Приложен италиански език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен италиански език
  • доц. д-р Нели Раданова ITLB611 Морфология на италианския език ITLB625 Самостоятелна работа "Италиански език чрез автентични текстове" ITLB731 Преводът и промените в съвременния италиански език ITLB734 Семинар: "Промените в съвременния италиански език и употребата на глаголните времена" ITLB737 Проект: "Превод и тенденции в употребата на глаголни времена и конструкции" ITLB831 Фразеология и превод ITLB832 Контрастивна лингвистика: "италиански език - български език" ITLB836 Филмов превод и редактиране ITLB837 Самостоятелна работа: "Фразеологията в превод" ITLB839 Проект: "Писмен превод на специализиран текст"
  • ас. Мария Ладовинска ITLB590 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст"
  • ас. Петя Петкова - Сталева ITLB510 Практически италиански език ITLB513 Стратегии на писмения превод ITLB525 Самостоятелна работа "Италиански език чрез автентични текстове" ITLB533 Проект "Граматика на грешките" ITLB534 Самостоятелна работа "Тематична лексика" ITLB535 Проект: "Писмен превод по теми от основната програма" ITLB590 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" ITLB610 Практически италиански език ITLB625 Самостоятелна работа "Италиански език чрез автентични текстове" ITLB634 Самостоятелна работа:"Тематична лексика" ITLB635 Проект: "Писмен превод на художествен текст" ITLB711 Лексикология и словообразуване в италианския език ITLB732 Техники на специализирания превод ITLB734 Семинар: "Промените в съвременния италиански език и употребата на глаголните времена" ITLB735 Самостоятелна работа: "Превод на икономически текст" ITLB736 Самостоятелна работа: "Терминологични банки: обществено-политическа и икономическа терминология" ITLB737 Проект: "Превод и тенденции в употребата на глаголни времена и конструкции" ITLB783 Проект "Терминологична банка - специализирана терминология" ITLB835 Устен превод ITLB837 Самостоятелна работа: "Фразеологията в превод" ITLB838 Самостоятелна работа: "Превод на административно-правни документи" ITLB839 Проект: "Писмен превод на специализиран текст" ITLB854 Художествен и филмов превод
  • преп. Десислава Давидова ITLB513 Стратегии на писмения превод ITLB525 Самостоятелна работа "Италиански език чрез автентични текстове" ITLB534 Самостоятелна работа "Тематична лексика" ITLB611 Морфология на италианския език ITLB635 Проект: "Писмен превод на художествен текст" ITLB854 Художествен и филмов превод
  • преп. Райна Димитрова ITLB535 Проект: "Писмен превод по теми от основната програма" ITLB610 Практически италиански език ITLB634 Самостоятелна работа:"Тематична лексика"