Електронен каталог

гл. ас. д-р Стефания Темелкова

гл. ас. д-р Стефания Темелкова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:30-16:30 604 II Корпус
Сряда 14:15-16:15 604 II Корпус

Професионална автобиография:


Творческа автобиография

гл. ас. д-р Стефания Темелкова

e-mail: s.temelkova@gmail.com

Образование:

Доктор на Нов български университет; 3.8 Икономика, Световно стопанство и международни икономически отношения

Магистър „Управление на връзки с обществеността”, Нов български университет, департамент „Масови комуникации“

Академична длъжност:

Главен асистент доктор

Заемани длъжности:

2012 г. НБУ Програмен директор ФДЕПО

2011г. асистент

2011г. НБУ Директор БП Бизнес администрация 3 и 4 година

2008 г. НБУ Директор БП Туризъм 1и2 година

Преподавателска дейност:

Преподавател по връзки с обществеността, реклама, бизнес комуникации от 2008, НБУ (София)

Лекционни курсове в НБУ:

МП Международен бизнес: Международни делови преговори, Реклама и търговски комуникации

МП Международен алтернативен туризъм РО и ДО: Връзки с обществеността и реклама в алтернативния туризъм

МП Телекомуникации: WEB базиран маркетинг, PR комуникации в социалните мрежи

БП Маркетинг РО и ДО: Рекламна политика, Интегрирани маркетингови комуникации, Връзки с обществеността

БП Туризъм: Маркетинг в туризма, Създаване и предлагане на туристически продукт, Бизнес комуникации и делови преговори в туризма

Сфери на изследователски интерес:

До 2008

• Публичното говорене и презентиране, 2008, сп. БизнесСекретар, година 10 (56) бр. 1/2008, стр.6 – 9;

• Документи и събития, свързани с електронното правителство и неговото функциониране. Анализ на уеб сайтове за електронно правителство. Електронното правителство в България, 2004 г., шеста лятна школа по PR на НБУ, “Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”;

• Конфликтен мениджмънт в източноевропейската трансформация. Българският случай, 2003 г., Годишник 2003, департамент Масови комуникации, НБУ.

2009-2010

• Доклад за сборник на НБУ, департамент „Икономика и бизнес администрация”, тема на доклада „Държавите като търговски марки”;

2010-2011

• Доклад за сборник от научна конференция с международно участие „Тенденции в развитието на съвременния туризъм”, организирана от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал – Смолян, доклад на тема „Рекламни и ПР комуникации в туристическия бранш по време на криза”, стр. 218 – 222.

• Доклад за сборник от Първата международна конференция за докторанти "Икономика, Мениджмънт и Туризъм", организирана от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, Факултет по икономика и туризъм, Тема на доклада: Marketing communications in the tourism sector in Bulgaria during the crisis, стр. 152 – 159.

• Доклад за сборник от на Втората международна конференция за докторанти "Икономика, Мениджмънт и Туризъм", организирана от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, Факултет по икономика и туризъм, тема на доклада: Country image and national brand strategy to attract foreign investments, стр. 206 -212

• Проект към Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени, Изследователски център по социални науки, СУ „Св. Климент Охридски”, тема на проекта: Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място

http://rcss.eu/index.php?section=33&sub_category=1&display=126&id=206

• Доклад за годишник на департамет „Антропология”, НБУ, бр. 4, година 2010, „Градът – Социални трансформации и културни практики”, тема на доклада: „Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място - гр. Пловдив” http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=23

Участия в конференции, школи и семинари

2009 – 2010

• Участие в научна конференция с международно участие „Тенденции в развитието на съвременния туризъм”, организирана от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал – Смолян 15-17 октомври 2009 г., доклад на тема „Рекламни и ПР комуникации в туристическия бранш по време на криза”;

• Участие в Първата международна конференция за докторанти "Икономика, Мениджмънт и Туризъм", организирана от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, Факултет по икономика и туризъм, Тема на доклада: Public Relations and advertising in the tourism sector during the crisis

2010 – 2011

• Участие на Научна конференция – Смолян 11-13 март 2011г., НБУ, община Смолян, РИМ Смолян – „Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии”, доклад на тема „Градът културни наследства и бранд”

• Участие на Кръгла маса, „2011 г. - Световна година на доброволците: туризъм и музеи" на VIII Международно туристическо изложение КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ, кръглата маса е част от програмата за участие на НБУ, тема на доклада: „Развитие на туристическия маркетинг на градове дестинации”.

• Участие в конференция BRANDING BULGARIA ИЛИ КАК ДА НАПРАВИМ МАРКАТА БЪЛГАРИЯ ВИДИМА И ХАРЕСВАНА със специалното участие на Саймън Анхолт 01.03.2011 в х-л Шератон, зала Сердика, организирана от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

• Участие на Кръгла маса на тема "Проблеми на културния туризъм" 30 март 2011, от 14:40, зала 210, корпус 1, НБУ, организирана от департамент „Икономика и бизнес администрация“ - секция „Туризъм“ и департамент “Антропология”

• Участие във Втора международна конференция за докторанти "Икономика, Мениджмънт и Туризъм", организирана от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Дюни 06 – 08 май 2011, тема на доклада: Country image and national brand strategy to attract foreign investments

• Семинар на НБУ, департамент „Телекомуникации”, PR 2.0, 15.12.2010 г., 18:00 ч., Корпус 2 - зала 703, Лектор: Стефания Темелкова – докторант в НБУ, Модератор: Иво Драганов, департамент “Телекомуникации”;


Публикации:


1. „Рекламни и ПР комуникации в туристическия бранш по време на криза”, доклад за сборник от научна конференция с международно участие „Тенденции в развитието на съвременния туризъм”, организирана от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал – Смолян, доклад на тема, стр. 218 – 222.

2. Marketing communications in the tourism sector in Bulgaria during the crisis, доклад за сборник от Първата международна конференция за докторанти „Икономика, Мениджмънт и Туризъм“, организирана от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, Факултет по икономика и туризъм, стр. 152 – 159.

3. Проект към Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени, Изследователски център по социални науки, СУ „Св. Климент Охридски”, тема на проекта: Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място http://rcss.eu/index.php?section=33&sub_category=1&display=126&id=206

4. „Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място - гр.Пловдив”, доклад за годишник на департамент „Антропология”, НБУ, бр. 4, година 2010, „Градът – Социални трансформации и културни практики”, тема на доклада: http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=23

5. „Онлайн маркетинг за туристически дестинации, предимства и недостатъци“, Трета международна конференция Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето, стр….

6. Научна статия: Културният туризъм като туристически брандинг на дестинация, (съавтор доц. д-р Соня Алексиева), „Маркетингови метаморфози и иновации в дигиталната ера”, Бургаски Свободен Университет, катедра „Маркетинг“, ЦИУН 2013

7. Научна статия: Бранд на туристическа дестинация или уникално предложение за туриста. Новият туристически бранд „България“ проблеми и перспективи, (съавтор доц. д-р Соня Алексиева), Международното висше бизнес училище, Ботевград Международна конференция „Съврeменният модел на ЕС и мястото на България в него“.

Курсове от текущия семестър: