Електронен каталог

доц. д-р Димитър Панайотов

доц. д-р Димитър Панайотов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Вторник 12:30-14:30 dimpanayotov@abv.bgq 603
620
втори корпус Онлайн
Сряда 13:00-15:00 dimpanayotov@abv.bg
603
620
втори корпус Онлайн

Професионална автобиография:


Име:

Панайотов,

Димитър Александров

E-mail: dimpanayotov@abv.bg

Националност: българска

Професионално развитие

Доцент на НБУ от 12.10. 1999 г. по научна специалност, шифър 05.02.20 „Социално управление ” и професионално направление 3.7. Администрация и управление. Ръководител на секция „Бизнес администрация“. 2000 - 2011 г – директор на МП „Бизнес администрация“. Директор на докторска програма „Бизнес админстрация от 2012. Председател на Общността „Бизнес администрация“ - основава, развива и утвърждава първите магистърски и докторски програми по тази специалност у нас.

Висше образование в СУ „Климент Охридски“ (1972/1976) – педагогика/ специализация психология. Доктор – Диплом на ВАК-2337/ 10.10.88 г. - докторат за прилагане на интегративни подходи на психологията и педагогиката в управленската сфера. Притежава сертификат по позитивна психология за организации и мениджъри (“The Positive Psychology in the Management and Organizations” - Висбаден, Германия, 1992 г.) и апробиране на собствена методика Uniform Positive Complex (UPC). Заема експертни и ръководни длъжности в различни компании: мотивационен консултант и експерт по управленски технологии в Международна корпорация Open Market; директор по управление на човешките ресурси в Информационна компания и др. Съучредител на Асоциации и Агенции по лидерство, персонален мениджмънт, организационно поведение, управление и подбор на персонала, организационен дизайн и личностно развитие.

Автор (съставител, научна редакция) на 12 тома колективни издания на НБУ: 3 тома Годишници; 2 тома специализирани издания: Мениджмънт и лидерство, Управление на човешките ресурси; 7 тома сборници от Международни и национални конференции. Главен редактор на Международно издание „Лидерство, общество, стратегически визии / Leadership, Society, Strategic Visions (Series), ISSN 2603-4905 (print), 2019 (1) – индексирано и реферирано не само в базата данни Central and Eastern European Online Library, но и покриващо стандартите на SCOPUS.

Изследва „отворените“ парадигми за научен анализ и приложение на интердисциплинарни подходи по направления, дисциплини и курсове в области: психология - управление- лидерство - организационно поведение - бизнес, като въвежда редица нови модули и специализирани курсове за няколко департамента:„Бизнес администрация“, Икономика и Когнитивна психология. Водещи към методология (и методики) за хармонично и позитивно развитие.

Председател на Организационен комитет за форуми, алумни и семинари, на които регулярно се представят разнообразие от актуални теми и възможни решения, имащи широк обществен резонанс: Николай Василев - министър на Държавната администрация и административните реформи оценява усилията на „безспорно иновационната за България магистърска програма” (сайта на департамента). При представянето на книгата „Мениджмънт и лидерство“ тя беше определена като „уникално издание за бизнесмени и мениджъри“ (в. Стандарт - 19.06. 2008 г.).

Научен ръководител на 7 научно-практически конференции (международни и национални), обединяващи с ключови теми и други департаменти на НБУ, но и с постоянна тенденция за привличане до над 15 университета, както и организации от частния и публичния сектор. С водеща цел: да постави значими акценти в контекст на позитивен диалог и плурализъм на мненията; с разгърнат широк обществен и академичен дебат при предлагане на идеи, но и обосновани препоръки с аргументи за позиции, тези или стратегии, насочени към успешното развитие на страната. Отзвукът за тях е изключително позитивен, определящ ги като „традиционна инициатива и поредно доказателство, че Нов български университет е институция, която намира верния пулс на съвремието и търси ефективни решения на актуални проблеми, чертаейки световни, регионални и национални перспективи“ (Ваня Кастрева, Министерство на образованието), но и възможност за „дискусия по въпроси с голяма значимост за българското общество, обвързани с необходимостта от ясно формулиране на национални цели и приоритети, но и с посочването на конкретни стъпки за тяхното постигане в икономически, политически, социален и културен план“ (Румен Радев, Президент на Република България) – в сайта на департамента.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Научните интереси и преподавателска дейност имат интердисциплинарен характер, фокусирани предимно в областта на: интеракционистките перспективи на човешкото поведение в организациите и мениджмънта, очертаващи нови направления: психология ня бизнеса (управленски тренинг); организационно поведение; кроскултурен мениджмънт; власт, лидерство и мотивационно управление и др.

Предложени са концепции, съставителство и научна редакция на следните 12 тома колективни издания на НБУ:

Създаване на Годишници на департамент „Икономика и бизнес администрация – 3 тома, с редакционна колегия и научни консултанти на изданието:

1. Икономика, психология, управление, бизнес, Годишник 2003, Департамент Икономика и бизнес администрация – посветен на 10-годишнината от създаването на МП“Бизнес администрация“, НБУ, 176 с.

ISBN: 954-535-329-5

2. Методология, интердисциплинарност, анализи, стратегии, Годишник 2005, Департамент Икономика и бизнес администрация, НБУ, 230 с.

ISBN: 954-535-329-5

3. Методики на преподаване, теоретични обзори, дискусии, Годишник 2007, Департамент Икономика и бизнес администрация, НБУ, 224 с.

ISBN: 954-535-329-5

Създаването на сборници от развити курсове и методически материали, отразяващи специализациите МП „Бизнес администрация“, унифициращи обучението в РО и ДО:

4. Мениджмънт и лидерство (2008) и второ издание (2016). Курсове и тематични направления за специализации към МП “Бизнес администрация” (колектив, съставител Д. Панайотов), НБУ.

ISBN: 978-954-535-499-1

5. Управление на човешките ресурси (2014). Курсове и тематични направления за специализации към МП “Бизнес администрация (колектив, съставител Д. Панайотов), Курсове и тематични направления за специализации към МП “Бизнес администрация” С., НБУ , 487 с

ISBN: 978-954-535-831-9

Създаването на поредица от издания, включващи доклади и научни съобщения от международни и национални конференции на департамент „Бизнес администрация“ и департамент „Администрация и управление“:

6. Бизнесът – позитивната сила в обществото (2014). Юбилейна международна научно-практическа конференция, посветена на 20-годишнината от МП“Бизнес администрация“ (колектив, съставител и научен редактор Д. Панайотов), НБУ, 711 с.

ISBN: 978-954-535-796-808-1

7. Устойчиво развитие и управленски практики: България – Бавария (2014). Международна научно-практическа конференция (председател на Научен комитет), НБУ, 366 с.

ISBN: 978-954-337-236-2

8. Човешки капитал. Методология, измерения, практики (образование-мениджмънт-бизнес. (2015). (колектив, съставител и научен редактор Д. Панайотов), С., НБУ, 509 с.

ISBN: 978-954-535-853-1

9. Лидерството – време е за промени (2015). (колектив, съставител Д. Панайотов), С., НБУ, 752 с.

ISBN: 978-954-535-898-2

10. Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновациии – институции – бизнес. (2016). (колектив, съставител Д. Панайотов), С.,НБУ, 475 с.

ISBN: 978-954-535-949-1

11. Власт, управление и обществено развитие (2018). (колектив, съставител Д. Панайотов) , С., НБУ, 612 с.

ISBN: 978-619-233-007-1

12. Българската мечта – позитивната концепция (2019). Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 25-годишнината от създаването на първите програми по бизнес администрация в България. Това издание е първото, което ще влезе в: Серия 2019 (1)/ Leadership, Society, Strategic Visions (Series), ISSN 2603-4905 (print), 2019 (1)

Ключови монографии

Организационно поведение, С., НБУ (1998), 188 стр., (2003), за ЦДО.

ISBN 954-535-197-7

Психология на управлението. Парадигма на успеха (измерения и тенденции на модерния свят), УНСС, 1999, 138 стр.

ISBN 954-494-353-6

Психология на бизнеса (управленски тренинг), С., “Сиела”, 2001, 223 стр., НБУ, 4-ри издания - 2006, 2008, 2011, мултимедийно 251 стр.

ISBN 954-649-402-X

ISBN 954-535-417-8

Организационно поведение Новите парадигми за човешко развитие (2013), трето основно преработено издание, НБУ, четвърто допълнено (2018), НБУ

ISBN 978-954-535-768—8

ISBN 978-619-233-010-1

Студии, статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

Pаnayotov, D. (2015). Theoretical and applicable aspects for conceptual analysis of leadership, IN: International Journal of Business and Social Science (IJBSS), Vol. 6, №11(1): November 2015, pp. 57-63.

IJBSS is indexed in Cabell s, Ulrich, ProQuest, EBSCO, DOAJ….ISI, ERIC

Pаnayotov, D. (2017). ¬Multidisciplinary approaches, parameters and researching instruments for the business, management and strategic leadership. IN: International Journal of Business and Еconomics, Academic Star Publishing Company, ISSN 2155-7950, USA June 2017, Volume 8, No. 6, pp. 470-487.

ISSN 2155-7950 is indexed by SSRN, CrossRef and Ulrich

Panayotov, D./ Pаnayotov, D. (2016). For the necessity of a unified theory of leadership (requirements and dimensions of theoretical and practical concept) – Regional scientific-business conference LIMEN 2015, December – Belgrade, program: "Leadership and Management - State, Company Entrepreneur, pp.441-448. ISSN 978-86-80194-02-8 is indexed by COBISS, Scopus and Econlit

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2014). Organizational behavior – an integrated behavior and mezotheory for human development/ Организационное поведение – интегрированная парадигма и мезотеория развития человека - Проблемы теории и практики управления. Международный журнал, М. 6, 2014, 27-32.

ИНН 7710605148КПП771001001

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2014). New Paradigms - Interactionist Perspectives of Human Behaviour in Organizations and Management/ECONOMICS 21 Interuniversitety Journal Year ІV,Book 1, 2014/ Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта, Икономика 21, Междууниверситетско списание Година ІV, книга 1, 2014, 55-96./

ISSN 1314-3123 - International Editorial Council

Panayotov, D./ Панайотов, Д.(2014). Нови подходи при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организациите, Икономическа мисъл, кн 5, 133-151.

ISSN 0013-2993

Студии с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2020). Българската мечта –теоретико-приложни рамки за една възможна позитивна концепция /The bulgarian dream - the theoretical-applied frameworks for a possible positive concept (introductory presentation). В: Българската мечта - позитивната концепция, С., НБУ, 30-58.

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2018). Архитектура на властта – алхимия или динамична трансформация / Architecture of power - alchemy or dynamic transformation

(Introducing ideas, basic theses ). В: Власт, управление и обществено развитие , С., НБУ, 35-69.

ISBN: 978-619-233-007-1

Pаnayotov, D. (2015). Leadership and human future – requirements and dimensions of theoretical and practical concept. IN: International scientific-applied conference leadership - it is time for change, NBU, 4 June, 2015, 28- 49.

ISBN: 978-954-535-898-2

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2016). Рационалност/ирационалност – нови науки и управленски визии. В: Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации-институции-бизнес), С., НБУ, 18-48.

ISBN: 978-954-535-949-1

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2015). Човешкият капитал – концепция на смисъла и възможен индекс за личностно, организационно и обществено развитие. В: Човешкият капитал – методология, измерения, практики, С., НБУ, 25-58.

ISBN: 978-954-535-853-1

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2016). Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение, В: Мениджмънт и лидерство”, НБУ, 135-162.

ISBN: 978-954-535-499-1

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2016). Бизнес медиация и водене на преговори, В: Мениджмънт и лидерство, НБУ, 180-200.

ISBN: 978-954-535-499-1

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2016). Мениджъри, лидерство, екипност. Подходи за изследване, В: Мениджмънт и лидерство”, НБУ, 201-218.

ISBN: 978-954-535-499-1

Panayotov, D./ Панайотов, Д. Въведение и параметри на Новата парадигма, В: Мениджмънт и лидерство”, НБУ, 2016, с.3 -16.

ISBN: 978-954-535-499-1

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2014). Взаимодействието: човешки ресурси – човешки капитал – социален капитал – необходимата концепция за успешен мениджмънт, организационно и обществено развитие. В: Управление на човешките ресурси, С., НБУ, 2014, 13-28.

ISBN: 978-954-535-853-1

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2014). Изследване на релации с теоретико-приложна значимост за мотивацията – измерения и принос за конкурентоспособността на съвременните организации. В: Устойчиво развитие и управленски практики: България – Бавария, С., НБУ, 28-38.

ISBN: 978-954-337-236-2

Panayotov, D./ Панайотов, Д. (2014). Изграждане на система за мотивация в организацията. В: Управление на човешките ресурси, С., НБУ, 270-316.

ISBN: 978-954-535-853-1

Участие с уводна презентация и основен доклад на научно-практически конференции и форуми

Юбилейна международна научно-практическа конференция „Бизнесът – позитивната сила в обществото“, посветена на 20-годишнината от създаването на първата у нас МП “Бизнес администрация“ в НБУ. 4 юни 2012 г.

Научно-практическа конференция „Човешкият капитал – методология, измерения и практики (образование – мениджмънт-бизнес), НБУ, 7 юни, 2014

Международна научно-практическа конференция „Лидерството – време е за промени“, 4 юни 2015, НБУ

Regional scientific-business conference LIMEN 2015, December – Belgrade, program: "Leadership and Management - State, Company Entrepreneur

Научно-практическа конференция „Стратегически визии: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации-институции- бизнес), 4 юни 2016, НБУ

Международна научно-конференция „Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални переспективи)“, 7 юни 2017, НБУ

Заключителна Юбилейна научно-практическа конференция „Българската мечта – позитивната концепция“, посветена на 25-годишнината от създаването на първите програми по Бизнес администрация в България, 11 юни 2019, НБУ

По-значими публикации, студии, участия в конференции и монографии, отразяващи научните и преподавателските интереси в сферата на мениджмънта / лидерството (1991-1999) и утвърждаването на програмите по бизнес администрация за периода от 2000/ 2010 год.

Панайотов, Д (2009). Нова парадигма в управлението на риска: финанси – психология – мениджмънт – доклад на научна конференция с международно участие, Съвременни управленски практики VІ, БСУ, 2009

Панайотов, Д. (2008). На лидерството у нас му пречи липсата на признание - Университетски вестник, №12, НБУ, 2008.

Панайотов, Д. (2007). Методиките на преподаване – конкурентни предимства за бизнес образованието и обучението, В: Годишник на НБУ, Икономика и бизнес администрация, 2007

Панайотов, Д. (2006). Бизнес образованието – критерии за определяне на ключови знания и умения, доклад на Българо – полски дискусионен форум “Икономика на знанието”, 2006

Панайотов, Д. (2006). About the Integration of the Balkan Cross-Cultural Specificity in the Management Models - Balkan Quality Forum, Thessaloniki, 2-3/12/2004

Панайотов, Д. (2005). МВА програми – методология и интердисциплинарност в обучението: подходи и практики – Международна научно-практическа конференция „България и ЕС – предизвикателства към обучението“

Панайотов, Д. (2005). Новата парадигма на мениджмънта и лидерството – доклад на научна конференция Съвременни управленски практики ІІІ, БСУ, 2005 г.

Панайотов, Д. (2005). МВА-програми и предизвикателствата пред теорията и практиката - научна студия за Годишник на НБУ, Методология, интердисциплинарност, анализи, стратегии, департамент Икономика и бизнес администрация, НБУ.

Панайотов, Д. (2004). Кроскултурният мениджмънт, организационното поведение и психология в глобализиращият свят на бизнеса - научна студия за Годишник на НБУ - Икономика, психология, управление, бизнес, департамент Икономика и бизнес администрация, НБУ.

Панайотов, Д. (2003/5). Поредица от материали за сп. ”Инсайт” по проблемите на психологията на бизнеса и развитието на организациите, 2003/2005 г.

Панайотов, Д. (2003). Cultural Differences, Stereotypes аnd Organizational Behavior - Международна конференция организирана от Northern State University in Rapid City, South Dakota, 1-4 октомври 2003

Панайотов, Д. (2002). Ethic Standards and Intercultural differences in the Business – научно съобщение за Conference on International Corporate Responsibility, 7-9 Juni, 2002, Carnegie Mellon University, Pittsburg, Pennsylvania, USA

Панайотов, Д. (2002). Основен доклад на Национална конференция „Семейство, училище, общество в началото на ХХI век“ на тема: Пред кръстопътя от ценности и новите модели на поведение, СБУ, 31 януари 2002 г.

Панайотов, Д. (2001). Десет урока за успех: Стратегическото мислене, управленски стил - сп. “Успех”, № 07, 08, 09, 10.../2001

Панайотов, Д. (1997). Закони на управленското изкуство, сп. “Алтернативи”, изд. на УНСС, 1997.

Панайотов, Д. (1996). Имиджът – измерения в няколко посоки, сп. “Алтернативи”, изд. на УНСС, 1996.

Панайотов, Д. (1992). Бизнесменът като мениджър, сп. “Икономика”, март 1992.

Панайотов, Д. (1992). Умението да се ръководи, сп. “Икономика”, юни 1992.

Панайотов, Д. (1992). Психология на успеха – Библиотека за мениджъри, Изд. Международна борсова корпорация Оупън маркет, 112 стр..

Панайотов, Д. (1991). Принципът на “решетката“ - психология на ефективното управление в бизнеса, сп. “Икономика”, декември 1991.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Въвежда разнообразие от курсове, оформящи и обосноваващи нови дисциплини и научни направления по релацията: лидерство – предприемачество – фирмена култура – кроскултурен мениджмънт – организационно поведение – психология на бизнеса – мотивационно управление - управленски тренинги, насочени към бакалавърски, магистърски и докторски програми. Както и извънаудиторни курсове, засягащи отделни аспекти на поведенческата икономика и поведенческите финанси. Но и също курсове, участие с научно ръководство, рецензии и комисии в рамките на този интердисциплинарен профил, предложени от департамент „Бизнес администрация“ „Икономика“ и „Когнитивни науки“ на НБУ. Всичките курсове са обвързани с учебни помагала, модели на знанието и презентации на Power Point, които са въведени в системата Moodle. В обучението, методическите материали и изложение в учебниците широко прилага модел КЕП (когниции – емоции – психомоторика) или форми за възприемане и съпреживяване на познанието, водещо до индивидуално и диференцирано покритие на нагласи, мотивация и личностно развитие в учебния процес - достигащо до 7-8 участия и изяви на студентите в съответен курс (многокомпонентно оценяване).

През всички години изпълнява и преизпълнява изискванията за учебна натовареност на щатните преподаватели. През последните две години предложих и преподавах по 6 нови курса (за РО и ДО), като моята натовареност през последната академична година 2018/19 е 1439 отчетени часа (аудиторна и извънаудиторна дейност):

Научен ръководител на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на:

• Мария Йосифова Тумбева на тема „Управление и развитие на таланти (по примера на международни компании в България)“ – отчислена, с право на защита;

• Цанко Бориславов Донков на тема „Мотивационни модели и подходи за управление на човешкия капитал в организациите“ – отчислен, с право на защита;

• Мартин Атанасов Зафиров на тема „Културни различия в развитието на човешкия капитал за транснационални компании“ – трета година, предстои отчисляне и вътрешна защита;

• През месец април 2019 г. на съвместно заседание на департамент „Администрация и управление“ и департамент „Информатика“ беше определен и за научен ръководител на докторант с тема „Дигиталното лидерство в съвременните организации“.

МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Ръководител на Project Management, Business Management – съставяне на казуси (7-10 с. на англ. ез), комисия и жури, Balkan Case Challenge, с участието и на WUS – Austria, / 2008, 2009, 2010, 2011 г., НБУ

Ръководител на проект ББМ – съставяне на план за учебен стаж и провеждане на практикуми по “Управление на човешките ресурси“ – съвместно с Българска бизнес мрежа, 2009/ 2012

Ръководител на проекта за департамента по “Ролята на НБУ за трансформацията на обществото -1991-2011“

Ръководител на проекти за издаването на 11 колективни тома, включващи годишници, специализирани учебници за РО и ДО, сборници от Национални и Международни конференции –2003-2019

Водещ на публични семинари с над 200 мениджъри, по проект на Нестле/НБУ и тема за коучинг-сесии „Лидерството –личен, корпоративен и социален успех (2015).

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ И ЕКСПЕРТИЗА

Базисни теоретико-приложни сравнителни анализи, модели и инструменти за изследване на релациите: власт – мениджмънт - лидерство – поведение, личностно развитие в организациите и тяхното приложение в постоянно актуализиращи академични курсове и дисциплини.

Индикатори на таксономията на властта и възможните трансформации за иновации в управлението, корекции и устойчиво развитие - с отчитане влиянието на комбинираните индекси.

Подходи за интегриране на различните науки през парадигмите на многофакторната поведенческа перспектива - ключови при вземане на ефективни икономически, управленски и политически решения.

Модели за конверсия на знанието и интерактивна транслация на кроскултурни технологии при мултикултурни екипи и общности.

Теоретико-приложни тези, разновидности и аспекти на анализ на стратегическите визии (параметри, дилеми, дискусии и алтернативи), необходими за глобалното, колективното и гражданско лидерство.

Систематизиране на компоненти и процеси, водещи до развитието на човешки капитал: методология и подходи за анализ при управление на човешки потенциал, човешки и социален капитал и управление на таланти в организацията.

Бизнес администрация – програми, модули и специализации, модели на знанието, сравнителни анализи, оценка и развитие на обучителни ресурси, активни форми на обучение, методи за индивидуално развитие в учебния процес, тренинги, коучинг програми, акредитация.

май, 2020 г.


Публикации:


Публикации, Научно – изследователска дейност 2013- 2018

Власт и лидерство

(методология, измерения и мултидисциплинарни проекти)

1. Панайотов, Д. (2018). Организационно поведение. Нови парадигми за човешко развитие, НБУ, 463.

2. Панайотов, Д. (2018). Архитектура на властта – алхимия или динамична трансформация / Architecture of power - alchemy or dynamic transformation

(Introducing ideas, basic theses ). В: Власт, управление и обществено развитие , С., НБУ, 35-69.

3. Pаnayotov, D. (2017). ¬Multidisciplinary approaches, parameters and researching instruments for the business, management and strategic leadership. IN: International Journal of Business and Еconomics, Academic Star Publishing Company, ISSN 2155-7950, USA June 2017, Volume 8, No. 6, pp. 470-487.

4. Pаnayotov, D. (2016). For the necessity of a unified theory of leadership (requirements and dimensions of theoretical and practical concept) – Regional scientific-business conference LIMEN 2015, December – Belgrade, program: "Leadership and Management - State, Company Entrepreneur, pp.441-448.

5. Pаnayotov, D. (2015). Leadership and human future – requirements and dimensions of theoretical and practical concept. IN: International scientific-applied conference leadership - it is time for change, NBU, 4 June, 2015, 28- 49.

6. Pаnayotov, D. (2015). Theoretical and applicable aspects for conceptual analysis of leadership, IN: International Journal of Business and Social Science (IJBSS), Vol. 6, №11(1): November 2015, pp. 57-63.

Стратегически визии, управление и организационно поведение

(комплексни изследователски подходи и модели)

7. Панайотов, Д. (2016). Рационалност/ирационалност – нови науки и управленски визии. В: Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации-институции-бизнес), С., НБУ, 18-48.

8. Панайотов, Д. (2014). New Paradigms - Interactionist Perspectives of Human Behaviour in Organizations and Management/ECONOMICS 21 Interuniversitety Journal Year ІV,Book 1, 2014/ Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта, Икономика 21, Междууниверситетско списание Година ІV, книга 1, 2014, 55-96.

9. Панайотов, Д. (2014). Organizational behavior – an integrated behavior and mezotheory for human development/ Организационное поведение – интегрированная парадигма и мезотеория развития человека - Проблемы теории и практики управления. Международный журнал, М. 6, 2014, 27-32.

Релацията: управление на човешките ресурси – човешки капитал - социален капитал - мотивация

(теоретико-приложен феномен за анализ и проучване)

10. Панайотов, Д. (2015). Човешкия капитал – концепция на смисъла и възможен индекс за личностно, организационно и обществено развитие. В: Човешкият капитал – методология, измерения, практики, С., НБУ, 25-58.

11. Панайотов, Д. (2014). Взаимодействието: човешки ресурси – човешки капитал – социален капитал – необходимата концепция за успешен мениджмънт, организационно и обществено развитие. В: Управление на човешките ресурси, С., НБУ, 2014, 13-28.

12. Панайотов, Д. (2014). Изследване на релации с теоретико-приложна значимост за мотивацията – измерения и принос за конкурентоспособността на съвременните организации. В: Устойчиво развитие и управленски практики: България – Бавария, С., НБУ, 28-38.

13. Панайотов, Д. (2014). Изграждане на система за мотивация в организацията. В: Управление на човешките ресурси, С., НБУ, 270-316.

14. Панайотов, Д.(2014). Нови подходи при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организациите, Икономическа мисъл, кн 5, 133-151.

По-важни публикации, научно – изследователска дейност до 2013г.

1) Организационно поведение Новите парадигми за човешко развитие. С., НБУ, 2013.

2) Управление на човешките ресурси. Курсове за МП“Бизнес администрация. С.,НБУ, 2014. (съавтор, съставител и редактор).

3) Бизнесът – позитивната сила в обществото“ (2013), „Човешкият капитал - методология, измерения и практики“ (2014), „Лидерството – време е за промени“(2015), „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес) (2016). С. НБУ (съавтор, съставител и редактор на изданията).

4) Мениджмънт и лидерство, Курсове за МП“Бизнес администрация С., НБУ, 2008 (съавтор, съставител и редактор на изданието).

5) Психология на бизнеса (управленски тренинг), С., “Сиела”, 2001, НБУ, 2006, 2008, 2011,

6) Психология на управлението. Парадигма на успеха (измерения и тенденции на модерния свят), УНСС, 1999.

7) Годишник Икономика и бизнес администрация (съставителство и редакция), НБУ, 2003, 2005, 2007

ІІ. Научни съобщения

1) Pаnayotov, D. (2015). Leadership and human future – requirements and dimensions of theoretical and practical concept.In International scientific-applied conference leadership - it is time for change, NBU, 4 June, 2015, 28- 49.

2) Pаnayotov, D.(2016). For the necessity of a unified theory of leadership (requirements and dimensions of theoretical and practical concept) – Regional scientific-business conference LIMEN 2015, December – Belgrade, program: "Leadership and Management - State, Company Entrepreneur, 441-448.

3) Pаnayotov, D. Theoretical and applicable aspects for conceptual analysis of leadership, IN: International Journal of Business and Social Science (IJBSS), Vol. 6,№11(1): November 2015, 57-63.

4) Панайотов, Д. New Paradigms - Interactionist Perspectives of Human Behaviour in Organizations and Management/ECONOMICS 21 Interuniversitety Journal Year ІV,Book 1, 2014 Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта, Икономика 21, Междууниверситетско списание Година ІV, книга 1, 2014.

5) Панайотов, Д. Organizational behavior – an integrated behavior and mezotheory for human development/ Организационное поведение – интегрированная парадигма и мезотеория развития человека - Проблемы теории и практики управления. Международный журнал, М. 6, 2014.,

6) Панайотов, Д. Изграждане на система за мотивация в организацията, В: Управление на човешките ресурси, НБУ, 2014,

7) Панайотов, Д. Новите подходи “рационално-ирационално”, “външно-вътрешно” при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организацииите, Икономическа мисъл, кн 9, 2014.

Курсове от текущия семестър: