Информатика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Математически анализ, Статистика, Електроника; практически курсове като - Програмиране и Лабораторни упражнения по програмиране, Програмиране с Java и Лабораторни упражнения по Java, Операционни системи, Компютърни архитектури, Компютърни мрежи, Програмиране за напреднали, Обектно-ориентирано програмиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация информатик.

прочети още
 • проф. Иван Ланджев, д.н. CSCB021 Дискретна математика CSCB027 Стаж CSCB707 Шумозащитно кодиране CSCB846 Криптография GENB001B Математика
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004B Електроника
 • проф. д-р Красимир Калинов CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии
 • проф. д-р Красимир Манев CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB029 Алгоритми и програмиране CSCB034 Лабораторни упражнения по алгоритми и програмиране CSCB606 Алгоритми в графи CSCB609 Проект: Алгоритми в графи CSCB706 Паралелно програмиране
 • проф. д-р Марин Маринов CSCB030 Линейна алгебра и геометрия със система за символно смятане CSCB518 Висша математика със средствата на компютърната алгебра, CSCB641 Математически модели със система за символно смятане GENB001B Математика GENB045 Математически анализ
 • доц. д-р Велина Славова CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB105 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB317 Структури от данни CSCB326 Лабораторни занятия по структури от данни CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB817 Обработка на естествен език
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов CSCB651 Основи на мултимедийното представяне
 • доц. д-р Георги Тупаров CSCB011 Моделиране с UML CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB716 Бази от данни и SQL CSCB717 Бази от данни и SQL CSCB734 Информационни системи "клиент - сървър"
 • доц. д-р Деница Топчийска CITB503 Правни и етични аспекти в ИТ
 • доц. д-р Димитър Атанасов CITB430 Програмиране с Perl CSCB631 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти CSCB705 Класификация и разпознаване на образи GENB002B Статистика
 • доц. д-р Димитър Пилев CSCB008 Компютърни архитектури
 • доц. д-р Емил Стоилов CSCB013 Компютърни мрежи
 • доц. д-р Ласко Ласков CSCB705 Класификация и разпознаване на образи
 • доц. д-р Мария Николова CSCB655 Приложение на е-бизнеса
 • доц. д-р Мартин Иванов CITB305 Програмиране с Java CITB406 Лабораторни упражнения по Java CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB516 Проект: Програмиране с Java
 • доц. д-р Николай Киров CSCB300 Програмиране за напреднали
 • доц. д-р Петя Асенова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне CSCB699 Проект по основи на мултимедийното предствавяне GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Светла Бойчева CSCB723 Изкуствен интелект и логическо програмиране
 • доц. д-р Станислав Иванов CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране CSCB209 Обектно-ориентирано програмиране
 • доц. д-р Юлиана Пенева CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB026 Стаж по програмиране CSCB028 Стаж по информационни технологии CSCB405 Бази данни и системи за управление на бази данни CSCB673 Проект: Бази данни CSCB686 Разпределени и обектно-ориентирани бази от данни CSCB695 Проект: Разпределени и обектно-ориентирани БД CSCB732 Софтуерен инженеринг
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова CSCB847 Реализация на софтуерни проекти GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSCB026 Стаж по програмиране CSCB027 Стаж CSCB028 Стаж по информационни технологии
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSCB747 Проектиране и разработка на мултимедийни продукти
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB847 Реализация на софтуерни проекти
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB109 Програмиране CSCB110 Лабораторни занятия по програмиране CSCB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране CSCB209 Обектно-ориентирано програмиране CSCB700 Оптимизация за търсачки в уеб CSCB716 Бази от данни и SQL CSCB717 Бази от данни и SQL
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB631 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти GENB002B Статистика
 • гл. ас. д-р Стоян Боев CSCB021 Дискретна математика CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB026 Стаж по програмиране CSCB027 Стаж CSCB028 Стаж по информационни технологии CSCB035 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CSCB846 Криптография
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004B Електроника
 • гл. ас. д-р Филип Андонов CITB331 Програмиране с Python CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB105 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB326 Лабораторни занятия по структури от данни CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения CSCB817 Обработка на естествен език
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова CITB406 Лабораторни упражнения по Java CSCB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране CSCB509 Интегрирани Java приложения във визуална среда CSCB525 Приложно програмиране с Java CSCB869 Java Web Services
 • гл. ас. Димо Чотров CSCB506 Графично програмиране
 • гл. ас. Росица Голева CSCB007 Операционни системи CSCB411 Операционни системи (Linux)
 • ас. д-р Делян Керемедчиев CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CSCB688 Скриптови езици за Интернет (PHP) CSCB698 Проект: Скриптови езици CSCB857 Съвременни тенденции в Web-дизайна
 • ас. д-р Йоана Иванова CITB778 Приложение на информационните технологии в сигурността CSTB845 Технологии за 3D печат и дигитализация
 • д-р Веселин Георгиев CSCB033 Парадигми на програмирането
 • д-р Николай Янев CSCB621 Програмиране с XML.
 • д-р Стоян Мишев CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB743 Обработка на големи обеми от данни CSCB901 Квантови компютри
 • д-р Тодор Цонков CITB406 Лабораторни упражнения по Java
 • Васил Тодоров CSCB836 Експертни системи CSCB854 Съвременни тенденции в Интернет технологиите
 • Владимир Белперчинов CITB430 Програмиране с Perl
 • Деян Енчев CSCB520 JavaScript и NodeJS
 • Димитър Каприел Атамян   CSCB411 Операционни системи (Linux)
 • Драгомир Йорданов CSTB720 UX: Функционален дизайн на потребителски софтуер,
 • Илия Горанов CSCB857 Съвременни тенденции в Web-дизайна
 • Илиян Занкински CSCB766 Програмиране с ASP .NET
 • Марина Райкова CSCB035 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика
 • Пано Панов CSCB742 Облачни технологии
 • Пламен Петров CSCB756 Дизайн и публикуване в Интернет
 • Тодор Брънзов CSCB708 Кариери в IT
 • Христо Павлов CSCB554 Системи за обработка на графични изображения
 • Яна Донева Дамянова CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване