Електронен каталог

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

гл. ас. д-р Любомир  Стефанов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:30-17:30 601 II Корпус
Четвъртък 10:15-11:15 601 II Корпус

Професионална автобиография:


Доктор по политически науки, хоноруван преподавател от 2007 г, а от 2011 г. и шатен преподавател в Нов Български Университет от 2007 г., асистент в Центъра по социални практики към департамент Политически науки в НБУ. Специалист в областите партийни и политически системи, европейска интеграция и политика за сигурност, публични комуникации и изготвяне на стратегии. Автор на редица научни публикации и множество статии в печатни и електронни медии. С богат опит като лектор и участник в редица научни и специализирани семинари. Активен участник в проекти на Европейската комисия в България.

Lyubomir Stefanov,Ph.D. in Political Science at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria and M.A. in Political Science (CEU-Budapest, Hungary). Guest lecturer at NBU since 2007, assistant professor at the Centre for Social Practices to Political Science Department at NBU since 2011.

Other courses at NBU:

Decision making methods – A Topography of Power in EU; Institutions and Governance; EU Programmes and Funds; Black-sea region: challenges, politics and opportunities; Foreign and Security policy in the Black-sea region; Political development of South-East Europe; Failed states and transitions; EU Energy Policy.

Publications:

“A Deficit of Legitimacy or Permanent Lack of Trust?” in 20 Years of Political Science Department to the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 2005;

“Quo Vadis?” article in Business Week-Bulgaria, October, 2006;

“EU Tax-troubling at “our” backs”, article in TEMA magazine, May 14-20, 2007;

“Bulgarian General Elections 2009: The missing campaigns”, New Bulgarian University, 2010.

“Parties on the verge”, European Information Center, Veliko Tarnovo, 2010.

“The City of Creativity and Knowledge – the Road of Sofia in 21st century: Where are We?” (collected papers), NBU, Sofia, 2011.


Публикации:


▪ Victimizing Art: The Story of a Monument form the Center of Sofia in International Journal for Arts and Politics: "The Public, The Private, and The In-Between: Women, Movement, Expression and Change" vol. 1/2018 (http://www.ga-pa.org/wp-content/uploads/2018/01/IJAP-Volume-1-Issue-1-2018.pdf)

▪ Премълчаните теми, електронен сборник НБУ, 2017 (http://ebox.nbu.bg/elections2016/view_lesson.php?id=6)

▪ Властта на информацията, (списание Политически анализи бр.3/2017 г., НБУ) https://politicalscience.nbu.bg/bg/political-analysis

▪ Българската партийна система от 2014 – наследството на прехода, сп. Политически изследвания ( 2016 г.)

▪ Reflections on the US and Bulgarian Political Systems-Some (Im) possible Implications On-line Journal Modeling the New Europe, no. 17/2015 ( ttp://neweurope.centre.ubbcluj.ro/?p=1468)

▪ Възстановяване на връзката между теория и практика в политическите науки (сборник научни публикации, т. 2, София, НБУ 2015 г.)

▪ Разработване на обучителен материал към обучителна програма "Активни граждани и съвременната община: предизвикателства, стратегии, решения" разработена по проект BG05/619 "Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони)" реализиран с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.)

▪ Градът на творчеството и знанието – пътят на София през 21 в., в Европейският град през 21в.: къде сме ние? (сборник), НБУ, София 2011;

▪ Избори 2009: кампаниите, които отсъстваха. (сборник) Нов Български Университет, София, 2010 г.;

▪ Партии на ръба, Европейски информационен център, Велико Търново, 2010

▪ „Дефицит на легитимност или перманентна криза на доверие?“, в сборник “20 години българска политология” под редакцията на Томов, А, Буруджиева, Т., Найденов, Н. , Университетско издателство, София. (2006).

▪ Списание ТЕМА: брой 19 (290), 14-20 май, 2007 г. „ Европейски данъчни страсти на наш гръб”, Любомир Стефанов, Николай Танев;

▪ в. СЕГА (25.05.2010 г./бр.117 [3802]) – Гафът с ученическите екскурзии не е лобизъм, а тарикатлък;

▪ сп. Правен свят (бр.4 май-юни, 2010 г.) – Мръсната дума;

Курсове от текущия семестър: