Приложeн италиански език за администрация и управление (на италиански и английски език)

Програмна схема

Приложeн италиански език за администрация и управление (на италиански и английски език)

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)