Екология и опазване на околната среда

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Екология и опазване на околната среда
  • проф. Рангел Гюров, д.н. EEMB001 Екология EEMB033 Практика: Геология EEMB044 Самостоятелна работа: Глобални промени в климата EEMB048 Самостоятелна работа: пречистване на води ESCB824 Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите ESEB033 Селищна екология ESEB037 Проект: "Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия"
  • доц. д-р Биляна Костова EEMB033 Практика: Геология EEMB049 Семинар: Химични замърсители във водите EEMB050 Проект: Екологични проблеми при добива и използването на полезни изкопаеми GEOB201 Основи на геологията
  • доц. д-р Ботьо Захаринов EEMB005 Екологичен мониторинг EEMB059 Самостоятелна работа: Управление на околната среда ESEB005 Почвознание и опазване на почвените ресурси
  • доц. д-р Вилма Стоянова EEMB001 Екология EEMB008 Опазване на атмосферния въздух от замърсяване EEMB041 Радиационна екология EEMB043 Семинар: Глобални екологични проблеми EEMB049 Семинар: Химични замърсители във водите EEMB056 Проект: Екологични торове - добри практики ESCB723 Агроекология
  • доц. д-р Ралица Берберова EEMB003 Екологична информация и органи на управление EEMB032 Практика: Защитени територии EEMB040 Околна среда и туризъм EEMB045 Проект: Антропогенно въздействие върху защитените територии ESCB741 Защитени територии ESEB010 Семинар "Политики на ЕС за защита на околната среда" ESEB037 Проект: "Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия"
  • д-р Анелия Радулова GEOB201 Основи на геологията