Електронен каталог

доц. д-р Мария Стамболиева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Антропология
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


П


Публикации:


По-важни ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Мария Стамболиева

Книги:

TO BE and СЪМ in the Structure of English and Bulgarian - докторска дисертация, СУ “Св. Климент Охридски” 1987.

Три етапа в развитието на трансформационната граматика. /в съавторство с П. Дошков/.Благоевград 1991.

Building Up Aspect (A Study of Aspect and Related Categories in Bulgarian, with Parallels in English and French). Contemporary Studies in Descriptive Linguistics, vol.6, Graeme Davis & Karl A. Bernhardt (eds.) Peter Lang, Oxford, 2008 (243 с.)

Компютърна лингвистика: проблеми и перспективи.кн. 1 (М. Стамболиева -- съставител и редактор). АНАБЕЛА. София, 2012.ISSN 1314-6823.

Студии:

"English Impersonal Sentences of the IT IS Y and THERE IS X types and their Bulgarian equivalents". Годишник на СУ, ФКНФ. СУ, София,1988 , т.78 г. 1984, стр.. 117-159.

"Компютър и естествен език" (студия в съавторство). Координационен център за информатика и изчислителна техника, БАН 1987.

“Френското Imparfait и българските му съответствия”. Сб. “Когнитивна граматика на българския и френския език”, Издателство на БАН, 2004.

„Компютърна лингвистика“.В Сб. “Компютърна лингвистика: проблеми и перспективи”. (ред. М. Стамболиева). АНАБЕЛА. София, 2012.ISSN 1314-6823, с. 9-36.

„Лексиконът в лингвистичното описание“. В Сб. Компютърна лингвистика: проблеми и перспективи. (ред. М. Стамболиева). АНАБЕЛА. София, 2012.ISSN 1314-6823, с. 68-107.

"The Symbol S in Linguistic Description". Годишник на Департамент „Чужди езици и литератури“, НБУ (25 с., под печат)

"Bulgarian -- A Language Sui Generis". Годишник на Департамент „Чужди езици и литератури“, НБУ 2011 (33 c.)

Статии:

"За някои безлични конструкции в българския и английския език." Сп. Съпоставително езикознание кн. 1, Издателство на СУ "Св. Климент Охридски"София 1985 г.

"M. van Acker. MUST and HAVE TO - A Dynamic Perspective”. Antwerp papers in linguistics 1981 No. 22. Сп. Съпоставително езикознание Х/1985 кн. 5. Издателство на СУ "Св. Климент Охридски". София 1985 (рецензия)

"За един модел на българско-английска асиметрия". Сп. Съпоставително езикознание ХII 1987 кн. 4, 17-22. Издателство на СУ "Св. Климент Охридски", София 1987.

"Към характеристиката на глагола-връзка". Сп. Български език XXXVIII 1988, кн.5, 398-402. Издателство на БАН, София 1988.

"За опозицията моноцентричност-бицентричност и английско-българските междуезикови трансформации TO BE- ИМАМ и TO HAVE-СЪМ". Сп. Съпоставително езикознание XIII кн. 3, София 1988.

"On Some Models of English-Bulgarian Asymmetry". В: Доклади от 4-я международен симпозиум "Методология на математическото моделиране", Варна 1988 . Издателство на БАН, 1988, стр. 122-124.

"On the Semantics of Empty Verbs". European Journal of Semiotic Studies 2, 1989.

"Английски безлични изречения от типа IT IS Y и THERE IS X и българските им съответствия" Втори международен конгрес по българистика том 23. Издателство на БАН, София 1989, с. 213-224.

"Notes on Aspect in English and Bulgarian". Proceedings of the 7th Amsterdam Colloquium, December 1989. Part 2. Martin Stockhof and Leen Torenvliet, eds. ITLI. Institute for Language, Logic and Information, University of Amsterdam, с. 495-508.

"Аналитични глаголни форми, маркирани за продължителност и времева отнесеност в английския и българския език". Сп. Филология том 23. Издателство на СУ "Кл. Охридски", София. 1990

"Towards a Flexible Functional Grammar for Bulgarian" (в съавторство с Г. Гаргов) Доклади от 5ия международен симпозиум "Методология на математическото моделиране", Варна, юни 1990. Издателство на БАН, София, 1990.

“Time Adjuncts and the Compositionality of Aspect" (в съовтарство с Р. Петрова, Франция) Доклади от Първия международен интердисциплинарен симпозиум по логика и приложения, Дружба 1990. Издателство на БАН, София, 1990.

"On the Formalization of Some Aspectual Distinctions". Доклади от Втория международен интердисциплинарен симпозиум по логика и приложения, Дружба 1990. Издателство на БАН, София, 1992, с. 190-193.

“Models of Action Modes. 6th International Symposium "Methodology of Mathematical Modelling" Proceedings, Union of Bulgarian Scientists, Sofia, 190-192.

"Henk J. Verkuyl. A Theory of Aspectuality. The Interaction Between Temporal and Atemporal Structure. Cambridge University Press, 1993" Сп. Съпоставително езикознание XIX 1994 кн. 6. с.64-69 (рецензия)

"Текстови корпуси в съвременната компютърна лингвистика" (в съавторство с Г.Александрова). Сп. Съпоставително езикознание год. XХ, 1995, кн.1, Издателство на СУ “Св. Климент Охридски”, София, с. 29-35.

"На нивата с компютър". Списание на БАН, София, 1996, бр. 4, с. 53-57.

"Aspectual Build-Up". Papers from the First Conference on Formal Approaches to South Slavic Languages, University of Trondheim Working Papers in Linguistics 28, 1996, с. 269-291.

"A Linguist's Workbench". Papers from the First Conference on Formal Approaches to South Slavic Languages, University of Trondheim Working Papers in Linguistics 28, 1996, с. 293-301.

"Функционална суперструктура". Сп. Български език. Издателство на БАН, 1996, кн. 2, с. 20-28.

"The Republic In a Linguist's Woorkbench". Aieeaa, ecianai ia ?aaioiaoa eiioa?aioey ia naeoeyoa JOINT RESEARCH eui ia?aoia?iaiey i?iaeo TELRI Workshop, 1997.

"Context in Translation". Proceedings of the Third European Seminar "Translation Equivalence". Montecatini Terme, Italy, October 16-18 1997. The TELRI Association. Institut fur deutsche Sprache, Mannheim & The Tuscan Word Centre, 1998, pp. 197-204.

“Проблеми на комуникацията в един многоезичен свят”. Доклад, изнесен по време на официалното откриване на Европейската година на езиците-2001, СУ. Публикуван на страницата на МОН за Европейската година на езиците.

“Проблеми на лингвистичното обезпечаване на информационното общество”. Списание на БАН, кн. 2, София 2001 г. с. 17-20

“Аспект и квантификация”. Конференция на Департамента по чуждоезиково обучение, СУ, ноември 2001 г. Публикация на CD-ROM.

“Българският език и българската азбука в контекста на европейската езикова политика”. В-к Демокрация, Седмично приложение за европейска и евроатлантическа интеграция, 65, с. 20, 20 юни 2001.

“Общуването в многоезична Европа – проблеми и перспективи”. В-к Демокрация, Седмично приложение за европейска и евроатлантическа интеграция, 86, с. 13, 14 ноември 2001.

“Красимир Кабакчиев. Aspect in English. A “Common-Sense” View of the Interplay between Verbal and Nominal Referents”. Kluwer Academic Publishers, 2000. Сп. “Български език”, София, 2002 (рецензия).

“The French Imparfait and its Bulgarian Equivalents”. Etudes cognitives 5. Semantique des categories de l’aspect et du temps. Academie des sciences de Pologne – Institut de slavistique. Varsovie 2003, pp 123-133.

‘Парламентарна реч’.. Сп. Български език №. 2, 2003.

“Електронните архиви в езиковедската работа” Сп. Български език № 3, 2003.

‘An Outline of Bulgarian Phrase Structure’. В: За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2007.с. 90-100.

“Отново за буквите”. Сп. БизнесСекретар, МОМН, брой 3/2007, с. 2-5.

“Корпусната лингвистика в помощ на бързописа: 100 години по-късно”. Сп. БизнесСекретар, МОМН, бр. 4/2007 /брой, посветен на честването на 100 години от създаването на стандартната българска клавиатура/, 13-16.

„Information Entry in the Context of Gloibalisation and EU Enlargement“. BSBS Annual Conference “Discourses of Globalization” Sofia, November 7-9 2008 (Доклад)

„The Scope of Subcategorisation in Bulgarian and English“. 44-и лингвистичен колоквиум, НБУ, София, септември 2009. Доклад.

"Начин на действие и вид". В: Език, литературе, многоезичие. Доклади пред първата национална междууниверситетскаконференция, май 2009 г. Съставители: Св. Димитрова, Ст. Мичев, Р. Велчев. Нов Български университет, 2001, с. 163-9.

„Нов поглед към нивата на лингвистичен анализ“. Годишник на Департамент “Чужди езици и литератури” 2011,(под печат)

„Работно място за обработка на електронни документи и извличане на езикова информация”. Семинар „Е-архиви за е-наука”, НБУ и БАН, 24. 10. 2012 г.

"NBU Language Resources”. Работна среща „Езиковите корпуси в България – разнообразие и приложения”. СУ „Св. Климент Охридски”., 21 май 2011 г.

“Parallel Corpora in Aspectual Studies of Non-Aspect Languages” Proceedings of the International Workshop “Annotation and Exploitation of Parallel Corpora”, RANLP 2011 (39-42)

“Teaching Computer and Translation at New Bulgarian University”. Littera et Lingua. ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски”, юли 2012 г.

"За славянското и неславянското в българския език". Юбилеен сборник в чест на 15-та годишнина на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа (13 с.), под печат.

Учебници и помагала:

LADYBIRD 1. Pupil's Book. Система за ранно чуждоезиково обучение, предназначена за деца с роден език български. Първа степен. Учебник.София 1999, ИК "Светлоструй", 95 с. /в съавторство/

LADYBIRD 1. Teacher's Book.Pupil's Book. Система за ранно чуждоезиково обучение, предназначена за деца с роден език български. Първа степен. Книга за учителя. .София 1999, ИК "Светлоструй", 102 с. /в съавторство/

LADYBIRD 1. Workbook.Pupil's Book. Система за ранно чуждоезиково обучение, предназначена за деца с роден език български. Първа степен. Работна тетрадка..София 1999, ИК "Светлоструй", 63 с.

“Учебен английско-български речник”. - В: LADYBIRD 1. Stories, Poems, Songs and Words. Pupil's Book. Система за ранно чуждоезиково обучение, предназначена за деца с роден език български. Първа степен. София 1999, ИК "Светлоструй" 26-40.

LADYBIRD 2. Pupil’s Book. Светлоструй, София, 2000 /80 с./ /в съавторство/

LADYBIRD 2. Workbook. Светлоструй, София, 2000 г. /80 с./ /в съавторство/

LADYBIRD 2. Teacher’s book . Светлоструй , София, 2000 г. 148 с. /в съавторство/

LADYBIRD 2. Учебен речник /60 с./. В: Maria Stambolieva, Rossitsa Tzvetanova. Ladybird. Stories, Poems, Songs and Words.

LADYBIRD 3. Pupil’s Book. Светлоструй, София 2001. /в съавторство/

LADYBIRD 3. Workbook. Светлоструй, София 2001. /в съвторство/

LADYBIRD 3. Teacher’s Book. Светлоструй, София 2001. /в съавторство/

Курсове от текущия семестър: