Електронен каталог

Ива Андреева

Ива Андреева
Академична длъжност:
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Ива Андреева e доктор по икономика от Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София. През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема „Съвременни финансово-счетоводни аспекти на управлението на кредитния риск и риска от контрагента в банките”, като придобива научната степен „доктор” по научна специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”.

От 2015 г. преподава към департамент „Икономика” на НБУ. Изнася лекции по Счетоводство на банките и Счетоводни стандарти пред магистри от програма „Счетоводство и одитинг“, както и по Счетоводство на финансови институции и Финансови отчети пред бакалаври от програма „Счетоводство и контролинг“.

Д-р Андреева има дългогодишен професионален опит като външен и вътрешен одитор в международни одиторски компании и във водещи финансови институции, като съчетава успешно практическа и научна професионална подготовка.

Владее отлично английски език и добре немски, френски и руски езици.

Д-р Андреева е почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители на Великобритания (FCCA) и на Института на Вътрешните одитори в България (ИВОБ).

Научните й интереси са в областта на счетоводството и одита, управление на риска в банките, анализ на банковата дейност, финансов мениджмънт, МСФО, Международни одиторски стандарти, регулации във финансовата сфера.


Публикации:


По-значимите й публикации са:

„Обезценка на Финансовите активи и предизвикателствата на новите регулаторни изисквания пред банките”, списание на Института на Дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), бр. 8, София, 2015г.

Счетоводни аспекти на управлението на кредитния риск от контрагента в банките, Пета национална научна конференция с международно участие за докторанти „Стратегическо управление на организациите: от методология към практика на приложение“, УНСС, София, 2013г.

Новите моменти при оценката на справедливата стойност по МСФО 13, Девета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда“, УНСС, София, 2013г.

Предизвикателствата на МСФО 9 при оценката на финансови инструменти, Юбилейна международна научна конференция „Криза и икономически растеж“, Финансово-счетоводен факултет, УНСС, София, 2012г.

Курсове от текущия семестър: