Електронен каталог

гл. ас. д-р Яна Василева

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
0988931577
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 509 II Корпус
Четвъртък 9:45-11:45 509 II Корпус

Професионална автобиография:


Име: гл. ас. д-р ЯНА ВАСИЛЕВА

OБРАЗОВАНИЕ:

2001 - Завършено средно образование в СХУ за изящни изкуства “Акад.Илия Петров” – София.

1999 - Едномесечно обучение на разменни начала в Училището по изкуствата на град Бат, Англия.

2004 - Тримесечно обучение в Galway-Mayo Institute of Tecnology в град Галауей, Ирландия по програмата “Еразмус” на ЕС.

2005 - Защита на бакалавърска степен в специалността “Книга и печатна графика” в НХА.

2007 - Защита на магистърска степен в специалността “Книга и печатна графика” в НХА.

ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ:

1999 - Участие в Обща художествена изложба на СХУ за изящни изкуства “Акад.Илия Петров” в София

2000 - Печели конкурс за издаване на картички с благотворителна цел, организиран от френската фондация ENFANCE AVENIR – Париж, Франция.

2001 - Участие в ХІІІ издание на Festival de Peinture de Magne, в град Магне, Франция.

2002 - Втора награда в конкурс на тема “Денят на Европа”, организиран от фондация “ИНТЕРКОНТАКТИ” и финансиран от Делегацията на Европейската комисия в София.

2003 - Участие в изложбата “За буквите”, организирана от Националната художествена академия в НДК - София, по повод Деня на будителите.

2004 - Участие с проекти в ежегодният конкурс за карикатура на Фондация “Aydin Dogan Vakfi” – Турция.

2005 - Участие с проект за детска книга на Годишното изложение на книгата в град Лайпциг, Германия.

2006 - Трета награда от конкурс на БНБ за проект на сребърна възпоменателна монета, под надслов “Българската планина”; която е част от серията “Национални паркове и резервати”, емисия 2007г.

2007 - Трета награда за сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване и разменна монета, посветени на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

2008 - Първа и втора награда за сребърна възпоменателна монета „Спортната стрелба”, от серията олимпийски спортове, емисия 2008 г.

2008 - Трета награда от конкурс на БНБ за графичен проект на сребърна възпоменателна монета на тема “130 години от създаването на Българска Народна Банка”

2009 - 2012 Дизайн и илюстрация детска книга и художествена литература за издатеслтво „Стигмати”

УМЕНИЯ:

Владее и работи свободно с програмите: Microsoft Office, Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

Владее и говори свободно Английски и Испански език.

ТРУДОВА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

2005 - 2008 Преподавател по изобразително изкуство в 51 СОУ “Елисавета Багряна”-София.

2006 - 2012 Преподавател по компютърна графика в частен колеж “СОФИЯ”

2007 - 2009 Хоноруван преподавател по компютърно двуизмерно проектиране към департемент "Дизайн и архитектура" в Нов Български Университет.

2009 - 2010 Програмен директор на програма "Дизайн" към департамент Дизайн и архитектура в НБУ

2011 - Щатен асистент към Бакалавърски факултет на НБУ

2012 - Преподавател по графичен дизайн в частен колеж "Делта"

2012 - Защита на докторска дисертация на тема "Приложение на графичния дизайн за нуждите на модната индустрия", направление 8.2 Изящни изкуства

2012 - Преподавател по изобразително изкуство в частен колеж "Иком Интелект"

2013 - Главен асистент в департамент "Дизайн" на НБУ

2014 - Член на СБХ, секция "Дизайн"

2016 - Член на библиотечния съвет в НБУ


Публикации:


•„Педагогика и качество на образованието в НБУ”, академично списание на университет „Проф. Д-р Асен Златаров” - Бургас Факултет по обществени науки, Том VI (3) 2010

•„Graphic Design and Ecology – New Inspiration Sources in Fashion” в сборник с доклади на международната конференция „International Conference Fashion Vitality”, 2010

•"Екология и опазване на околната среда - нови източници на вдъхновение в модната индустрия" в сборник с доклади от международната конференция на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Том 49, Серия 1,2, 2010

•"Нови източници на ресурси в модната индустрия", Сборник доклади 2010 УИ “Стопанство", София, ISBN 9547592629

•"Приложение на графичния дизайн за нуждите на модната индустрия", Управление и образование 2011, VII (3), ISSN 1312-6121

•"Приложение на двуизмерните компютърни програми в модната индустрия" в сборник с доклади от конференция на БСУ 2011"Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения",том III, ISBN 97895493708052011

Курсове от текущия семестър: