Електронен каталог

гл. ас. д-р Георги Гочев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Роден:

14.12.1981 в гр. Димитровград

Образование:

2000 – средно образование, природо-математическа гимназия “Иван Вазов”, Димитровград (с отличие).

2004 – бакалавър по класическа филология, СУ “Св. Климент Охридски”, София (с отличие).

2006 – магистър по антична литература и култура, СУ “Св. Климент Охридски”, София (с отличие; първо място по успех във випуска на ФКНФ).

2007 – редовен докторант към департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, НБУ, София

2010 – доктор на НБУ

Преподавателски и изследователски опит:

2011 – главен асистент в департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, НБУ, София

2009 – редовен асистент в департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, НБУ, София

2007 – преподавател по старогръцки език, литература и култура в НБУ, София

2007 – директор на програма “Класически студии”, НБУ, София

2007 – хоноруван лектор по старогръцка литература, СУ “Св. Климент Охридски” (магистърски курс в програма “Антична литература и култура”, посветен на Платоновия диалог “Закони”).

2007 – член на изследователския екип на SEAAP (Югоизточна асоциация за антична философия)

2007/2008 – изследовател в институт за антични изследвания “Хардт”, Женева

Участия в конференции и научни проекти:

- Семинар “Индоевропейско и класическо общество”, НБУ, месец април 2007 (доклад Старогръцка митология: Ловецът Актеон).

- Конференция “На път към Хайдегер”, НБУ, месец май 2007 (доклад Мартин Хайдегер и гръцкото разбиране за изкуство).

- Дискутант в семинар “Науката: разбирана и правена”, НБУ, месец юни 2007 (по темата Лишеното от образ).

- Пета международна годишна среща на “Югоизточна асоциация за антична философия”, Власти-Гърция, юли 2007 (доклад Грижа, знание, ред в Платон, Закони X).

- Herodotus and myth conference, Christ Church College-Oxford, месец септември 2007 (участник в изследователския екип).

- Семинар върху проблемите на Херодотовата история, НБУ, месец ноември 2007 (доклад История на фактите и история на логосите в “Истории” на Херодот).

- Семинар “Науката: разбирана и правена”, НБУ, месец март 2008 (доклад Науки и политики на благополучието в Древна Гърция).

- The Reception of Ancient Greek and Roman Drama Conference, Institute of Classical Studies London, юни 2008 (доклад Tutto e santo: Mythical and realistic features in Pier Paolo Pasolini’s Medea).

- Eight annual conference Orality and Literacy, Nijmegen-Netherlands, юли 2008 (доклад How (un)easy is it to swear an oath? (on Plato, Laws XII, 948B 3 – 949C 5).

- Междудепартаментен семинар на НБУ (департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, деп. “Нова българистика”,

”Югоизточноевропейски център по семиотични изследвания”) “Какво е щастието?”, пролетен семестър 2008-2009 г. (организатор и ръководител на изследователска група, включваща доц. д-р Анита Касабова, доц. д-р Морис Фадел, ас. Владимир Маринов, докторант Димитър Трендафилов)

- Imagining Happiness, доклад на англ. език на ранноесенната школа по семиотика, Созопол, месец септември, 2010; (ръководител на изследователската група, представила общ проект Imagining Happiness – с участието на доц. д-р Анита Касабова, ас. Владимир Маринов, докторант Димитър Трендафилов)

- “Богдан Богданов за диалозите на Платон”, доклад на конференцията в чест на проф. Богдан Богданов, месец ноември, 2010.

- “Култура на индивида в епохата на Елинизма”, workshop, проведен през месец декември, 2010 в НБУ (ръководител)

- “Киното: разбирано и правено”, извънаудиторен семинар на Центъра по семиотични изследвания, от есенен семестър 2010 до момента (ръководител заедно с доц. д-р Кристиан Банков).

- “Часовници на щастието”, публична лекция във формата TEDxNBU, НБУ, март, 2011.

Отличия:

- 2002 г. – първо място в международен конкурс за есе към проект “Достъпът до литературата”, фондация “Сорос”.

- 2004 г. – преводаческа субсидия за превода на Псевдо-Аристотел от фонд “Култура”, Pro Helvetia и фондация “Сорос”.

- 2006 г. – преводачески субсидии за преводите на Аристотел, Ксенофонт и Платон от програма “Култура 2000” на Европейския съюз

- 2007/2008 г. – изследователска стипендия на института за антични изследвания “Хардт”, Женева

Интереси:

- Архаична и класическа гръцка литература и култура

- Класически езици

- Антична и модерна философия

- Теория на науката и културата

Езици:

- Английски (писмен и говорим), френски (писмен и говорим), руски, немски.


Публикации:


Преводи, научни коментари, редакции:

Псевдо-Аристотел, Реторика към Александър, превод от старогръцки, бележки и индекси, София: “Сонм”, 2004, 167 стр.

Аристотел, Псевдо-Аристотел, Ксенофонт, Хиерокъл, Икономика. Антични автори за стопанството, съставителство, превод от старогръцки и латински, бележки, индекси, София: “Сонм”, 2006, 269 стр.

Платон, Закони, превод от старогръцки на книги V, VIII-XII, редакция на книги I-IV, VI-VII, уводна студия, бележки, индекси, София: “Сонм”, 2007, 751 стр.

Франсоа дьо Полиняк, Раждането на гръцкия град, превод (заедно с Весела Атанасова) и редакция от френски, София: “Издателство на НБУ”, 2009, 294 стр.

Платон, Пир, превод от старогръцки, коментар и предговор, София: “Планета 3”, 2011, 121 стр.

Грегорио Лури Медрано, Въведение в речника на Платон, научна редакция, София: „Издателство на НБУ“, 2012, 329 стр.

Авторски книги:

Le sophiste a lieu, разкази, Пловдив: “Жанет 45”, 2004, 72 стр.

Венера в Пафос. Ескиз за филологията, есета, студии, статии, София: “Сонм”, 2005, 240 стр.

Безделникът, роман, Пловдив: “Жанет 45”, 2005, 177 стр.

Авторски публикации:

‘Изографизъм и едно Вазово българче’, Литературен вестник, бр. 13/2002, стр. 1/3.

‘Медеявистика – текст в две явления’, Литературен вестник, бр. 15/2002, стр. 7.

‘Подстъпи към литературната история на Александър Балабанов’, Литературен вестник, бр. 19/2002, стр. 10.

‘Alternet’, Литературен вестник, бр. 32/2002, стр. 5.

‘Апокриф за Ветил’, Литературен вестник, бр. 38/2002, стр. 4-5.

‘За Марат/Сад’, Литературен вестник, бр. 17/2003, стр. 6.

‘В следпепелните дни’, Литературен вестник, бр. 33/2003, стр. 5.

‘Безделникът (откъс)’, Литературен вестник, бр. 8/2005, стр. 13.

‘Тела и дни’, Литературен вестник, бр. 23/2005, стр. 15.

‘Воалът на Юго’, Литературен вестник, бр. 15/2006, стр. 3/11.

‘Размишление за старогръцките партии’, Литературен вестник, бр. 22/2006, стр. 11.

‘Диалогът “Протагор” – едно събуждане, електронна публикация, декември 2006, на www.grosnipelikani.net.

‘Русо и безделието’, електронна публикация, април 2007, на www.grosnipelikani.net.

‘Прагматичната метафизика на “Закони”’, в Платон. Закони, прев. Невена Панова и Георги Гочев, София: “Сонм”, 2007, стр. 15-73.

‘Детето Ксеркс. Безредие и неблагополучие в “Перси” на Есхил’, сп. Ориенталия, бр. 1/2007, стр. 69-80.

‘Старогръцка митология: Ловецът Актеон’, електронна публикация, май 2007, на www.nbu.bg.

‘Bibliographie des ouvrages du professeur Georgi Mihailov’, в Georgi Mihailov. Scripta Minora, София: “Издателство на НБУ”, 2007, 209-220.

‘Платоновият “Федър”: между модела и примера за разбиране’, Литературен вестник, бр. 4/2008, стр. 4-5.

‘Мартин Хайдегер и гръцкото разбиране за tekhne’, в На път към Хайдегер. Сборник със статии от едноименна конференция в НБУ, София: “Издателство на НБУ”.

‘Любовното благополучие в поезията на Сафо’, в сп. Altera Academica, бр. 4/2008, стр. 110-119.

‘Любовта на царете и любовта на гражданите’, публикувано през месец юли 2009 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

‘За историческия метод на Тукидид’, публикувано през месец май 2010 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net

‘Душите на Платон или за сходствата и различията в личността’, публикувано през месец февруари 2011 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

‘За любовното прекаляване и пораждането на идентичности. Прочит на Еврипидовата трагедия “Иполит”, публикувано през месец юни 2011 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

'Последната дума на Марк Аврелий“, публикувано през месец декември 2011 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

'Светът и човекът според Платоновия диалог „Тимей“', публикувано през месец октомври 2012 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

'“Най-доброто предстои“. Идеологията на атинската и американската демокрация', публикувано през месец ноември 2012 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

'Нова приказка за стълбата', публикувано през месец февруари 2013 на електронен адрес www.bogdanbogdanov.net.

'Екзистенциалната литературна теория на Богдан Богданов', статия, Литературен вестник, бр. 10/2013.

Курсове от текущия семестър: