Електронен каталог

ас. д-р Дафинка Сидова

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 16:00-18:00 202 II Корпус
Сряда 12:30-14:30 202 II Корпус

Професионална автобиография:


Дафинка Василева Сидова е асистент към департамент "Национална и международна сигурност". Завършва „Публична администрация“ в НБУ през 2011 г. Придобива ОКС „бакалавър“ с отлично защитена бакалавърска теза на тема „Трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2000-2010 г.“.

През 2014 г. придобива ОКС „магистър по европейско управление“, след като защитава отново с отличие магистърска теза на тема: „Европейското териториално сътрудничество като инструмент на политиката за сближаване на Европейския съюз (2007-2013 г.)”.

Същата година печели конкурс за редовен докторант със стипендия към департамент „Национална и международна сигурност“.

Дафинка Сидова изследва състоянието на аспектите на „широката сигурност“ и положителното влияние на ТГС върху тях, в конкретиката на държавите от Северна Африка и Близкия изток.

В допълнение, изучава и анализира основни проблеми от криминологичната и криминалистичната науки, от области като гражданско-военни отношения, международно хуманитарно право, дипломатическо и консулско право, човешката сигурност, опазването на културно-историческото наследство и др.

ПРОЕКТИ

Участие в изследователски проект „Изследване и развитие на плановете, процедурите и мерките за физическата сигурност на персонала и студентите от Нов български университет“ към Централен фонд „Развитие на материалната база“ – участие при събирането и обработването на данните от изследването. Краен продукт: План за защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт в Нов български университет - януари-май 2016

ЧЛЕНСТВА

Член на Студентския съвет на НБУ за мандата 2009-2010 г.

Член на Академичния съвет на НБУ в периода 2010-2011 г.·

Член на Програмния съвет на ДНМС от 01.10.2017 г.

СЕРТИФИКАТИ

3-месечен стаж в Столична община - Район „Овча купел“

2-седмичен стаж в администрацията на Омбудсмана на РБ


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

1. Сидова, Д. „Инструменти за усъвършенстване на средиземноморското трансгранично сътрудничество и неговаата ефективност по отношение на „широката сигурност““. В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 г., Т.5, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2017, ISSN 1314-1937, стр. 197-207.

2. Сидова, Д. „Приложение на сценарийното планиране пр изследване на средиземноморското трансгранично сътрудничество и неговата ефективност спрямо „широката сигурност“. Дойков. Ненко (съст. и науч. ред). Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност. Сборник с научни доклади от Международна научна конференция, 16 март 2018 г., София, Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-09-6, стр. 402-414.

3. Сидова, Д. „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОТО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО КАТО МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРНОМОРСКОТО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион: Сборник научни трудове, С., Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия-4.0“, 2017, ISBN 978-619-7383-07-2, стр. 395-405

4. Сидова, Д. „STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDITERRANEAN CROSS-BORDER COOPERATION AS AN INSTRUMENT FOR INCREASING THE "WIDER" SECURITY“. В Radulov, Nikolay et al. (Int. Ed. Board). International Scientific Journal “Security & Future”, Year 1, Issue 2, Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria 2017, ISSN 2535-0668 (Print), ISSN 2535-082X (Online), pp 50-53

5. Сидова, Д. „ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН“. В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2017 г., Т.4, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2017, ISSN 1314-1937, стр. 88-98. Същата е публикувана и в Tokarev, Alexander et al. (Int. Ed. Board). Technics. Technologies. Education. Safety’17. Military Sciences and National Security. Proceedings, 31.05-3.06.2017 Veliko Tarnovo, Vol. 1, Year 1, Issue 1 (1), Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria 2017, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), pp 23-27

6.Сидова, Д. „ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН“. В Сборник доклади от годишната научна конференция „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г.С. Раковски“, 18-19 май 2017 г., Първа част, С., Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2017, стр. 184-189

7. Сидова, Д. „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН В КОНТЕКСТА НА ПРЕРАЗГЛЕДАНАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА НА СЪСЕДСТВО“. В Дойков, Н. (науч. ред.). Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз: Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса, 19 май 2016 г. Наука, образование, сигурност : Т. 4., С., НБУ, 2017, ISBN 978-954-535-953-8, стр. 112-121

8. Сидова, Д. „РОЛЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН“. Младите хора и сигурността: Сборник с есета на участници в Младежки дискусионен форум, 30 ноември 2016 г., Първо издание, С., Авангард Прима, 2017, ISBN 978-619-160-767-9, стр. 65-71

9. СИДОВА, Дафинка. Методика за изследване на трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на сигурността. В Коларов, Т. (състав. и науч. ред.). Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност: Сборник с материали от международна конференция, 2-3 юни 2015 г. Наука, образование, сигурност : Т. 3., С., НБУ, 2016, ISBN 9789545359071, стр. 133-144

10. Сидова, Д. “Ползи за екологичната сигурност от трансграничното сътрудничество” [Онлайн ресурс], Софийски форум за сигурност, София, 2015, http://www.sofiaforum.bg/imgpool/file1420138969.pdf

Курсове от текущия семестър: