Счетоводство и одитинг

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на счетоводството и одитинга. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в уПрограмата предлага подготовка на студентите в областта на счетоводството и одитинга. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението през първата година се организира в специализирани курсове в областта на счетоводството на предприятието, управленското счетоводство, данъчното облагане, финансовия контрол и одиторските стандарти, международните счетоводни стандарти, управлението на риска и вътрешния контрол, анализа на финансовите отчети, консолидираните финансови отчети и др. Предвидени са и извън аудиторни учебни форми, в т.ч. самостоятелни работи, проекти и семинари.

През втората година обучението в програмата е профилирано в две специализации:

- Специализация Счетоводство, включваща курсове по данъчно счетоводство, информационни системи и технологии, счетоводство на банките, счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества, счетоводство на предприятията с нестопанска цел, счетоводство в аграрния сектор и осигурителни схеми;

- Сперицализация Одитинг, включваща курсове по данъчен и осигурителен контрол, одит в публичния сектор, одит и оценка на проекти, банков одит, социален одит, митнически контрол и системи за управленски контрол.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

ър".

прочети още
Счетоводство и одитинг
 • проф. д-р Атанас Льондев MBAM476 Митнически контрол
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM589 Осигурителни схеми
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM065 Финансови институции MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции MBAM472 Данъчен и осигурителен контрол
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM002 Количествени методи в икономиката
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика
 • доц. Тодор Коларов, д.н. MBAM430 Търговско право MBAM494 Самостоятелна работа: Търговско право
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM066 Корпоративен мениджмънт MBAM073 Самостоятелна работа: Корпоративен мениджмънт
 • доц. д-р Ивелина Жечева-Радева MBAM475 Одит и оценка на проекти
 • доц. д-р Ирена Николова MBAM060 Глобални финанси MBAM067 Самостоятелна работа: Глобални финанси
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM030 Самостоятелна работа: Банково дело MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси MBAM065 Финансови институции MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции MBAM473 Банков контрол
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM426 Консолидиран финансов отчет MBAM429 Стаж: Счетоводство MBAM448 Управленско счетоводство MBAM490 Самостоятелна работа: Управленско счетоводство MBAM584 Самостоятелна работа: Консолидиран финансов отчет
 • гл. ас. д-р Емил Калчев MBAM425 Данъчно облагане MBAM457 Семинар: Данъчно облагане MBAM462 Данъчно планиране MBAM932 Самостоятелна работа: Данъчно планиране
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM473 Банков контрол
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян MBAM933 Самостоятелна работа: Информационни системи и технологии
 • гл. ас. д-р Пламен Илиев MBAM063 Теория на контрола MBAM070 Самостоятелна работа: Теория на контрола MBAM417 Финансов контрол и одиторски стандарти MBAM421 Семинар: Финансов контрол и одиторски стандарти MBAM470 Одит в публичния сектор MBAM493 Стаж: Одитинг MBAM581 Данъчно счетоводство
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MBAM062 Четене на финансов отчет MBAM069 Самостоятелна работа: Четене на финансов отчет MBAM398 Анализ на финансови отчети MBAM583 Семинар: Анализ на финансови отчети
 • гл. ас. д-р Цветелина Маринова MBAM061 Световна икономика MBAM068 Самостоятелна работа: Световна икономика
 • д-р Димитър Матев MBAM474 Социален одит
 • д-р Мариета Станчева MBAM420 Самостоятилна работа: Международни счетоводни стандарти MBAM426 Консолидиран финансов отчет MBAM429 Стаж: Счетоводство MBAM437 Международни счетоводни стандарти MBAM493 Стаж: Одитинг MBAM584 Самостоятелна работа: Консолидиран финансов отчет MBAM586 Счетоводство на предприятие с нестопанска цел MBAM934 Анализ на процесите и реинженеринг
 • д-р Надежда Петрова MBAM471 Системи за управленски контрол
 • Аксения Добазова MBAM631 Счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества
 • Александър Свраков MBAM425 Данъчно облагане MBAM462 Данъчно планиране MBAM932 Самостоятелна работа: Данъчно планиране
 • Ива Андреева MBAM416 Счетоводство на предприятието MBAM419 Самостоятелна работа: Счетоводство на предприятието MBAM585 Счетоводство на банките
 • Ива Тодорова MBAM064 Национални счетоводни стандарти MBAM071 Самостоятелна работа: Национални счетоводни стандарти MBAM463 Счетоводство в аграрния сектор
 • Иван Нейков MBAM441 Трудово и осигурително право MBAM467 Самостоятелна работа: Трудово и осигурително право
 • Искра Петрова MBAM418 Специализиран английски език MBAM422 Самостоятелна работа: Специализиран английски език
 • Карина Симова MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство