Електронен каталог

проф. д-р Даниела Пиларска

проф. д-р Даниела Пиларска
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Природни науки
Телефон:
Приемно време:
Вторник 13:00-16:00 310Б Iк. I Корпус
Сряда 14:30-15:30 310Б Iк. I Корпус

Професионална автобиография:


1. Име Даниела Пиларска

2. Дата на раждане 07.01.1957

3. Националност Българска

4. Граждански статус Омъжена

5. e-mail: dpilarska@yahoo.com

6. Образование - висше 1975- 1980

Софийски университет Кл.Охридски специалност Биология

7. Специализации и стипендии 1995, 1999, 2001-2002,

2003,2004,2005, 2010, 2013, 2018

Държавен унверситет на Айова, САЩ; Университет на Илинойс, САЩ; Институт за горска ентомология,патология и опазване на горите, Виена, Австрия;

Университет по приложни науки, Еберсвалде, Германия

Стипендии: Кохран (Федерално министерство на САЩ), Юнеско, Фулбрайт, DAAD, DFG.

8. Професионална кариера

1980-1983 Биолог в Института по зоология при БАН

1983 - 1987 Докторант в Карлов университет, Прага, Чехия

1988 - 2001 Н. сътрудник в Института по зоология при БАН

от 2002 Ст.н.с.II степен по зоология

от 2010 Доцент по зоология в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

от 2012 Професор по зоология в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

от 2015 Професор в НБУ

9. Научни интереси и постижения

Научната й дейност е в областта на протозоологията и биологичен контрол на вредни насекоми. Изучава, биологията, разпрострaнението и патогенността на едноклетъчни паразити, микроспоридии и гъбни паразити на насекоми. Съвместно с колеги от България, САЩ, Германия, Австрия, Чехия, Словакия публикува нови данни за биологията и разпространението на 42 вида едноклетъчни паразити, гъби, микроспоридии и нематоди паразитиращи във вредни насекоми,

Резултатите от научната й дейност са публикувани в над 90 научни трудa, от които 60 са в международни научни списания. Научните й публикации и постижения са цитирани над 230 пъти, от които повечето в чуждестранни издания. Участвала е в 58 научни форума (43 международни и 15 национални) и е ръководила 7 международни и 5 национални проекта.

10. Езикови умения Езици Четимо Говоримо Писмено

руски 2 2 3

чешки 1 2 2

английски 1 1 2

френски 1 2 2

немски 2 3 3

словашки 2 4 4

1.Свободно; 2.Много добре; 3.Добре на работно ниво; 4.Задоволително; 5.Основно


Публикации:


Списък на публикациите на проф. д-р Даниела Пиларска през последните 6 години (2013-2019)

1.Takov, D., Doychev, D., Linde, A., Draganova, S., Pilarska, D. 2012. Pathogens of bark beetles (Curculionidae: Scolytinae) and other beetles in Bulgaria. Biologia, 67 (5) 966-972, ISSN: 0006-3088.

2.Georgiev, G., Hubenov, Z., Georgieva, M., Mirchev, P., Matova, M., Solter, L., Pilarska, D., Pilarski, P. 2013. Interactions between the introduced fungal pathogen Entomophaga maimaiga and indigenous tachinid parasitoids of gypsy moth Lymantria dispar in Bulgaria. Phytoparasitica, 41, 125-131. ISSN: 0334-2123.

3.Contarini, M., Luciano P., Pilarska D., Pilarski P., Solter L., Huang W.-F., Georgiev G. 2013. Survey of pathogens and parasitoids in late instar Lymantria dispar larval populations in Sardinia, Italy. Bulletin of Insectology, 66, 51-58. ISSN: 1721-8861.

4.Georgiev, G., Tabakovic-Tosic, M., Pilarska, D., Mirchev, P., Georgieva, M., Petkov, P., Pilarski, P. 2012. Distribution of Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) on Balkan Peninsula. International Scientific Conference „Forests in Future-Sustainable Use, Risks and Challenges“, Book of Abstracts, 4-5 October 2012, Belgrade, Republic of Serbia, 619-622.

5.Kereslidze, M., Pilarska, D., Draganova, S., Linde, A. 2013. Preliminary study of a Georgian isolate of Isaria fumosorosea Wize against Lymantria monacha and L. dispar. Proceedings of International Caucasian Forestry Symposium, October 24-26, Artvin, Turkey, 472-476.

6.Pilarska D., Todorov M., Pilarski P., Djorova V. Solter L., Georgiev G. 2013. Bioassays for detection of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga (Entomophtorales: Entomophtoraceae) in soil from different sites in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 65: 173-177. ISSN: 0324-0770.

7.Draganova, S., Takov, D., Pilarska, D., Doychev, D., Mirchev, P., Georgiev, G. 2013. Fungal entomopathogens on some lepidopteran forest pests in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 65, 179-186. ISSN: 0324-0770.

8.Georgieva M., Georgiev G., Pilarska D., Pilarski P., Mirchev P., Papazova-Anakieva I., Naceski S., Vafeidis P., Matova M. 2013. First record of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Lymantria dispar populations in Greece and the Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Sumarski list, 5-6, 307-311. ISSN: 0373-1332.

9.Georgiev G., Mirchev P., Rossnev B., Petkov P., Georgieva M., Pilarska D., Golemansky V., Pilarski P., Hubenov Z. 2013. Potential of Entomophaga maimaiga for supressing Lymantria dispar outbreaks in Bulgaria. Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 66, 1025-1932. ISSN: 1310-1331.

10.Nedelchev, S., Pilarska, D., Takov, D., Golemansky, V. 2013. Protozoan and Nematode Parasites of the American Coakroach Periplaneta americana (L.) from Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 65, 403-408. ISSN: 0324-0770.

11.Hrasovec, B., Pernek, M., Lukic, I., Diminic, D., Franjevic, M., Hajek, A., Linde, A., Pilarska, D. 2013. First record of the pathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper (Entomophtorales: Entomophtoraceae) within an outbreak populations of Lymantria dispar (Lepidoptera: Erebidae) in Croatia. Periodicum Biologorum, 115, 379-384. ISSN 0031-5362.

12.Mirchev, P., Linde, A., Pilarska, D., Pilarski, P., Georgieva, M., Georgiev, G. 2013. Impact of Entomophaga maimaiga on gypsy moth populations in Bulgaria. IOBC – WPRS Bulletin, 9, 359-363. ISBN: 978-92-9067-273-9.

13.Georgieva M., Takov D., Georgiev G., Pilarska D., Pilarski P., Mirchev P., Humber R., 2014. Studies on non-target phyllophagous insects in oak forests as potential hosts of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 66, 115-120. ISSN: 0324-0770

14.Zubrik M., M. Barta, D. Pilarska, D. Goertz, M. Uradnik, J. Galko, J. Vakula, A. Gubka, S. Rell, A. Kunca. 2014. First record of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Slovakia. Biocontrol Science and Technology, 24, 710-714. ISSN: 0958-3157

15.Kereselidze, M., Draganova, S., Pilarska, D., Linde, A. 2014. Susceptibility of Lymantria monacha and L. dispar to the entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea Wize. Sumarski list, 3-4, 185-191. ISSN: 0373-1332.

16.Грозева, С., Тричкова, Т., Любомиров, Т., Огнянова, Н., Пиларска, Д., Иванов, Д., Симов, Н., Часовникаровa, Ц. 2014. Климатичните промени и влиянието им върху биологичното разнообразие и екосистемите. Сборник доклади на конференция на Български ловно рибарски съюз „Законодателство и научни изследвания в Европа и България”, Елин Пелин, 1.03.2013 г., 13-36. ISBN 978-954-380-312-5

17.Contarini, M., Luciano, P., Pilarska, D., 2014. Preliminary investigations to possible introduction of Entomophaga maimaiga in Sardinia. IOBC-WPRS Bulletin, 101, 227-233. ISBN: 978-92-9067-273-9.

18.Todorov, M., Pilarska, D., Georgiev, B. 2014. 80th Anniversary of Professor Vassil Golemansky. Acta zoologica bulgarica, 66, 141-144.

19.Pilarska, D., Radek, R., Huang, W.F., Takov, D.I., Linde, A., Solter, A. 2015 Review of the genus Endoreticulatus (Microsporidia, Encephalitozoonidae) with description of a new species isolated from the grasshopper Poecilimon thoracicus (Tettigoniidae) and transfer of Microsporidium itiiti Malone to the genus. Journal of Invertebrate Pathology, 124, 23-30. ISSN: 0022-2011.

20.Milotic, M., Mujezinovic, O, Trestic, M., Pilarska, D., Diminic, D. 2015. First record of gypsy moth entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper in Bosnia and Herzegovina. Sumarski list, 1-2, 59-67.

21.Pilarska, D., Hajek, A., Keena, M., Linde, A., Kereselidze, M., Georgiev, G., Georgieva, M., Mirchev, P., Takov, D., Draganova, S. 2016. Susceptibility of nun moth, Lymantria monacha, larvae to the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga under laboratory versus field condition. Acta zoologica bulgarica, 68, 117-126.

22.Contarini M., Ruiu L., Pilarska D., Luciano P. 2016. Different susceptibility of indigenous populations of Lymantria dispar to the exotic entomopathogen Entomophaga maimaiga. Journal of Applied Entomology, 140 (4), 317-321.

23.Zubrik, M., Hajek, A., Pilarska, D., Spilda, I., Georgiev, G., Hrasovec, B., Hirka, A., Goertz, D., Hoch, G., Barta, M., Saniga, M., Kunca, A., Nikolov, C., Vakula, J., Galko, J., Pilarski, P. and Csoka, G. 2016. The potential for Entomophaga maimaiga to regulate gypsy moth Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) in Europe. Journal of Applied Entomology. 140 (8), 565–579.

24.Contarini, M., Ruiu, L., Pilarska, D., Luciano, P. 2015. Potential impact of Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper (Entomophtorales, Entomophtoraceae) on the Lepidopteran fauna inhabiting cork forests in Sardinia (Italy), Redia, 98, 93-97.

25.Teofilova, T., Mecheva, S., Pilarska, D. 2016. The lower valley of the Tundzha river and the adjacent protected areas and zones – conservation significance in terms of the invertebrate fauna. Ann.Univ.Sofia, 101 (4), 71-84.

26.Pilarska, D., Georgiev, G., Golemansky, V., Pilarski, P., Mirchev, P., Georgieva, M., Tabakovic-Tosic, M., Todorov, M., Takov, D., Pernek, M., Hrasovec, B., Milotoc, M., Dautabasic, M., Mujezinovic, O., Naceski, S., Anakieva_Papazova, I., Matova, M., Vafeidis, P. 2016. Entomophaga maimaiga (Entomophtorales, Entomophtoraceae) in Balkan peninsula – an overview. Silva Balcanica, 17 (1), 31-40.

27.Pilarska, D., Takov, D., Solter, L. 2017. Current state of microsporidia research in Bulgaria. Seminar of Ecology, 2016 with International participation, 21-22.04.2016, Sofia. Proceedings, 15-18.

28. Vladova, D., Takov, D., Pilarska, D. 2017. New data about prevalence of Endoreticulatus poecilimonae (Microsporidia: Encephalitozoonidae) in the grasshopper Poecilimon thoracicus (Orthoptera: Tettigonida). Annuaire de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Biologie 102 (4), 28-32.

29.Pilarska D., Takov D., Hylis M., Radek R., Fiala, I., Solter L., Linde A. 2017. Natural occurrence of microsporidia infecting Lepidoptera in Bulgaria. Acta Parasitologica, 62(4), 853-858.

30.Draganova, S., Doychev, D., Pilarska, D., Takov, D. 2017. Bioassays with Entomopathogenic Fungi Against some Xylophagous Insects in Bulgaria - Laboratory and Field Experiments. Acta Zoologica Bulgarica, 69 (3), 411-419.

31.Zúbrik, M., Špilda, I. , Pilarska, D. , Hajek, A.E., Takov, D., Nikolov, C., Kunca, A., J.Pajtík, J., Lukášová, K., Holusa, J. Distribution of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) at the northern edge of its range in Europe. Annals of Applied Biology. IF = 2.04 https://doi.org/10.1111/aab.12431

32. Zúbrik, M., Pilarska, D., Kulfan, Barta, M., J., Hajek, A., Bittner, T., Zach, P., Takov, D., Kunca, A., Rell, S., Hirka, A., Csoka, G. Host specificity of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Central and Southeastern European oak forests – a field study. Journal of Invertebrate Pathology, 155, 52-54. IF = 2.37 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201118300557?via%3Dihub

33. Takov, D. , Doychev, D., Pilarska, D., Draganova, S., Linde, A. Natural occurrence of pathogens and nematodes in beetles from Curculionidae and Attelabidae in Bulgaria. Biologia (Bratislava) (submitted), IF = 0,24

Курсове от текущия семестър: