Информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Математически анализ, Статистика и Електроника; практически курсове като - Програмиране и Лабораторни упражнения по програмиране, Програмиране с Java и и Лабораторни упражнения по Java, Компютърни архитектури, Операционни системи, Компютърни мрежи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От третата година програмата предлага два модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Информационни технологии
 • проф. Владимир Лазаров, д.н. CSCB008 Компютърни архитектури
 • проф. Здравко Каракехайов, д.н. CITB552 Системи за реално време
 • проф. Иван Ланджев, д.н. CITB800 Криптография CSCB021 Дискретна математика CSCB707 Шумозащитно кодиране GENB001B Математика
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004B Електроника
 • проф. д-р Борис Туджаров CITB701 Проектиране на игри CITB812 Механика на движението за компютърни игри
 • проф. д-р Даниела Гоцева CITB576 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C#. NET
 • проф. д-р Красимир Манев CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB034 Лабораторни упражнения по алгоритми и програмиране
 • проф. д-р Марин Маринов CSCB030 Линейна алгебра и геометрия със система за символно смятане GENB001B Математика GENB045 Математически анализ
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини
 • проф. д-р Стоян Малешков CITB504 Компютърна графика CITB518 Тримерно компютърно моделиране CITB524 Проект: Компютърна графика CITB682 Проект: Тримерно компютърно моделиране CSTB841 Виртуална и разширена реалност
 • доц. д-р Ангел Ангелов CITB707 Обработка на цифрово видео
 • доц. д-р Велина Славова CSCB105 Увод в алгоритмите и програмирането
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript
 • доц. д-р Георги Тупаров CITB516 Самостоятелна работа: Бази данни CITB604 Програмиране на бази от данни CITB757 Проектиране на бизнес информационни системи CSCB011 Моделиране с UML CSCB600 Проект: Бази от данни и SQL CSCB734 Информационни системи "клиент - сървър"
 • доц. д-р Деница Топчийска CITB503 Правни и етични аспекти в ИТ
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова CSCB845 Компютърна сигурност
 • доц. д-р Димитър Атанасов CITB502 Теория на игрите CITB522 Проект: Теория на игрите CITB579 Практика по програмиране и интернет технологии CITB655 Data warehouse CITB675 Самостоятелна работа: Data warehouse CITB679 Практика по бизнес информационни системи GENB002B Статистика
 • доц. д-р Емил Стоилов CITB402 Компютърни мрежи CITB505 Безжични компютърни мрежи CITB650 Конфигуриране на мрежовата инфраструктура
 • доц. д-р Мартин Иванов CITB305 Програмиране с Java CITB406 Лабораторни упражнения по Java
 • доц. д-р Николай Докев CITB302 Операционни системи
 • доц. д-р Николай Киров CITB100 Програмиране CITB201 Обектно ориентирано програмиране (С++) CITB303 Структури от данни CITB306 Упражнения по структури от данни CSCB300 Програмиране за напреднали
 • доц. д-р Петя Асенова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Станислав Иванов CITB601 Графично програмиране CITB621 Проект: Графично програмиране CITB766 Софтуерни технологии
 • доц. д-р Юлиана Пенева CITB506 Принципи на базите от данни CITB709 Информационни системи CITB766 Софтуерни технологии
 • доц. д-р Ясен Горбунов CITB684 Вградени и мобилни компютри CITB685 Сензорни системи в роботиката
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране CITB106 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране CITB306 Упражнения по структури от данни CITB520 Практика по компютърни игри CITB680 Практика по разработване на уеб базирани игри CITB721 Стаж по проектиране на игри CITB810 Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри CITB869 Управление на проекти по информационни технологии CITB900 Стаж по компютърни игри GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Георги Шарков CSCB845 Компютърна сигурност
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CITB518 Тримерно компютърно моделиране CITB605 Реалистични изображения CITB682 Проект: Тримерно компютърно моделиране
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова CITB855 Управление на риска
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов CITB517 Клиент-сървър технологии CITB537 Проект: Клиент-сървър технологии CITB576 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C#. NET CITB810 Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова CITB191 Стаж по бизнес информатиката CITB579 Практика по програмиране и интернет технологии CITB604 Програмиране на бази от данни CITB656 Администриране на БД CITB679 Практика по бизнес информационни системи CITB720 Стаж по бизнес информатика CITB721 Стаж по проектиране на игри CITB900 Стаж по компютърни игри CSCB600 Проект: Бази от данни и SQL CSCB718 Оптимизиция за търсaчки в уеб
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова CITB606 Озвучаване на компютърни игри
 • гл. ас. д-р Стоян Боев CITB106 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CITB191 Стаж по бизнес информатиката CITB720 Стаж по бизнес информатика CITB800 Криптография CSCB021 Дискретна математика CSCB023 Автомати и изчислимост
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004B Електроника
 • гл. ас. д-р Филип Андонов CITB331 Програмиране с Python CITB579 Практика по програмиране и интернет технологии CITB679 Практика по бизнес информационни системи CITB703 Сценариино програмиране CSCB105 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова CITB406 Лабораторни упражнения по Java CITB579 Практика по програмиране и интернет технологии CITB846 Съвременни тенденции в Интернет технологиите
 • гл. ас. Росица Голева CITB551 Сървърни архитектури CITB653 Unix операционни системи CITB674 Проект: Администриране Unix операционни системи
 • ас. д-р Делян Керемедчиев CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CITB679 Практика по бизнес информационни системи
 • ас. д-р Йоана Иванова CITB778 Приложение на информационните технологии в сигурността
 • ас. д-р Слав Ангелов CITB555 Извличането на знания от данни GENB002B Статистика
 • д-р Веселин Георгиев CITB702 Компютърна анимация CSCB033 Парадигми на програмирането CSCB442 Квантови компютри
 • д-р Михаил Кончев CITB431 Системи за управление на ресурси CITB673 Самостоятелна работа: Системи за управление на ресурси
 • д-р Тодор Цонков CITB406 Лабораторни упражнения по Java
 • Александър Благоев   CITB608 Програмиране на уеб-базирани игри
 • Велислав Николов CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране
 • Владимир Белперчинов CITB430 Програмиране с Perl
 • Деян Енчев CSCB520 JavaScript и NodeJS
 • Димитър Драгостинов CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране
 • Димитър Петров CITB704 Операционни системи за мобилни устройства
 • Димо Чотров CITB501 Основи на компютърни игри CITB509 Практически занятия по основи на компютърните игри
 • Добромир Динев   CITB680 Практика по разработване на уеб базирани игри
 • Златка Узунова CITB603 Генератори на компютърни игри CITB818 Тримерни игри
 • Иво Вачков CITB754 Мрежова сигурност CITB756 Лабораторни занятия по мрежова сигурност
 • Кирил Вучков CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране CITB200 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране
 • Лазар Томов CITB679 Практика по бизнес информационни системи
 • Николай Бекиров   CITB608 Програмиране на уеб-базирани игри
 • Николай Душков CITB553 Управление на ИТ бизнес процеси
 • Пано Панов CSCB742 Облачни технологии
 • Ралица Добрева CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване
 • Станимир Ботев CITB656 Администриране на БД
 • Тодор Брънзов CSCB708 Кариери в IT
 • Христо Христов CITB711 Online игри базирани на случайни събития
 • Цонка Атанасова   CITB851 Системи за електронни разплащания