Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)
 • доц. Тодор Коларов, д.н. LEAB141 Институции и международни отношения (английски и немски) LEAB165 Самостоятелна работа: "Институции и международни отношения"
 • доц. д-р Елена Савова LEAB023 Немски език за администрацията LEAB078 Специализиран превод (английски и немски език) LEAB121 Културна история на Европа (на немски език) LEAB161 Самостоятелна работа: "Културна история на Европа" LEAB162 Самостоятелна работа: Учебен семинар LEAB166 Самостоятелна работа: Синтез и редактиране
 • доц. д-р Ирина Георгиева LEAB162 Самостоятелна работа: Учебен семинар
 • доц. д-р Мария Нейкова LEAB162 Самостоятелна работа: Учебен семинар
 • доц. д-р Мария Стамболиева LEAB001 Увод в строежа на езика (на английски език) LEAB162 Самостоятелна работа: Учебен семинар LEAB167 Проект: Работно място на преводача SDLTRADOS
 • гл. ас. д-р Венета Сиракова LEAB162 Самостоятелна работа: Учебен семинар
 • гл. ас. д-р Живко Минков LEAB141 Институции и международни отношения (английски и немски)
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов LEAB162 Самостоятелна работа: Учебен семинар
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева LEAB078 Специализиран превод (английски и немски език) LEAB162 Самостоятелна работа: Учебен семинар
 • гл. ас. Анелия Ламбова LEAB033 Професионална кореспонденция (на немски език) LEAB042 Немски език за бизнеса LEAB154 Самостоятелна работа: "Професионална кореспонденция"
 • ас. Петя Петкова - Сталева LEAB162 Самостоятелна работа: Учебен семинар
 • преп. Анжела Ангелова LEAB153 Самостоятелна работа:"Езикът на администрацията"
 • преп. Веселинка Крушева LEAB095 Синтез и редактиране (на немски език) LEAB272 Практически немски език-II част
 • преп. Владимира Петрова-Тинкова LEAB152 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB155 Проект: Извличане на колокации LEAB156 Самостоятелна работа: Терминология в бизнеса.
 • преп. Камелия Джурелова LEAB274 Практически немски език-IV част
 • преп. Нора Кръстева LEAB159 Проект: Лаборатория за езикови технологии: Създаване на терминологични бази данни LEAB160 Самостоятелна работа: "Специализиран превод" LEAB161 Самостоятелна работа: "Културна история на Европа" LEAB163 Проект: Работно място на преводача Wordfast LEAB164 Самостоятелна работа: Успоредяване на административни документи LEAB273 Практически немски език-III част
 • преп. Росица Василева-Сърчелиева LEAB158 Самостоятелна работа: "Странознание" LEAB221 Странознание (на немски език) LEAB271 Практически немски език-I част
 • преп. Румяна Петкова LEAB157 Самостоятелна работа: Терминология в управлението на човешките ресурси