Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)
 • проф. Тодор Коларов, д.н. LEAB165 Проект: Институции и международни отношения LEAB177 Институции и международни отношения (на английски език)
 • доц. д-р Венета Сиракова LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • доц. д-р Елена Савова LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • доц. д-р Ирина Георгиева LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • доц. д-р Мария Нейкова LEAB019 Английски език за администрацията (на английски език) LEAB091 Синтез и редактиране (на английски език) LEAB117 Културна история на Европа (на английски език) LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB166 Проект: Синтез и редактиране LEAB168 Анализ на специализиран текст (на английски език) LEAB233 Практически английски език - III част LEAB234 Практически английски език -- IV част
 • доц. д-р Мария Стамболиева LEAB001 Увод в строежа на езика (на английски език) LEAB029 Професионална кореспонденция (на английски език) LEAB038 Английски език за бизнеса (на английски език) LEAB117 Културна история на Европа (на английски език) LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB155 Проект: Извличане на колокации LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса. LEAB159 Проект: Лаборатория за езикови технологии: Създаване на терминологични бази данни LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB163 Проект: Работно място на преводача - част I LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB167 Проект: Работно място на преводача - част II LEAB218 Странознание (на английски език) LEAB233 Практически английски език - III част LEAB234 Практически английски език -- IV част
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева LEAB038 Английски език за бизнеса (на английски език) LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB158 Проект: "Странознание" LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB166 Проект: Синтез и редактиране LEAB218 Странознание (на английски език) LEAB231 Практически английски език - I част LEAB232 Практически английски език - II част
 • ас. д-р Петя Петкова - Сталева LEAB162 Проект: Учебен семинар
 • преп. Вержиния Велкова LEAB231 Практически английски език - I част
 • преп. Маргарита Хаджиниколова LEAB232 Практически английски език - II част
 • преп. Мария Ганчева LEAB233 Практически английски език - III част LEAB234 Практически английски език -- IV част
 • преп. Слава Черпокова LEAB231 Практически английски език - I част