Turin), Sept. 2012

8. Ритуали свързани с нараняване и умъртвяване на хора. Разглеждане значението на някои агресивни ритуални практики, проявяващи се в различни култури и култови филми, в "Диалог" - Стопанска академия "Д. А. Цанов" (гр. Свищов), бр. 3, 2012 г.

9. Търговската марка в семиотична перспектива, в "Икономически и социални алтернативи" - УНСС, бр.4, 2012 г.

10. Комуникационни характеристики на търговската марка, в "Диалог" - Стопанска академия "Д. А. Цанов" (гр. Свищов), бр.1, 2013 г.

11. Разбиране по подразбиране. Смисъл, контекст и употреба на импликатурите в общуването, в "Studia Semiotics" - НБУ, Vol. 2 (онлайн изд. на ЮИЕЦСИ), 2010 г.

12. Търговската марка като икономическа стойност и знак. Позиционирането като инструмент за създаване на отличимост, в "Studia Semiotica" - НБУ (онлайн изд. на ЮИЕЦСИ), 2009 г.

13. Is Trust Amongst The Main Brand Equity Dimensions? The Telecom Project (Bulgaria), in "Journal of Academic Publications: Science Review", Vol.1, pp. 83-95, 2016.

14. From Artifacts to Experiences: Brands in the Era of Prosumeration, in "Public Journal of Semiotics", Vol.7 (1), pp. 59-78. 2016

15. Икономика в сегашно време. в "Годишник на департамент Икономика". НБУ. 2016 г.

16. Семиотични изследвания на търговската марка: инструменти, анализи и резултати. София: Нов български университет. 2017 г.

17. Тенденции в управлението на маркетинга, в "Маркетингът - опит и перспективи", сборник доклади от Международна научна конференция - Варна (29-30.06.2017 г.), Варна: Наука и икономика, сс. 207-215.

18. Ритейл маркетинг и мениджмънт. Лекционен курс, София: Нов български университет, 2017 г.

19. Заместващите образи: Антропологични аспекти на потреблението на фалшиви продукти и марки, в "Антропология на изток от рая. Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент "Антропология", Елчинова, М. и Гарнизов, В. (съст.), София: Нов български университет, 2017 г., стр. 355-369.

20. Социалният път на тютюна, в "Дискурсите на тютюна", сборник на ЮИEЦСИ, Бъчварова, Б. и Краев, Г. (съст.), НБУ, 2017. Достъпен онлайн на: http://ebox.nbu.bg/tobacco2017/view_lesson.php?id=20.

21. Design incorporated: IKEA as personal experience, in “Punctum”, 4(1), 2018, 165-178. Достъпен онлайн на: http://punctum.gr/.

22. Клъстери и комуникация: маркетингови аспекти на земеделската практика в България, в „Диалог“ - Стопанска академия "Д. А. Цанов", Свищов, №2 (Юни), 2019 г.

Курсове от текущия семестър: