Електронен каталог

доц. д-р Мариана Малинова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
8110406
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

05.2013 - Защита на хабилитационен труд: "История на преводаческото движение в Абасидския халифат (VІІІ-Хв.)"

1999 - научна степен "доктор"

1994-1998 - редовен докторант на фондация "Сасакава" и Софийски университет;

Тема на дисертацията: "Тълкувател на страстите" на Ибн Араби (поч. 1240 г.). Херменевтика на символите в мюсюлманската мистика.

1987-93 - Завършено висше образование, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Факултет "Класически и нови филологии", специалност "Арабистика";

Специализации:

2006 - специализация в ориенталската секция на Висшия съвет за научни изследвания (CSIC)в Мадрид, Испания в рамките на програма на фондация Mellon за Източна Европа.

2002 - стипендия на DAAD, специализация в Ориенталския семинар на университета в Тюбинген, Германия.

1998 - специализация в Университета Кайро.

1996-97 - специализация в рамките на докторантска програма на DAAD в Ориенталския семинар на Университета в Тюбинген.

1991-92 - Ориенталски семинар на Виенския университет, Австрия.

От 2000 - член на UEAI - Union Europeenne des Arabisants et Islamisants;

Главен редактор на списание "Ориенталия", издание на програма "Ориенталистика" на Нов български университет;

Професионална дейност:

от 2014 - Ръководител на Департамент "Средиземноморски и източни изследвания";

от 2013 - доцент към програма "Ориенталистика - арабски език", Нов български университет;

2016-2018 - лектор, консултант към Регионална програма за Северна Африка на Българско училище за политика;

от 2005 - главен асистент към програма "Ориенталистика - арабски език", Нов български университет;

от 1998 - хоноруван преподавател в катедра "Арабистика и семитология", ФКНФ, СУ;

1996-1998 – хоноруван преподавател към Бургаски свободен университет, специалност „Международни отношения с арабски език”;

1992-1995 – преводач-говорител към арабската секция на Радио „България”.


Публикации:


І. Книги

1. История на преводаческото движение в Абасидския халифат, ИК „Гутенберг“, София 2012, ISBN 978-954-617-132-0.

IІ. Статии:

1. „Ислям и демокрация?“ В: Мюсюлманите в България: динамика на нагласите / Състав. Евгения Иванова; Ред. Антоний Гълъбов, изд. НБУ, 2018, с. 163-177.

2. Is Islam compatible with Democracy? http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/3/5/201335103758486734Mariana%20Malinova.pdf

3. "Al-Fārābī and His Concept of Epistemological Hierarchy". In: Knowledge in Islam. Brill. Proceedings of the conference "Knowledge and Education in Classical Islam", held in Göttingen 2011. submitted.

4. Превод и промяна в „Извличане на златото от кратки записки за Париж“ на Рифāʿа Рā фиʿ ат-Тахтāуи (1801-1873)

5. Translation and Change in "The Extraction of Gold in the Summarizing of Paris" of Rifa' Rafi' at-Tahtawi (1801-1873). В: In principio erat verbum, Нов български университет 2016. p. 398-415.

6. Арабска граматика срещу гръцка логика: спорът между Абу Са?uд ас-Сuрaфu (поч. 979) и Маттa ибн Юнус (поч. 940).Сборник от по случай юбилейна научна конференция, посветена на проф. Пенка Самсарева, Катедра „Арабистика и семитология” към СУ. Университетско издателство "Св. Кл.Охридски".

7. The Dynamics in the Image of Muhammad in the writings of Jalal Al-Din Rumi: From the Prophecy to the station of seeing. Публикувана в International Mevlana Symposium Papers, Volume 3, p. 1325-1335. Motto Project Publication. Istanbul, June 2010.

8. Хунайн ибн Исх?ак (809-873) и преводаческото дело в мюсюлманския халифат. Преводачески практики и методи.„Ориенталия”, бр. 8, 2/2008 – с. 97-113.

9. Към политическите идеи на ал-Фараби в трактата му „Възгледите на жителите на добродетелния град”;„Разум”, бр. 1,2/2008. – с. 101-114.

10. Сътворяването на света в теософията на Ибн Араби, в: Български изтоковедски изследвания, изд. на СУ, София 2006, с. 424-440.

11. "Животът ми е поклонение, а аз съм поклонник, поел към Ориента". Духовната биография на Ибн Араби (1165-1240), в: Ориенталия, 1/2005, с. 136-154.

12. Die Weiblichen Aspekte des Gottlichen in der mystischen Theologie von Ibn ‘Arabi. In: The Arabist, Budapest Studies in Arabic 26-27, Proceedings of the 20th Congress of the Union Europeenne des Arabisants et Islamisants, Budapest 2003, pp. 45-50.

13. Начало на преводаческата дейност в мюсюлманския халифат; в: Арабистика и ислямознание, изд. на СУ, София 2003, с. 56-64;

14. Основни принципи в политическата теология на класическия и Cредновековен ислям; в: Разум, Списание за политика и култура, 2/2002, София, с. 124-140;

IІІ. Преводи от арабски език:

Класически текстове: Превод и коментар

1. Ал-Кинди (805-873), от: "За първата философия", Ориенталия, 1-2/2010, с. 5-17.

2. Ал-Джахиз (776-869), "Опровергаване на християните", в: Ориенталия, 1/2007, с. 39-53.

3. От: Псевдо-Аристотел (Х в.), "Тайна на тайните", в: Ориенталия, 1/2006, с. 5-27.

Художествена литература:

1. Ахмад Саадауи, откъс от романа „Франкенщайн в Багдад“, в: „Литературен вестник“, бр. 12/2017.

2. Гада ас-Самман, "Защото свободата е хляб за поклонника", в: Новото лице на Изтока, изд. на СУ, София 2006, с. 37-57.

3. Тауфик ал-Хаким, Откъс от романа "Птичка от Изтока", в: Непознатия Изток, изд. на СУ,

4. Мухийуддин Ибн ал-Араби, "Касаид", в: Непознатия Изток, изд. СУ, София 2001, с. 26-29.

5. Книги:

6. Мубаракфури, Сафиуррахман, Светли страници от житието на Мухаммад, "Прозрение", София, 2006. 368 стр.

7. Мунеджджид, Мухаммед Салих, Признаци и лечение на слабата вяра, София 2006, изд. „Прозрение – 1424”, 120 с.

Курсове от текущия семестър: