Електронен каталог

гл. ас. д-р Росица Гичева

гл. ас. д-р Росица Гичева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Изкуствознание и история на културата
Телефон:
02 8110122
Приемно време:
Понеделник 16:30-18:00 104 I Корпус
Сряда 14:30-18:00 104 I Корпус
Петък 13:30-14:30 104 I Корпус

Професионална автобиография:


CURRICULUM VITAE

Име: Росица Атанасова Гичева-Меймари

.

Длъжност: главен асистент в Нов български университет, София.

.

Образование:

1981-86 - Английска езикова гимназия, гр. Русе.

1986-91 – Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Специализация “Стара, средновековна история и тракология”. Дипломиране към “Института за палеобалкански проучвания, стара история и тракология”, с тема “Езически реликти в каноните на VІ Вселенски църковен събор. Брумалии.”

1993-95 Завършва семестриално магистърска програма “Антична религия и култура на Югоизточна Европа” към Нов български университет.

2010-2012 Докторантура в департамент “История на културата”,НБУ, в направление “Теория на изкуствата” с тема “Дионис Бромиос: обреди и вярвания”.

2012 - Докторска степен в направление “Теория наизкуствата”.

2013-2015 - завършва семестриално магистърска програма по логопедия ("Рехабилитация при езикова и речева патология") в Нов български университет

.

Професия:

1991-1993 Учител в прогимназиална и гимназиална степен в средни училища в София.

1993-95 Координатор на програми и съавтор на бакалавърска програма “Изкуствознание” в Департамент “Общество и култура на Средиземноморието”към Нов Български университет.

1995 – 2001 Секретар, директор на програми в Департамент “История на културата” при Нов български университет. Консултира създаването на програмите: “История на културата”, “ Етнология на българите”, Периферни култури”, Православна култура”, “Средновековна култура”, Изкуствознание”, “Тоталитарно изкуство” и др.

1995-1999 Хоноруван асистент в Нов български университет, София.

1999- 2012 Редовен асистент в Нов български университет, София.

2013 - до сега, главен асистент в НБУ.

2005-2012 Директор на Бакалавърска програма "Култура и изкуство" ФБО в НБУ.

2012 - до сега - Програмен директор на "Общообразователни курсове за знания" към ФБО.

.

Преподаване:

1991-94 История, английски език и история на английски език в средни училища в София.

1995 – до сега Университетски курсове - “История и култура на древността”, “История и идеология на древността”, История и култура на траките”, “Тракийска култура”,"Тракийско изкуство", “Основни понятия на религията в древността”, “Дионисова обредност”, “Изобразителният език на мита”,“Антично изкуство и култура – маг. семинар”, “Варварският тип култура”, “Културни взаимодействия в древността”, “Антична религия”, “Тракийска митология”, “Тракия в контекста на древните култури”, “Древно изкуство и идеология”, "Празник и празничност", "Невропсихология на изкуството", "Изкуство и арттерапия", "Изкуството: психика и творчество" и др.

.

Изследователски интереси: антична религия и изкуство, антично наследство в балканската традиционна култура, изкуство и невропсихология, арт-терапия

.

Специализации: 1995 Френска археологическа школа в Атина.

.

Езици: английски, новогръцки, старогръцки, руски.


Публикации:


Gicheva, R. 1997 - Sabazios, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), vol. VIII, Artemis Verlag Zurich und Dusseldorf, 1997.

Гичева, Р. 1997 - “Змеевата сватба” в апликациите от Летница, Проблеми на изкуството, 1977, бр. 3/4., с. 59-65.

Гичева, Р. 1999 - Кръстосаните колани в изкуството на Magna Graecia и тракийската мито-ритуална традиция, сп. Проблеми на изкуството, 1999/4, с. 44-52.

Гичева, Р. 2001 - Яйцето в дионисовите мистерии и лазарските обреди. В: МИФ-7: Сборник в чест на акад. Дмитрий Раевский, Департамент “История на културата”, НБУ, София, 2001, с. 526-551.

Gicheva, R. 2002 - Dionysos Bromios. The Rite. In: Proceedings of the 8th International Congress of Thracology. Sofia–Yambol 25-29 September 2000. International Foundation Europa Antiqua & Institute of Thracology. Sofia, 2002, vol. II, 927-940.

2002 Гичева, Р., К. Рабаджиев, съставители, ?????. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. Studia in honorem Prof. Ivani Marazov. ИК “Анубис”, София, 2002.

2002 – Учебник по история за 7 клас. В съавторство с М. Димова и Д. Ботева-Боянова. Изд. “Просвета”. Авторски с.:46.

2004 – Книга за учителя към Учебник по история за 7 клас. В съавторство с М. Димова и Д. Ботева-Боянова. Изд. “Просвета”. Авторски с.: 150.

Гичева-Меймари, Р. 2007 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І. Обредът. В: МИФ 12, сборник на деп. История на културата в НБУ, София 2007, с. 153-186.

Гичева-Меймари, Р. 2007 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част ІІ. Името. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2007, кн. 1, с. 36-51.

Гичева-Меймари, Р. 2008 - Баклата в древните мистерии и Балканската традиционна култура. В: Докторантски четения на Департамент „История на културата”, НБУ, София, 2008, с. 85-103.

Гичева-Меймари, Р. 2008 – Кръстосани на гърдите ленти в религиозните практики и вярвания на Античността и Византия. В: Изкуствоведски четения, Институт за изкуствознание, БАН, София, 2008, с. 345-352, ил. c.15-16.

Гичева-Меймари, Р. 2008 – Богини и свещени растения в гробницата от Свещари. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2008, кн. 2, с. 3-10.

Gicheva, R., I. Meimaris. Perperek, Hyperpyrakion, Perperakion. In: Thracia XVIII In memoriam Alexandri Fol, Center of Thracology, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2009, p. 369-384.

Гичева-Меймари, Р. 2009 - Любов и обезсмъртяване в изстъпленията на дионисовите празници. Платон, „Федър” и Еврипид, „Вакханки”. Във: Форум на професор Богдан Богданов, публикувано на 1ноември 2009 г. - http://www.bogdanbogdanov.net/forum_bg.php?page=discussion_show&discID=17

Гичева-Меймари, Р. 2010 – Керноси-венци в мистериите на самотракийските богове и кабирите. В: Рабаджиев, К., Х. Попов, In Memoriam Dimitri P. Dimirov (forthcoming)

Гичева-Меймари, Р. 2009 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І.2. Обредни действия, храна, забрани, роли. В: Българска етнология, 2009; №3, с. 46-66.

Gicheva-Meimari, R. 2011 – Crossbands on the Chest: Religious Realia in Ancient and Byzantine Thrace. Papers of the 4th International Symposium on Thracian Studies. Byzantine Thrace: Evidence and Remains, Komotini, 2007. IN: Byzantinische Forschungen.

Гичева-Меймари, Р. 2012 – Обредите на Бромиос според епиграфски сведения. В: Попов, Д. (ред.) In Memoriam Ivani Venedikov. Center of Thracology, Bulgarian Academy of Science.

Гичева-Меймари, Р. 2013 – Халюциногенното растение блян (Hyoscyamus) в иудейската традиция. В: Попова, Е. (ред.) Сборник в чест на 80 годишнината на проф. протопр. Николай Шиваров, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010. (под печат)

Гичева-Меймари, Р. 2013 – Отвъдна реалност и психоактивни субстанции в разкази на Омировата „Одисея”. В: Конференция в чест на 70 годишнината на проф. Богдан Богданов. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2011. (под печат)

Gicheva-Meimari, R. 2013 - Ritual Use of Psychoactive Substances in Ancient Thrace. In: Proceedings of the 11th International Congress of Thracology. Istanbul 08-12 November 2010. University of Istanbul. (forthcoming)

Курсове от текущия семестър: